Nyckeltal

  

Data per aktie
2019   2018  2017*  2016* 2015*
Resultat per aktie efter skatt, Kr 6,43  5,78   5,31  4,91 4,36
Börskurs 31 december, Kr 134,4  90,0  83,3  62,5 85,2
Börsvärde, Mkr 4 721,9  3 163,1  2 928,8  2 196,6 2 993,3
Kassaflöde, Mkr -20,2    87,7  79,3  19,2 -68,4
Föreslagen utdelning/aktie, Kr 2,50  2,30  2,00  1,83 1,67
Utdelningstillväxt, % 8,7  15,0  9,1  10,0 25,0
Direktavkastning, % 1,86    2,56  2,40  2,93 1,96
P/E tal 20,9  15,6   15,7   12,7 19,5
Andel utdelad vinst, % 39  40  38  37 38
Eget kapital, Mkr         1 378,2  1 234,9  1 075,8  982,2 837,1
Emitterade antal aktier, 31 december 35 146 020  35 146 020  11 715 340  11 715 340 11 715 340
Föreslagen utdelning i procent av eget kapital, % 6,4  6,5  6,5  6,5 7,0

 *  Nedermankoncernen tillämpar en retroaktiv metod avseende IFRS 16, Leasingavtal, varav 2018 års siffror har omräknats enligt den nya standarden. För tidigare räkenskapsår tillämpas IAS17, Leasingavtal, enligt redovisningsprinciperna gällande fram till och med 2017.