Bolagsordning

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nederman Holding Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

 

2 § Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

 

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag tillverka och marknadsföra produkter för bättre industriell arbetsmiljö samt äga och förvalta företag och fast och lös egendom och idka därmed förenlig verksamhet.

 

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst sjuhundrafemtiotusen (750 000) kronor och högst tre miljoner
(3 000 000) kronor.

 

5 § Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst tio miljoner (10 000 000) och högst fyrtio miljoner (40 000 000).

 

6 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

7 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

 

8 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

9 § Revisor

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, utan eller med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. 

 

10 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Dagens Industri.

 

11 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

 

12 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Helsingborg eller Stockholm.


13 § Årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två protokolljusterare;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

________

 

Bolagsordning antagen på årsstämma den 27 april 2020