Hållbarhet

Vi hjälper våra kunder att skapa värde genom att maximera produktionseffektiviteten, förbättra arbetsmiljön och minska miljöpåverkan

Våra kunder vill öka lönsamheten genom att göra sin verksamhet så effektivt som möjligt. De vill uppfylla höga miljökrav och skydda sina anställda mot rök och damm. Nederman kan hjälpa dem på alla punkter. Det är så vi skapar värde.

Vi erbjuder lösningar som uppfyller högt ställda förväntningar och möter förändrade behov, hjälper kunderna att maximera effektiviteten i produktionen, förbättrar arbetsmiljön och minskar miljöpåverkan, ofta under 20 år och längre. Och vi gör det till lägsta möjliga kostnad över produktens livslängd.

Vårt löfte

Vi hjälper kunder runt om i världen att skydda sina anställda, deras produktion och miljön från damm, rök och avgaser. Det handlar dels om att göra det möjligt för våra kunder att effektivisera sina processer och dels om vårt engagemang för ärlighet och öppenhet kring hur vi gör affärer. Vi gör en positiv skillnad genom att dela vår kunskap och expertis för att hjälpa kunder runt om i världen blir säkrare och renare, mer resurseffektiva och mer lönsamma.

Vårt åtagande - att bidra till en hållbar framtid

Fem sammanlänkade hållbarhetsåtaganden garanterar att vi ständigt fortsätter att förbättra hur vi uppfyller detta löfte, och skapar värde åt våra kunder, vårt företag och vår planet.

Code of Conduct

Att agera på ett ansvarsfullt och korrekt sätt är absolut grundläggande för Nederman och vi tar frågor såsom korruption och mutor på allra största allvar. Företaget har därför som ambition att utbilda samtliga anställda i Nedermans uppförandekod och vi har som målsättning att inte ha några överträdelser mot vår antikorruptionspolicy. Nederman förväntar sig också motsvarande av koncernens leverantörer och distributörer. 

Anvarsfullt företagande 

Med ett globalt ledningssystem får vi ett gemensamt förhållningssätt och en konsekvent tillämpning av hur vi bedriver verksamheten. Utöver affärsprocesserna finns ett antal övergripande policydokument, bl a Nedermans uppförandekod, och riktlinjer, som ger vägledning i frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Långsiktiga mål och nyckeltal fastställs för varje division och ingår i respektive affärsplan. Koncernledningen ansvarar för uppföljning och utveckling utifrån koncernens styrmodell. 
Kompletterande internkontroll genomförs för utvärdering av affärsprocesser och policyer i syfte att säkerställa att verksamhet bedrivs enligt riktlinjerna.

Samtliga produktionsenheter utom tre, samtliga hänförbara till de senaste förvärven, är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Alla produktionsenheter, förutom en, är certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. 

Varje handling räknas

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra och stärka våra affärsmetoder med fokus på att bygga och upprätthålla transparens, ärlighet och ansvarsskyldighet. Genom vårt oberoende visselblåsar-system kan både anställda och externa intressenter rapportera misstänkta brott mot lag eller affärsetik.

The Clean Air Company

Nederman firade sitt 75-årsjubileum 2019. Från början var affärsidén ren luft. Idag är miljö och hållbarhet mer relevant än någonsin och kraven ökar för att aktivt bidra till effektivare produktion och minskade utsläpp i industrin. Nästa generation av industriella lösningar för ren luft är under utveckling och Nederman ligger i framkant av denna utveckling. Titta på intervjun med Nederman´s VD Sven Kristensson där han delar sina tankar om företagets spännande digitala resa.