Aktieinformation

Nedermans ambition är att kontinuerligt förse finansmarknaden, ägarna och andra intressenter med korrekt, konsekvent och relevant information i syfte att öka förståelsen för koncernen och uppfylla reglerna för börsnoterade bolag. Nedermanaktien är sedan den 16 maj 2007 noterad på Nasdaq Stockholm under förkortningen ”NMAN”. Sedan januari 2014 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Kommunikation med marknaden

Representanter för Nederman träffar regelbundet analytiker, kreditgivare och aktieägare för att ge en fortlöpande bild av utvecklingen under verksamhetsåret. Delårsrapporterna, bokslutskommunikén och årsredovisningen distribueras till de aktieägare som så önskar. Dessa rapporter tillsammans med bolagets pressmeddelanden, finns också tillgängliga på webbplatsen på svenska och engelska.

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare var vid årets slut 4 089 (3 620). Varje aktie i Nederman berättigar till en röst. Andelen svenskt ägande uppgick till 92,7 procent (94,1). De tio största ägarnas innehav utgjorde 79,4 procent (77,3) av det totala antalet aktier. Den största enskilda ägaren är Investment AB Latour. 

Utdelning och utdelningspolicy

Nedermans utdelningspolicy är att lämna en utdelning uppgående till 30–50 procent av årets resultat, med hänsyn tagen till kapitalstruktur och förvärvsplaner. För verksamhetsåret 2021 föreslår styrelsen en utdelning på 3,50 kr per aktie (-). 

På en extra bolagsstämma den 25 augusti 2021 beslutades att en utdelning skulle ske med 1,00 Kr per aktie, motsvarande 35,1 Mkr. Utbetalning skedde i det tredje kvartalet 2021. Mot bakgrund av koncernens finansiella stabilitet och goda kapitalstruktur var styrelsens bedömning att en utdelning kunde motiveras. Utdelningen motsvarade 31,8 procent av nettovinsten för räkenskapsåret 2020 varav utdelningen var i linje med bolagets utdelningspolicy.

Analytiker som följer Nederman