Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Årsstämman utser fr.o.m. årsstämman 2011 revisor(er) på ett år. På årsstämman 26 april 2021 valdes Ernst & Young AB, med Staffan Landén till huvudansvarig revisor fram till slutet av årsstämman 2022. Staffan Landén är auktoriserad revisor och medlem av FAR. Staffan Landén har en mångårig erfarenhet av granskning av noterade bolag och större internationella uppdrag. Han är idag ansvarig revisor för bl.a. Alfa Laval AB, Ambea AB, Investment AB Latour samt Thomas Concrete Group AB. Staffan Landén är av Nasdaq Stockholm utsedd noteringsrevisor. Bolagets revisor granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och VD:s förvaltning. Årsstämman 2021 beslöt att revisorerna ersätts enligt löpande räkning.