Finansiell information 2022

 Orderingången uppgick till 5 425 Mkr (4 623), motsvarande en 
valutaneutral tillväxt om 9,1 procent jämfört med föregående år.


Omsättningen uppgick till 5 179 Mkr (4 042), motsvarande en 
valutaneutral tillväxt om 18,5 procent jämfört med föregående år.


Justerad EBITA uppgick till 566,6 Mkr (494,6), vilket gav en justerad 
EBITA-marginal på 10,9 procent (12,2).


Resultat efter skatt uppgick till 328,7 Mkr (279,0*).


Resultat per aktie uppgick till 9,37 kr (7,95*).


Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 
345,7 Mkr (519,8).

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att till aktieägarna betala 3,75 kr (3,50) per aktie i utdelning.

* Jämförelsetalet är angivet exklusive en övrig rörelseintäkt på 26,3 Mkr, efter beaktande av skatt, vilken bokfördes under det andra kvartalet 2021 och hänfördes till en norsk förmånsbaserad pensionsplan som var av engångskaraktär. Inklusive den övriga rörelseintäkten uppgick resultat efter skatt till 305,3 Mkr och resultat per aktie till 8,70 kr för helåret 2021.