Aktieinformation

Nedermans ambition är att kontinuerligt förse finansmarknaden, ägarna och andra intressenter med korrekt, konsekvent och relevant information i syfte att öka förståelsen för koncernen och uppfylla reglerna för börsnoterade bolag. Nedermanaktien är sedan den 16 maj 2007 noterad på Nasdaq Stockholm under förkortningen ”NMAN”. Sedan januari 2014 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Moderbolagets eget kapital uppgick vid årets utgång till 860,4 Mkr (917,9). Börsvärdet var 4 954,1 Mkr (4 721,9).

Kommunikation med marknaden

Representanter för Nederman träffar regelbundet analytiker, kreditgivare och aktieägare för att ge en fortlöpande bild av utvecklingen under verksamhetsåret. Delårsrapporterna, bokslutskommunikén och årsredovisningen distribueras till de aktieägare som så önskar. Dessa rapporter tillsammans med bolagets pressmeddelanden, finns också tillgängliga på webbplatsen på svenska och engelska.

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare var vid årets slut 3 620 (3 928). Varje aktie i Nederman berättigar till en röst. Andelen svenskt ägande uppgick till 94,1 procent (93,7). De tio största ägarnas innehav utgjorde 77,3 procent (79,6) av det totala antalet aktier. Den största enskilda ägaren är Investment AB Latour. 

Utdelning och utdelningspolicy

Nedermans utdelningspolicy är att lämna en utdelning uppgående till 30–50 procent av årets nettovinst efter skatt, med hänsyn tagen till kapitalstruktur och förvärvsplaner. På grund av fortsatt stor osäkerhet när det gäller de ekonomiska effekterna av nedstäng-ningar och restriktioner i spåren av covid-19 är styrelsens nuvarande förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Detta gör det möjligt för Nederman att upprätthålla finansiell stabilitet och öka flexibiliteten när nya möjligheter uppstår.  Styrelsen kommer att fortsätta att utvärdera situationen och ytterligare ett uttalande om utdelning kommer att göras senast i Q3-rapporten den 22 oktober 2021.

Analytiker som följer Nederman