Koncernchefen har ordet

Starka positioner på en växande marknad

2020 var på många sätt ett utmanande år. Covid-19 visade hur sårbart samhället är för störningar i produktion och distribution. Men det blev också uppenbart för oss alla hur vi påverkar och påverkas av vår gemensamma miljö, inte minst inom Nedermans område – ren luft.

BYGG FÖR FRAMTIDEN – HANTERA KRISEN

Vi är inne i en intensiv period av utveckling. Produktutveckling och förvärv har under de senaste åren samsats med arbetet att effektivisera och förnya vår organisation. Ledstjärnor i arbetet är ökad digitalisering och automation. 2020 var inget undantag. Vårt digitala erbjudande utökades med fler produkter och tjänster. Målsättningen är att alla stationära filter skall levereras IoT ready 2023. Även försäljningen av våra abonnemangstjänster myAir och MikroPul-Assist tog fart under året. Även övriga digitala lösningar visade styrka, och vår slutsats är enkel: trycket på hållbar industriproduktion har ökat viljan att investera i miljösäkra anläggningar som sänker energiförbrukning, höjer produktionseffektivitet och garanterar efterlevnad av myndighetskrav. Hållbarhetstrycket kommer från myndigheter, men i allt större utsträckning även från medvetna konsumenter. Vi ser en växande marknad med ökat fokus på digitala produkter och tjänster som passar in i en högteknologisk produktionskedja. Det är för den marknaden vi investerar och utvecklar.

Trots alla positiva grundtoner blev 2020 ändå inte året som vi alla förväntat oss. Covid-19 slog till tidigt, och höll världen i sitt grepp året ut. Materialförsörjningen sviktade, transportkedjor bröts, medarbetare sattes i karantän, kunder och hela marknader stängdes ned. Mycket resurser har gått åt till att hantera den osäkra situationen, och den har satt avtryck i minskad försäljning och tillfälligt ökade kostnader. Men pandemin gav också bevis för att Nederman fyller ett stort behov i samhället; på flera marknader klassades våra produktionsanläggningar som samhällskritiska. Ren luft är en nödvändighet men inte en självklarhet. Det bygger vi vår verksamhet på. 

MARKNADSUTVECKLING

Under året intensifierade vi utvecklingen inom digitala produkter och tjänster och divisionen Monitoring & Control Technology fick sitt stora genombrott. Det är uppenbart att digitala lösningar efterfrågas allt oftare och att vårt koncept bedöms som tekniskt säkert och kostnadseffektivt. De nya produkterna ger oss möjlighet att leverera effektivare luftrening till kunder inom alla segment. Samtidigt skapar abonnemangstjänster för mätning och processkontroll långvariga kundrelationer med ett för Nederman gynnsamt värdeskapande över tid. Successivt kommer detta att innebära att intäktsskapandet förskjuts från dagens tyngdpunkt på installationsprodukter till abonnemang och eftermarknad, helt i linje med vår vision om att 2025 kunna erbjuda ren luft som tjänst. Vi är bara i början av utvecklingen, men marknadspotentialen är stor och vi bedömer att vi är väl positionerade med nuvarande utbud och en ambitiös utvecklingsstrategi.

Utvecklingen 2020 dominerades av covid-19. Efter utbrottet i Kina spreds pandemin och de första tecknen på nedgång i omsättning och orderingång syntes i slutet av första kvartalet. Fokus flyttades succesivt från Asien till Europa och Nordamerika. För oss innebar det utmaningar i form av nedstängningar och reserestriktioner med projektförseningar som följd. Tack vare tidiga åtgärder för att säkra tillgång till nödvändiga komponenter och alternativa leveranskedjor har vi kunnat bedriva produktion på en tillfredställande nivå, med 12 av 13 produktionsanläggningar tillgängliga. Under andra kvartalet var så gott som hela verksamheten påverkad av pandemin med kraftiga fall i orderingång och försäljning. Läget förbättrades betydligt under början av hösten, men i november slog en andra våg till med Europa och Nordamerika som centrum. När året summeras är orderingången valutaneutralt 13,7 procent lägre och omsättningen har backat valutaneutralt med 11,8 procent jämfört med året innan.

