Valberedning

Årsstämman 2019 beslutade om instruktioner för valberedning avseende tillsättande av valberedningen och valberedningens uppdrag som gäller tillsvidare.

Enligt instruktionen ska valberedningen bestå av en representant från var och en av de fyra största ägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av de fyra största ägarna avstår från sin rätt att utse representant till valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa aktieägare. Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid stämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor, samt i förekommande fall, val av revisor.

Enligt årsstämmans riktlinjer för valberedningens arbete har Anders Mörck, Investment AB Latour, ordf.; Claes Murander, Lannebo Fonder; Henrik Forsberg Schoultz, Ernström & Co; Fredrik Ahlin, IF Skadeförsäkring AB utsetts till valberedning inför årsstämman 2020. Johan Hjertonsson, ordförande i Nedermans styrelse, är adjungerad i valberedningen. För frågor rörande valberedningens arbete hänvisas till anders.morck@latour.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka sina rekommendationer till valberedningen på följande adress

Nederman Holding AB
Valberedningen
Box 602 
251 06 Helsingborg

Eller via e-post till: stamma@nedermangroup.com