Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Årsstämman utser fr.o.m. årsstämman 2011 revisor(er) på ett år. På årsstämman 24 april 2023 beslutades i enlighet med valberedningens förslag omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2024 med auktoriserade revisorn Andreas Mast som huvudansvarig revisor. Andreas Mast är auktoriserad revisor och medlem av FAR. Andreas Mast har lång erfarenhet av granskning av noterade bolag och bolag i internationell miljö. Han är idag ansvarig revisor för bl.a. Gunnebo, VBG Group, Semcon och Revolutionrace.
Bolagets revisor granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och VD:s förvaltning. Årsstämman 2023 beslöt att revisorerna ersätts enligt löpande räkning.