Aktieinformation

Nedermans ambition är att kontinuerligt förse finansmarknaden, ägarna och andra intressenter med korrekt, konsekvent och relevant information i syfte att öka förståelsen för koncernen och uppfylla reglerna för börsnoterade bolag. Nedermanaktien är sedan den 16 maj 2007 noterad på Nasdaq Stockholm under förkortningen "NMAN". Sedan januari 2014 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

KOMMUNIKATION PÅ MARKNADEN
Representanter för Nederman träffar regelbundet analytiker, kreditgivare och aktieägare för att ge en fortlöpande bild av utvecklingen under verksamhetsåret. Delårsrapporterna, bokslutskommunikén och årsredovisningen distribueras till de aktieägare som så önskar. Dessa rapporter tillsammans med bolagets pressmeddelanden, finns också tillgängliga på webbplatsen på svenska och engelska.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Antalet aktieägare var vid årets slut 4 569 (4 239). Varje aktie i Nederman berättigar till en röst. Andelen svenskt ägande uppgick till 93,17 procent (91,7). De tio största ägarnas innehav utgjorde 80,3 procent (78,3) av det totala antalet aktier. Den största enskilda ägaren är Investment AB Latour.

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
Nedermans utdelningspolicy är att lämna en utdelning uppgående till 30–50 procent av årets resultat, med hänsyn tagen till kapitalstruktur och förvärvsplaner. För verksamhetsåret 2023 föreslår styrelsen en utdelning på 3,95 kr per aktie (3,75). 

ANALYTIKER SOM FÖLJER NEDERMAN 
Lina Blume från Handelsbanken,
[email protected]