Kommittéer

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté som består av ordförande Jan Svensson. Frågor angående lönesättning och förmåner för verkställande direktören och ledningen hanteras och avgörs av ersättningskommittén. Utskottet är ett organ inom Bolagets styrelse med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt utarbeta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen skall föreslå årsstämman att besluta om. Ersättningskommittén har under 2017 haft ett protokollfört möte. 

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Fast lön utgår för fullgott arbete. Därutöver finns möjlighet till rörlig ersättning som kopplas till Bolagets resultat och kapitalbindning. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 30–50 procent av den fasta årslönen beroende på individens befattning inom Bolaget.

Årsstämman den 19 april 2017 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de årliga programmen för rörlig ersättning skall kunna kompletteras med ett program för långsiktig bonus (LTI). LTI-programmet 2017-2018 har bestämts för en period om två år och är målsatt på ett sätt som innebär att det ska vara en särskilt gynnsam utveckling för Bolagets aktieägare. Utfallet av LTI-programmet som tillfaller den ledande befattningshavaren (netto efter inkomstskatt), skall återinvesteras i teckningsoptioner i Nederman eller i Nedermanaktier över börsen. Teckningsoptioner eller Nederman-aktier förutsätter godkännande vid relevant framtida årsstämma i Nederman. Det aktie- och teckningsoptionsinnehav som återinvesteras förväntas behållas av den ledande befattningshavaren under sin anställningstid, dock i minst tre år. LTI-programmet 2017-2018 omfattar två år och kan maximalt kunna uppgå till 35 procent av en årslön för Verkställande Direktören och 20 procent av en årslön för övriga ledande befattningshavare.