Finansiella mål

Fortsatt tillväxt och stärkt marginal

Det långsiktiga arbetet med att utveckla koncernen enligt våra prioriterade strategier baseras till stor del på det faktum att vi verkar i en mogen bransch med begränsade möjligheter till organisk tillväxt. Förvärsbaserad tillväxt är därför viktig för att nå den storlek som behövs för att uppnå skalfördelar i verksamheten.

Parallellt med tillväxt är effektivitet i verksamheten, mätt som justerad rörelsemarginal, en robust parameter för att styra de operativa enheterna i den dagliga verksamheten.

Försäljningstillväxt, %

 

Koncernens mål:
Årlig försäljningstillväxt över en konjunkturcykel skall uppgå till 10 procent.

Måluppfyllelse:
Under 2019 uppgick försäljningstillväxten till 21 procent.Genomsnittlig tillväxt under den senaste femårsperioden har uppgått till 9 procent.

Justerad rörelsemarginal, %

 

Koncernens mål:
Justerad rörelsemarginal skall minst uppgå till 10 procent.

Måluppfyllelse:
Under 2019 uppgick den justerade rörelsemarginalen till 8,1 procent. Genomsnittet för den senaste femårsperioden uppgick till 8,5 procent.

Utdelningspolicy, procent av nettovist efter skatt

 

Koncernens mål:
Utdelningen skall uppgå till 30-50 procent av nettovinst efter skatt, med hänsyn tagen till kapitalstruktur och förvärvsplaner.

Måluppfyllelse:
För 2019 uppgick den av styrelsen föreslagna utdelningen till 39 procent av nettovinsten. Genomsnittet för den senaste femårsperioden uppgick till 38 procent.

Avkastning på operativt kapital, %*

 

Koncernens mål:
Avkastning på operativt kapital skall minst uppgå till 15 procent.

Måluppfyllelse:
Under 2019 uppgick avkastning på operativt kapital till 14,1 procent. Genomsnittlig årlig avkastning under den senaste femårsperioden har uppgått till 16,9 procent.

 

* Nedermankoncernen tillämpar en retroaktiv metod avseende IFRS 16, Leasingavtal, varav 2018 års siffror har omräknats enligt den nya standarden. För tidigare räkenskapsår tillämpas IAS17, Leasingavtal, enligt redovisningsprinciperna gällande fram till och med 2017.