Revisorer

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.

Årsstämman utser fr.o.m. Årsstämman 2011 revisor(er) på ett år. På Årsstämman 19 april 2017 valdes Ernst & Young AB, med revisor Staffan Landén till huvudansvarig revisor tills vidare. Staffan Landén är auktoriserad revisor och medlem av FAR. Staffan Landén har en mångårig erfarenhet av granskning av noterade bolag och större internationella uppdrag. Han är idag ansvarig revisor för bl.a. Vattenfall AB, Polygon AB, Semcon AB, Thomas Concrete Group AB samt National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS). Staffan Landén är av Nasdaq Stockholm utsedd börsrevisor.

Bolagets revisor granskar årsbokslut och årsredovisning samt Bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och VD:s förvaltning. Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under januari–februari.

Vid sidan av Nederman är Staffan Landén revisor i Oxeon AB där Latour Gruppen AB äger 31,08 procent. Oberoendet gentemot Nederman påverkas inte. I övrigt har Staffan Landén inga uppdrag i bolag över vilka Nedermans huvudägare, styrelseledamöter eller verkställande direktör har ett väsentligt inflytande.