Kommittéer

Ersättningskommittée

Frågor angående lönesättning och förmåner för verkställande direktören och ledningen hanteras och avgörs av en ersättningskommitté. Denna kommitté består av Johan Hjertonsson och Johan Menckel. Utskottet är ett organ inom Bolagets styrelse med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt utarbeta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen skall föreslå årsstämman att besluta om. Ersättningsutskottet har under 2020 haft ett protokollfört möte.

Revisionskommittée

Revisionskommitténs främsta syfte är att utöva tillsyn över koncernens ekonomiska redovisning och rapportering samt över revisionen av bokslutet. I revisionskommitténs uppgifter ingår bland annat att svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering genom att granska delårsrapporter, årsredovisning och koncernredovisning. Revisionsutskottet ska även bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings-och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. Revisionsutskottets arbete styrs av en arbetsordning som antagits av styrelsen. Utskottet har under 2020 sammanträtt vid fem tillfällen. Bolagets revisor deltog vid dessa tillfällen. Bolagets revisor informerade hela styrelsen om resultatet av sitt arbete och lämnade en redogörelse för årets revision och sin syn på Bolagets interna kontrollsystem utan närvaro från någon i bolagsledningen. Revisionskommittén har under 2020 utgjorts av styrelseledamöterna Ylva op den Velde Hammargren och Sam Strömerstén.