Finansiell information 2023

Orderingången uppgick till 6 005 Mkr (5 425), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 6,8 procent jämfört med föregående år.

Omsättningen uppgick till 6 188 Mkr (5 179), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 14,9 procent jämfört med föregående år.

Justerad EBITA uppgick till 714,9 Mkr (566,6), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 11,6 procent (10,9).

Rörelseresultatet uppgick till 592,8 Mkr (480,2), vilket gav en rörelsemarginal på 9,6 procent (9,3).

Resultat efter skatt uppgick till 340,9 Mkr (328,7).

Resultat per aktie uppgick till 9,71 kr (9,37).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 576,3 Mkr (345,7).

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,95 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 30 april 2024. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början måndagen den 6 maj 2024.