Kommittéer

Ersättningskommittée

Frågor angående lönesättning och förmåner för verkställande direktören och ledande befattningshavare hanteras och avgörs av ersättningsutskottet. Detta utskott består av Johan Menckel och Gunilla Fransson. Utskottet är ett organ inom bolagets styrelse med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt utarbeta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen skall föreslå årsstämman att besluta om. Ersättningsutskottet har under 2022 haft ett protokollfört möte. 

Revisionskommittée

Revisionskommitténs främsta syfte är att utöva tillsyn över koncernens ekonomiska redovisning och rapportering samt över revisionen av bokslutet. I revisionskommitténs uppgifter ingår bland annat att svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering genom att granska delårsrapporter, årsredovisning och koncernredovisning. Revisionsutskottet ska även bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. Revisionsutskottets arbete styrs av en arbetsordning som antagits av styrelsen. Utskottet har under 2022 sammanträtt vid fem tillfällen och under 2023 har hittills ett protokollfört möte hållits. Bolagets revisor deltog vid dessa tillfällen. Den 13 februari 2023 informerade bolagets revisor hela styrelsen om resultatet av sitt arbete och lämnade en redogörelse för årets revision och sin syn på bolagets interna kontrollsystem utan närvaro från någon i bolagsledningen. Revisionsutskottet har under 2022 utgjorts av styrelseledamöterna Ylva op den Velde Hammargren och Sam Strömerstén.