Bolagsordning

1 § Firma. Bolagets firma är Nederman Holding Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte. Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

3 § Verksamhetsföremål. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag tillverka och marknadsföra produkter för bättre industriell arbetsmiljö samt äga och förvalta företag och fast och lös egendom och idka därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara lägst sjuhundrafemtiotusen (750 000) kronor och högst tre miljoner (3 000 000) kronor.

5 § Antal aktier. Antalet aktier skall vara lägst tio miljoner (10 000 000) och högst fyrtio miljoner (40 000 000).

6 § Avstämningsbolag. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

7 § Räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari–31 december.

8 § Styrelse. Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9 § Revisor. Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, utan eller med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

10 § Kallelse till bolagsstämma. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Dagens Industri.

11 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

12 § Ort för bolagsstämma. Bolagsstämma kan hållas i Helsingborg eller Stockholm.

13 § årsstämma. På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två protokolljusterare;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 26 april 2011