Finansiella mål

  • 10 procent årlig försäljningstillväxt över en konjunkturcykel
  • 14 procent justerad EBITA-marginal
  • 15 procent avkastning på operativt kapital
  • Utdelning motsvarande 30-50 procent av nettoresultatet efter skatt

Årlig försäljningstillväxt över en konjunkturcykel skall uppgå till 10 procent. Under 2023 ökade försäljningen med 19,5 procent. Genomsnittlig årlig tillväxt under den senaste femårsperioden har uppgått till 9,5 procent.

Justerad EBITA-marginal skall uppgå till minst 14 procent. Under 2023 uppgick den justerade EBITA-marginalen till 11,6 procent. Genomsnittet för den senaste femårsperioden uppgick till 10,7 procent.

Avkastning på operativt kapital skall minst uppgå till 15 procent. Under 2023 var avkastningen 16,6 procent. Genomsnittlig årlig avkastning under den senaste femårsperioden har uppgått till 14,4 procent.