Årsstämma

Årsstämma i Nederman Holding AB (publ) äger rum fredagen den 26 april 2024 i Helsingborg

Nedermans högsta beslutande organ är bolagsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ett ärende behandlat samt att rösta för samtliga sina aktier. Vid bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämman) väljs bolagets styrelse och revisor, vilka föreslås av en särskild av bolagsstämman utsedd valberedning. Bolagsstämman beslutar också om vinstutdelning, fastställande av årsredovisning, arvodering av bolagets styrelse och revisor, i förekommande fall riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt övriga viktiga frågor.

Till grund för bolagsstämmans kompetens och arbete ligger främst den svenska aktiebolagslagen samt den av bolagsstämman antagna bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet. Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Nederman tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet skall kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senast den 8 mars 2024, genom att skicka e-post till [email protected] eller brev till "Årsstämma", Nederman Holding AB, Box 602, 251 06 Helsingborg.

----

Protokoll från årsstämman 2023 för nedladdning (för övriga dokument till årsstämman se svart spot till höger)

Protokoll årsstämman 2023 ex röstlängd 

 

Protokoll från tidigare år: 

Protokoll årsstämman 2022 ex röstlängd

Protokoll årsstämman 2021 ex röstlängd
Protokoll årsstämman 2020 ex bilaga 1 Röstlängd
Protokoll årsstämman 2019 ex bilaga 1 Röstlängd
Protokoll årsstämman 2018
Protokoll årsstämman 2017
Protokoll årsstämman 2016
Protokoll årsstämman 2015
Protokoll årsstämman 2014
Protokoll årsstämman 2013
Protokoll årsstämman 2012
Protokoll årsstämman 2011

För övriga dokument till årsstämman se svart spot till höger.