Strategi och finansiella mål

Nedermans uppdrag är att skydda människor, produkter och vår planet från skadliga effekter av industriella processer. På så sätt bidrar vi till säkrare arbetsplatser, effektiv produktion och betydande miljöfördelar. Ren luft är en hörnsten i hållbar produktion.

Rök och partiklar som genereras under tillverkningsprocessen måste effektivt fångas in för att säkerställa produktkvalitet, livslängd på maskiner, efterlevnad av miljöregler, samt säkra och hälsosamma arbetsplatser. Tillverkande företag vill öka lönsamheten genom att göra sin verksamhet så effektivt som möjligt. De måste uppfylla stränga miljökrav och skydda sina anställda från hälsofarliga partiklar. Nederman kan hjälpa dem på alla punkter - det är så vi skapar värde.

Globala trender driver efterfrågan

Kunskapen om den inre och yttre miljöns betydelse ökar globalt, vilket leder till skärpt lagstiftning och kontroll. Starka behov kopplade till effektiv produktion, miljö och hälsa driver efterfrågan på Nedermans produkter och lösningar. Läs mer om viktiga globala drivkrafter i Hållbarhetsredovisningen på sidorna 40-45.

Finansiella mål

Över en konjunkturcykel ska den årliga försäljningstillväxten uppgå till 8 – 10 procent och den justerade rörelsemarginalen minst uppgå till 10 procent.

Strategiska prioriteringar

För att realisera de finansiella målen arbetar Nederman med fyra prioriterade områden: expansion till nya kund- och marknadssegment; utvecklade positioner i värdekedjan; utveckling av nya produkter och lösningar samt geografisk expansion.

Under de senaste fem åren har försäljningstillväxten genomsnittligt uppgått till 6,2 procent. Under perioden har den justerade rörelsemarginalen varierat mellan 7,1 och 9,1 procent och uppgick för 2018 till 8,7 procent. Den genomsnittliga aktieutdelningen har under perioden uppgått till 40,5 procent av nettovinsten.