Nyckeltal

 

Data per aktie
 2018  2017  2016 2015 2014
Vinst per aktie efter skatt, Kr* 5,79  5,31  4,91 4,36 2,68
Börskurs 31 december, Kr* 90,0  83,3  62,5 85,2 55,8
Börsvärde, Mkr 3 163,1  2 928,8  2 196,6 2 993,3 1 962,3
Kassaflöde, Mkr   87,7  79,3  19,2 -68,4 39,3
Föreslagen utdelning/aktie, Kr* 2,30  2,00  1,83 1,67 1,33
Utdelningstillväxt, % 15,0  9,1  10,0 25,0 0,0
Direktavkastning, %   2,56  2,40  2,93 1,96 2,39
P/E tal 15,5  15,7   12,7 19,5 20,7
Andel utdelad vinst, % 40  38  37 38 50
Eget kapital, Mkr         1 250,3  1 075,8  982,2 837,1 733,3
Emitterade antal aktier, 31 december 35 146 020  11 715 340  11 715 340 11 715 340 11 715 340
Föreslagen utdelning i procent av eget kapital, % 6,5  6,5  6,5 7,0 6,4

 * Till följd av den aktiesplit som årsstämman 2018 beslutade om har resultat per aktie, styrelsens förslag till utdelning och börskurs justerats för jämförelseperioderna baserat på att aktiens kvotvärde har ändrats från 0,10 kr till 0,03 kr.