Nyckeltal

  

Data per aktie
2022  2021  2020   2019   2018* 
Resultat per aktie efter skatt, Kr 9,37  8,70 3,15  6,43  5,78 
Börskurs 31 december, Kr 172,4  218,0 141,0 134,4  90,0
Börsvärde, Mkr 6 059,2  7 661,8 4 954,1  4 721,9  3 163,1
Kassaflöde, Mkr 133,1  42,1 67,0  -20,2 87,7 
Föreslagen utdelning/aktie, Kr 3,75  3,50 - 2,30 
Utdelning beslutad vid extra bolagsstämma, Kr 1,00 
Utdelningstillväxt, % 7,1  250,0  - 15,0
Direktavkastning, % 2,18  1,61    -  2,56 
P/E tal 18,4  25,1 44,8 20,9  15,6 
Andel utdelad vinst, % 40  40 32  - 40 
Eget kapital, Mkr         2 186,5 1 717,4 1 300,8 1 382,0 1 234,9
Emitterade antal aktier, 31 december 35 146 020  35 146 020  35 146 020  35 46 020  35 146 020
Föreslagen utdelning i procent av eget kapital, % 6,0  7,2 - 6,5 

 * Vid implementeringen av IFRS 16, Leasingavtal, tillämpades en retroaktiv metod varav 2018 års siffror har omräknats enligt den nya standarden.