Finansiella definitioner

Avkastning på eget kapital
Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på eget kapital visar den redovisningsmässiga avkastningen på ägarnas kapital. Måttet används främst för att analysera ägarlönsamhet över tid.

Avkastning på operativt kapital
Justerat rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.
Lönsamhetsmått som visar avkastningen på det kapital som används för att bedriva kärnverksamheten. Avkastning på operativt kapital är ett av Nedermankoncernens långsiktiga finansiella mål.

EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar.
EBITA redovisas eftersom detta är ett mått som ofta följs av investerare, analytiker och andra intressenter för att mäta företagets ekonomiska resultat. Måttet exkluderar av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar.

EBITA-marginal
EBITA i procent av omsättningen.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.
EBITDA redovisas eftersom detta är ett mått som ofta följs av investerare, analytiker och andra intressenter för att mäta företagets ekonomiska resultat. Måttet exkluderar av- och nedskrivningar varav det visar verksamhetens förmåga att generera resurser till investeringar och betalning till finansiärer.

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Måttet visar hur mycket eget kapital som varje aktie representerar.

Justerad EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar, exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader samt avveckling av norsk förmånsbaserad pensionsplan.
Justerad EBITA bedöms ge en rättvisande bild av den underliggande verksamhetens resultat då resultatet exkluderar av -och nedskrivningar på immateriella tillgångar samt poster som är av engångskaraktär. Detta är ett primärt nyckeltal inom Nedermankoncernen i den interna styrningen av koncernen och segmenten.

Justerad EBITA-marginal
Justerad EBITA i procent av omsättningen.
Justerad EBITA-marginal är ett av Nedermankoncernens långsiktiga lönsamhetsmål. Justerad EBITA-marginal bedöms ge en rättvisande bild av den underliggande verksamhetens lönsamhet då lönsamheten exkluderar av -och nedskrivningar samt resultatposter som är av engångskaraktär. Detta är ett primärt nyckeltal inom Nedermankoncernen i den interna styrningen av koncernen och segmenten.

Justerad EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader samt avveckling av norsk förmånsbaserad pensionsplan.
Justerad EBITDA redovisas eftersom detta är ett mått som ofta följs av investerare, analytiker och andra intressenter för att mäta företagets ekonomiska resultat. Måttet exkluderar av- och nedskrivningar samt poster av engångskaraktär. Måttet visar verksamhetens förmåga till investeringar och betalning till finansiärer.

Justerad EBITDA-marginal
Justerad EBITDA i procent av omsättningen

Justerad EBITDA/Finansnetto
Justerad EBITDA dividerat med finansnettot
Nyckeltalet visar hur många gånger nuvarande intjäning (justerad EBITDA) täcker bolagets finansnetto.

Justerat rörelseresultat
Rörelseresultat exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader samt avveckling av norsk förmånsbaserad pensionsplan.
Visar resultatet från den operativa verksamheten exklusive poster av engångskaraktär.

Justerad rörelsemarginal
Justerat rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt operativt kapital
Visar effektiviteten av användningen av operativt kapital.

Nettoskuld
Räntebärande skulder (inklusive pensioner) minus likvida medel.
Måttet visar skuldsättningen och används för att följa skuldutvecklingen samt för att se återfinansieringsbehovet. Måttet utgör en komponent i skuldsättningsgraden.

Nettoskuld/Justerad EBITDA
Nettoskuld dividerat med justerad EBITDA
Nyckeltalet visar hur många gånger större nettoskulden är i förhållande till justerad EBITDA. Detta är ett nyckeltal som följs av investerare, analytiker och andra intressenter.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld dividerat med eget kapital
Ett mått som visar belåningsgraden, vilket utgörs av relationen mellan skuldsättningen och det egna kapitalet. Det är således ett mått på finansiell ställning och stabilitet. En god nivå på nettoskuldsättningsgraden ger goda förutsättningar för tillväxtmöjligheter samtidigt som utdelningspolicyn kan bibehållas.

Operativt kapital
Eget kapital plus nettoskuld.
Det operativa kapitalet visar hur mycket kapital som finns i verksamheten. Måttet används i huvudsak för beräkning av avkastning på operativt kapital.

Organisk tillväxt
Den organiska tillväxten är den tillväxttakt som inte kommer från förvärv eller valutaeffekter jämfört med motsvarande period föregående år.
Organisk tillväxt möjliggör en jämförelse över tid för de bolag som har varit en del av Nedermankoncernen i mer än 12 månader, exklusive effekter av förändrade valutakurser. Måttet används för att visa förmågan att generera tillväxt i befintlig verksamhet.  


Resultat per aktie (före utspädning)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.
Resultat per aktie visar hur mycket av periodens resultat som varje aktie är berättigad till.

Resultat per aktie (efter utspädning)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för genomsnittligt antal konvertibler och optioner, beräknat i enlighet med IAS 33.

Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader och förvärvskostnader i förhållande till finansiella kostnader.
Nyckeltalet visar förmågan att täcka de finansiella kostnaderna. Nyckeltalet anger hur många gånger koncernens resultat täcker de finansiella kostnaderna.

Rörelseresultat
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar.
Visar resultatet från den operativa verksamheten.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutning).
Nyckeltalet speglar företagets finansiella ställning och således dess långsiktiga betalningsförmåga. God soliditet, med andra ord stark finansiell ställning, ger förutsättningar för att kunna hantera perioder med svag konjunktur och ta tillvara på framtida tillväxtmöjligheter.

Valutaneutral tillväxt
Valutaneutral tillväxt är den tillväxttakt som inte kommer från valutaeffekter jämfört med motsvarande period föregående år.
Valutaneutral tillväxt utgörs av organisk tillväxt plus tillväxt från förvärvade dotterbolag vilket bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens utveckling. Valutaneutral tillväxt är ett av Nedermankoncernens långsiktiga finansiella mål.

Årsgenomsnitt
Genomsnitt av ingående balans och utgående balans vid året.