Nyckeltal

  

Data per aktie
2023  2022  2021   2020   2019  
Resultat per aktie efter skatt, Kr 9,71  9,37  8,70  3,15  6,43 
Börskurs 31 december, Kr 179,5  172,4  218,0  141,0  134,4 
Börsvärde, Mkr 6 308,7  6 059,2  7 661,8  4 954,1  4 721,9 
Kassaflöde, Mkr 115,4  133,1  42,1   67,0  -20,2 
Föreslagen utdelning/aktie, Kr 3,95  3,75  3,50  -
Utdelning beslutad vid extra bolagsstämma, Kr 1,00 
Utdelningstillväxt, % 5,3  7,1  250,0 
Direktavkastning, % 2,20  2,18  1,61    - 
P/E tal 18,5  18,4  25,1 44,8  20,9 
Andel utdelad vinst, % 41  40  40  32 
Eget kapital, Mkr         2 372,0 2 186,5  1 717,4 1 300,8  1 382,0 
Emitterade antal aktier, 31 december 35 146 020  35 146 020  35 146 020  35 146 020   35 146 020 
Föreslagen utdelning i procent av eget kapital, % 5,8  6,0  7,2  -

 * Vid implementeringen av IFRS 16, Leasingavtal, tillämpades en retroaktiv metod varav 2018 års siffror har omräknats enligt den nya standarden.