Aktieinformation

Nedermans ambition är att kontinuerligt förse finansmarknaden, ägarna och andra intressenter med korrekt, konsekvent och relevant information i syfte att öka förståelsen för koncernen och uppfylla reglerna för börsnoterade bolag.

Nedermanaktien är sedan den 16 maj 2007 noterad på Nasdaq Stockholm under förkortningen ”NMAN”. Sedan januari 2014 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Moderbolagets eget kapital uppgick vid årets utgång till 1 378,2 Mkr (1 234,9). Börsvärdet var 4 721,9 Mkr (3 163,1).

Kommunikation med marknaden

Representanter för Nederman träffar regelbundet analytiker, kreditgivare och aktieägare för att ge en fortlöpande bild av utvecklingen under verksamhetsåret. Delårsrapporterna, bokslutskommunikén och årsredovisningen distribueras till de aktieägare som så önskar. Dessa rapporter tillsammans med Bolagets pressmeddelanden, finns också tillgängliga på webbplatsen på svenska och engelska.

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare var vid årets slut 3 928 (3 373). Varje aktie i Nederman berättigar till en röst. Andelen svenskt ägande uppgick till 93,7 procent (93,0). De tio största ägarnas innehav utgjorde 79,6 procent (80,3) av det totala antalet aktier. Den största enskilda ägaren är Investment AB Latour. 

Aktiesplit

Till följd av den aktiesplit (3:1) som årsstämman 2018 beslutade om har emitterat antalet aktier ökat med 23 430 680. Per den 31 december 2019 uppgår det totala antalet aktier till 35 146 020. Bolagets aktiekapital är oförändrat 1 171 534 kronor och aktiens kvotvärde har ändrats från 0,1 kronor till 0,03 kronor. Tidigare års resultat per aktie har omräknats och baseras på antalet utestående aktier efter aktiesplit.

Utdelning och utdelningspolicy

Nedermans utdelningspolicy är att lämna en utdelning uppgående till 30–50 procent av årets nettovinst efter skatt, med hänsyn tagen till kapitalstruktur och förvärvsplaner. För verksamhetsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning av  2,50 kr per aktie (2,30). 

Analytiker som följer Nederman

 

Pris- och volymutveckling 2019

Pris- och volymutveckling 2015-2019