Nyckeltal

Mkr  2018  2017  2016
Nettoomsättning 3 553,9  3 148,5  3 107,3
Justerad EBITDA 372,0  338,5  298,0
Justerad EBITDA-marginal, % 10,5  10,8  9,6
Rörelseresultat 294,9  278,1  250,3
Rörelsemarginal, % 8,3  8,8  8,1
Justerat rörelseresultat 308,1  285,8  250,3
Justerad rörelsemarginal, % 8,7  9,1  8,1
Resultat före skatt 268,0  260,1  231,7
Resultat efter skatt
203,2  186,3  172,1
Resultat per aktie, Kr* 5,79  5,31  4,91
Avkastning på eget kapital, % 17,5  18,1  18,9
Avkastning på operativt kapital, % 17,8  18,0  16,8
Nettoskuld 553,1  585,3  524,3
Nettoskuldsättningsgrad, % 44,2  54,4  53,4
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr 1,5  1,7  1,8
Räntetäckningsgrad 9,8  11,8  11,8

 * Till följd av den aktiesplit som årsstämman 2018 beslutade om har resultatet per aktie och styrelsens förslag till utdelning justerats för jämförelseperioderna.