Visselblåsarsystem

Rapporteringsprocess för medarbetare och andra intressenter

Nederman har en tydlig rapporteringsprocess för anställda och andra intressenter enligt Nedermans policy för visselblåsning. Dessa uppmanas att anmäla misstänkta missförhållanden, olagligt agerande, eller underlåtenhet att agera, som de upplever som brott mot gällande lagar, Nedermans interna policys eller mot koncernens policy om IT-säkerhet. Nedermans policy för visselblåsning och tillhörande principer inklusive anmälningsprocess finns för att skydda visselblåsaren. Anmälningar kan göras anonymt och behandlas konfidentiellt. 

Anmälan kan ske på två sätt: 

Om en anställd vill anmäla misstänkt tjänstefel, olagliga handlingar eller underlåtenhet att agera inom Nederman ska den anställde i första hand kontakta sin direkta chef eller den som ansvarar för den aktuella avdelningen. Beroende på ärendets karaktär och den som är föremål för anmälan avgör chefen om frågan ska tas upp till Nedermans ledning.
Som andra alternativ kan en anställd även anmäla ett ärende via e-post till [email protected] som hanteras av en tredje part* och som är tillgänglig dygnet rund under årets alla dagar.  

Andra personer än anställda, såsom samarbetspartners, entreprenörer, leverantörer och distributörer som är kopplade till Nederman, kan även de rapportera ett ärende via e-post till [email protected] 

Efter att en anmälan är gjord skickas den av den tredje parten* till "Nedermans Compliance Management" på Nederman Groups huvudkontor i Helsingborg. Alla anmälningar behandlas som konfidentiella och alla problem tas på allvar och lämpliga åtgärder kommer att vidtas för varje anmälan. 

Nedan listas några exempel på misstänkt tjänstefel, olagliga handlingar eller underlåtenhet att agera som bör anmälas: 

o En brottslig handling har begåtts, begås eller riskerar att begås;
o En person har inte följt, inte följer eller riskerar att inte följa tillämpliga lagar;
o En anställds hälsa eller säkerhet har varit, är eller kan vara hotad;
o En anställd har agerat, agerar eller riskerar att agera i strid med någon intern Nederman-policy;
o Misstänkt muta eller bedrägeri;
o Manipulering av redovisnings- eller finansiell data;
o Upprepade nedladdningar av innehåll från högriskwebbplatser till arbetsdatorn;
o Allvarlig diskriminering eller trakasserier.

* Tredjepartsoperatören och databehandlaren är DN Advokatbyrå, Bäckavägen 5, 254 81 Helsingborg, Sverige.