Valberedning

Årsstämman 2019 beslutade om instruktioner för valberedning avseende tillsättande av valberedningen och valberedningens uppdrag som gäller tillsvidare.

Tillsättande av valberedning: Valberedningen ska bestå av de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget och att styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att utse en representant att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa fyra representanter bör vara någon av styrelsens ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Om någon av de fyra största ägarna avstår sin rätt att utse representant till valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa aktieägare. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen så beslutar, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt.

Valberedningen ska ha till uppgift att ge årsstämman:

  • förslag till ordförande vid årsstämman,
  • förslag till antal styrelseledamöter,
  • förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande,
  • förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer,
  • förslag till arvode till revisorn,
  • förslag till förändringar av valberedningsinstruktionen, vid behov.

Denna instruktion ska gälla tills vidare till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Enligt årsstämmans riktlinjer för valberedningens arbete har Ossian Ekdahl, Investment AB Latour, ordf.; Fredrik Ahlin, IF Skadeförsäkring AB; Henrik Forsberg Schoultz, Neudi Kapital AB samt Oscar Bergman, Swedbank Robur utsetts till valberedning inför årsstämman 2024. Johan Menckel, ordförande i Nedermans styrelse, är adjungerad i valberedningen. För frågor rörande valberedningens arbete hänvisas till [email protected].

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka sina rekommendationer till valberedningen på följande adress

Nederman Holding AB
Valberedningen
Box 602 
251 06 Helsingborg

Eller via e-post till: [email protected]