Finansiell information 2018

Orderingången var 3 479,5 Mkr (3 157,3), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 7,4 procent jämfört med föregående år.

Omsättningen var 3 553,9 Mkr (3 148,5), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 10,1 procent jämfört med föregående år.

Justerat rörelseresultat 308,1 Mkr (285,8), vilket gav en justerad rörelsemarginalen på 8,7 procent (9,1).

Rörelseresultat 294,9 Mkr (278,1), vilket gav en rörelsemarginal på 8,3 procent (8,8).

Resultat efter skatt 203,2 Mkr (186,3).

Resultat per aktie var 5,79 kr (5,31).*

Styrelsen föreslår utdelning på 2,30 kr (2,00)* per aktie.

 

Utveckling per kvartal

Kvartal 1. Orderingången växte valutaneutralt med 9,5 procent och lönsamheten stärktes till en rörelsemarginal om 7,7 procent (6,4).

Kvartal 2. Fortsatt stärkt lönsamheten. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 70,4 miljoner kronor (60,9).

Kvartal 3. Utmanande kvartal med produktions- och distributionsstörningar i spåren av ovädret Florence i USA. Positiv utveckling för Nederman Insight.

Kvartal 4. Stabilt kvartal med god intjäning. Förvärv av den schweiziska koncernen Luwa.


* Tillföljd av den aktiesplit som årsstämman 2018 beslutade om har resultatet per aktie och styrelsens förslag till utdelning justerats för jämförelseperioderna.