Nyckeltal

  

Data per aktie
2021  2020  2019   2018*   2017* 
Resultat per aktie efter skatt, Kr** 8,70  3,15  6,43  5,78   5,31 
Börskurs 31 december, Kr** 218,0  141,0  134,4  90,0  83,3 
Börsvärde, Mkr 7 661,8  4 954,1  4 721,9  3 163,1  2 928,8 
Kassaflöde, Mkr 42,1  67,0  -20,2    87,7  79,3 
Föreslagen utdelning/aktie, Kr 3,50  2,30  2,00 
Utdelning beslutad vid extra bolagsstämma, Kr 1,00 
Utdelningstillväxt, % 250,0  15,0  9,1 
Direktavkastning, % 1,61    2,56  2,40 
P/E tal 25,1  44,8  20,9  15,6   15,7  
Andel utdelad vinst, % 40  40  38 
Eget kapital, Mkr         1 717,4  1 300,8  1 382,0  1 234,9  1 075,8 
Emitterade antal aktier, 31 december 35 146 020  35 146 020  35 146 020  35 146 020  11 715 340 
Föreslagen utdelning i procent av eget kapital, % 7,2  6,5  6,5 

 *  Vid implementeringen av IFRS 16, Leasingavtal, tillämpades en retroaktiv metod varav 2018 års siffror har omräknats enligt den nya standarden. För tidigare räkenskapsår tillämpas IAS17, Leasingavtal, enligt redovisningsprinciperna gällande fram till och med 2017.
** Till följd av den aktiesplit (3:1) som årsstämman 2018 beslutade om har resultat per aktie och börskurs för 2017 räknats om och baseras på antalet utestående aktier efter aktiesplit.