Finansiella definitioner

Avkastning på eget kapital
Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

Avkastning på operativt kapital
Justerat rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av nettoomsättningen

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier

Justerad EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader

Justerad EBITDA-marginal
Justerad EBITDA i procent av nettoomsättningen

Justerat rörelseresultat
Rörelseresultat exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader

Justerad rörelsemarginal
Justerat rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt operativt kapital

Nettoskuld
Räntebärande skulder (inklusive pensioner) minus likvida medel

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld dividerat med utgående eget kapital vid periodens slut

Operativt kapital
Eget kapital plus nettoskuld

Organisk tillväxt
Tillväxttakt som inte kommer från förvärv eller valutaeffekter jämfört med motsvarande period föregående år

Resultat per aktie (före utspädning)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier

Resultat per aktie (efter utspädning)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för genomsnittligt antal konvertibler och optioner, beräknat i enlighet med IAS 33

Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader

Rörelseresultat
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutning)

Valutaneutral tillväxt
Valutaneutral tillväxt är den tillväxttakt som inte kommer från valutaeffekter jämfört med motsvarande period föregående år

Årsgenomsnitt
Genomsnitt av ingående balans och utgående balans