Årsstämma

Årsstämma i Nederman Holding AB (publ) äger rum måndag den 27 april 2020 kl 17:00 på Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, i Helsingborg.

På grund av pågående pandemi kommer det inte att vara någon servering varken före eller efter stämman. Vidare kommer VD-talet att kortas ner väsentligt. Aktieägarna ombeds att i möjligaste mån rösta genom ombud för att minska smittrisken.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet skall kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senaste 9 mars 2020 genom att skicka e-post till stamma@nedermangroup.com eller brev till "Årsstämma", Nederman Holding AB, Box 602, 251 06 Helsingborg.

Uppdaterat förslag från valberedningen
Med hänsyn till den växande osäkerheten till följd av Covid-19 och dess effekter har Nederman Holding AB:s valberedning beslutat att dra tillbaka förslaget om att årsstämman i Nederman Holding AB den 27 april 2020 beslutar om en höjning av styrelsearvodena (punkt 11 på dagordningen). Vidare drar valberedning tillbaka förslagen att höja arvodena till revisionsutskott och ersättningsutskott. Läs hela pressreleasen under Press & Nyheter.

Dokument till årsstämman:

Kallelse årsstämma 2020
Dagordning
Styrelsens yttrande enligt Aktiebolagslagen 19 kap 22§  mars 2020
Valberedningens motiverande yttrande mars 2020
Styrelsens redovisning ersättningsutskottets utvärdering 2020
Förslag riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
Fullmakt blankett

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

---

Se även svart spot till höger.

---- 

Protokoll från tidigare år: 

Protokoll årsstämman 2019 ex bilaga 1 Röstlängd
Protokoll årsstämman 2018
Protokoll årsstämman 2017
Protokoll årsstämman 2016
Protokoll årsstämman 2015
Protokoll årsstämman 2014
Protokoll årsstämman 2013
Protokoll årsstämman 2012
Protokoll årsstämman 2011