Finansiella definitioner

Avkastning på eget kapital
Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på operativt kapital
Justerat rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.
EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar.
EBITA-marginal
EBITA i procent av omsättningen.
EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.
EBITDA-marginal
EBITDA i procent av nettoomsättningen.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Justerad EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar, exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader samt avveckling av norsk förmånsbaserad pensionsplan.
Justerad EBITA-marginal
Justerad EBITA i procent av omsättningen.
Justerad EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader samt avveckling av norsk förmånsbaserad pensionsplan.
Justerad EBITDA-marginal
Justerad EBITDA i procent av omsättningen.
Justerat rörelseresultat
Rörelseresultat exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader samt avveckling av norsk förmånsbaserad pensionsplan.
Justerad rörelsemarginal
Justerat rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt operativt kapital
Nettoskuld
Räntebärande skulder (inklusive pensioner) minus likvida medel.
Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld dividerat med eget kapital
Operativt kapital
Eget kapital plus nettoskuld.
Organisk tillväxt
Den organiska tillväxten är den tillväxttakt som inte kommer från förvärv eller valutaeffekter jämfört med motsvarande period föregående år.
Resultat per aktie (före utspädning)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.
Resultat per aktie (efter utspädning)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för genomsnittligt antal konvertibler och optioner, beräknat i enlighet med IAS 33.
Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.
Rörelseresultat
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutning).
Valutaneutral tillväxt
Valutaneutral tillväxt är den tillväxttakt som inte kommer från valutaeffekter jämfört med motsvarande period föregående år.
Årsgenomsnitt
Genomsnitt av ingående balans och utgående balans vid året.