Bolagsstyrning

Nederman Holding AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Helsingborg, Sverige.

Nederman noterades på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan 2007 och är sedan 1 januari 2014  registrerat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-lista. 

Nederman tillämpar såsom noterat bolag Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisnings- och aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Koden samt andra tillämpliga svenska lagar och regler. Utöver regler som följer av lag eller annan författning använder Nederman interna styrinstrument som också är till grund för koncernens bolagsstyrning, däribland bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, policydokument och koncernens uppförandekod. Bolagsordningen och koncernensuppförandekod finns tillgängliga på nedermangroup.com och policydokument finns tillgängliga på koncernens intranät.

Styrningen av Nedermankoncernen sker genom aktieägarna via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Nederman i enlighet med bland annat svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Nedermans koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av koncernen. 

Bolagsstyrningsrapport 2023
Bolagsstyrningsrapport 2022
Bolagsstyrningsrapport 2021
Bolagsstyrningsrapport 2020
Bolagsstyrningsrapport 2019
Bolagsstyrningsrapport 2018
Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2014
Bolagsstyrningsrapport 2013
Bolagsstyrningsrapport 2012
Bolagsstyrningsrapport 2011
Bolagsstyrningsrapport 2010
Bolagsstyrningsrapport 2009
Bolagsstyrningsrapport 2008