Kommittéer

Ersättningskommittée

Frågor angående lönesättning och förmåner för verkställande direktören och ledningen hanteras och avgörs av en ersättningskommitté. Denna kommitté består av Johan Hjertonsson och Johan Menckel. Utskottet är ett organ inom Bolagets styrelse med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt utarbeta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen skall föreslå årsstämman att besluta om. Ersättningsutskottet har under 2018 haft ett protokollfört möte.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Fast lön utgår för fullgott arbete. Därutöver finns möjlighet till rörlig ersättning som kopplas till Bolagets resultat och kapitalbindning. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 30–50 procent av den fasta årslönen beroende på individens befattning inom Bolaget.

Årsstämman den 29 april 2019 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de årliga programmen för rörlig ersättning skall kunna kompletteras med ett program för långsiktig bonus (LTI). LTI-programmet 2019-2020 har bestämts för en period om två år och är målsatt på ett sätt som innebär att det ska vara en särskilt gynnsam utveckling för Bolagets aktieägare. Utfallet av LTI-programmet som tillfaller den ledande befattningshavaren (netto efter inkomstskatt), skall återinvesteras i teckningsoptioner i Nederman eller i Nedermanaktier över börsen. Teckningsoptioner eller Nederman-aktier förutsätter godkännande vid relevant framtida årsstämma i Nederman. Det aktie- och teckningsoptionsinnehav som återinvesteras förväntas behållas av den ledande befattningshavaren under sin anställningstid, dock i minst tre år. LTI-programmet 2019-2020 omfattar två år och kan maximalt kunna uppgå till 35 procent av en årslön för Verkställande Direktören och 20 procent av en årslön för övriga ledande befattningshavare.

Revisionskommittée

Årsstämman 2018 beslutade att Nederman skall ha en revisionskommitté. Revisionskommitténs främsta syfte är att utöva tillsyn över koncernens ekonomiska redovisning och rapportering samt över revisionen av bokslutet. I revisionskommitténs uppgifter ingår bland annat att svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering genom att granska delårsrapporter, årsredovisning och koncernredovisning. Revisionsutskottet ska även bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings-och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. Revisionsutskottets arbete styrs av en arbetsordning som antagits av styrelsen. Utskottet har under 2018 sammanträtt vid två tillfällen. Bolagets revisor deltog vid dessa tillfällen. Bolagets revisor informerade hela styrelsen om resultatet av sitt arbetet och lämnade en redogörelse för årets revision och sin syn på Bolagets interna kontrollsystem utan närvaro från någon i bolagsledningen. Revisionskommittén utgörs av styrelseledamöterna Ylva op den Velde Hammargren och Sam Strömerstén.