I EMEA (som står för ca 52 procent av koncernens omsättning) har förutsättningarna varierat stort mellan enskilda marknader. Långa projekt har delvis skjutits på framtiden, medan den mer snabbrörliga försäljningen dök omedelbart under slutet av första kvartalet. Segmentet gjuterier och smältverk som är starkt förknippat med fordonsindustrin och viktigt för division Process Technology minskade kraftigt med nedstängda enheter och uppskjutna installationer. I andra änden var eftermarknadsförsäljningen stark, bl a inom filtermedia, och vi bearbetade nya segment, bl a utrustning för att hantera virusbärande aerosoler inom tandhygiensektorn. Storbritannien påverkades även av störningar till följd av Brexit.

AMERICAS, vårt näst största geografiska marknad startade året lovande, men även här vek orderingången under andra kvartalet.USA, som är regionens största och viktigaste marknad och präglas av tung processindustri, tappade orderingång på investeringsprojekt, medan eftermarknadsförsäljningen utvecklades positivt. Här bidrog MikroPul-Assist, vår nyligen lanserade abonnemangstjänst för produktionsövervakning med flera framgångar. Under året fick vi också en order på teknik för övervakning av sammanlagt 120 filtersystem till en enskild tillverkningsenhet i USA. Systemet bygger på vår Insight IoT-plattform och omfattar övervaknings- och larmfunktioner för att garantera rapportering av utsläpp enligt EPA:s krav (Environmental Protection Agency). Ordern är vår största någonsin inom det digitala konceptet.

Pandemin slog till först i Kina, men det var också i APAC som återhämtningen var snabbast. APAC skiljer sig också på andra sätt. Dels är det centrum för textilindustrin, där vårt varumärke Luwa är världsledande. Dels är det här som intresset för digitala lösningar är som störst. Därför är det inte överraskande att vi under året lyckats väl med våra produkter och tjänster för mätning och övervakning. Neo Monitors, Auburn FilterSense (AFS) och Gasmet med bred produktmix och marknadsnärvaro har snabbt blivit synonymt med modern luftrening. Textilsegmentet, med Indien som motor, har däremot varit svårarbetat. Branschen har varit pressad under en tid och under året varit nedstängd under långa perioder.

Totalt sett har Asien varit vår starkaste marknad. Här finns några av världens snabbast växande ekonomier, tydlig investeringsvilja och ökad medvetenhet om industrins miljöpåverkan. Det möter vi med ett digitalt erbjudande fokuserat på de viktigaste applikationerna. Vi tror därför att APAC framöver kommer att stå för en ökad andel av vår försäljning.

ÖKAT VÄRDESKAPANDE GENOM LÖNSAM TILLVÄXT

När jag 2010 var med om att genomföra förvärvet av Dantherm Filtration och därmed dubbla koncernens storlek var det startskottet på en utveckling som tagit Nederman från en position som lokal produktleverantör till global marknadsledare inom industriell luftrening.

Vägen har gått via en marknadsdriven utveckling baserad på innovativ produkt- och tjänsteutveckling i kombination med banbrytande förvärv. Parallellt med satsningarna på marknadsdriven produkt- och tjänsteutveckling sker också ett arbete för att effektivisera våra interna processer. Målsättningen är att skapa ett högpresterande företag på alla plan. Våra två fokusområden är:

  • Kundfokus Utveckla lönsamma och hållbara luftreningsapplikationer för professionella miljöer
  • Effektivitetsfokus Ökad effektivitet genom digitalisering och automation

Innovativa förvärv för effektiv och hållbar produktion
Förvärv har gett oss tillgång till nya marknader och applikationer men framförallt ny digital kunskap. NEO Monitors, AFS och Gasmet är alla världsledande på teknologier för att mäta och kontrollera gaser och partiklar. De fakta de levererar utgör grunden i det kluster av nya digitala produkter och tjänster som växt fram under de senaste två-tre åren.

Parallellt med förvärven har vi organiskt drivit en digital utveckling av vårt befintliga produktsortiment. Vi har utvecklat Insight, vår IoT-plattform som fungerar som informationsnav för alla digitala tjänster. Vi har utvecklat och lanserat våra första digitala SmartFilters som tagits emot väl på marknaden. Vi har också lanserat våra första digitala tjänster; myAir och MikroPul-Assist. Sammantaget gör detta Nederman till det framtidssäkra alternativet och ger oss en unik ställning på många marknader och inom flera viktiga applikationer.

Även om 2020 blev ett hack i omsättnings- och förvärvskurvan ser vi ingen anledning att ändra på vår strategi. Tvärtom var det division Monitoring & Control Technology, med fokus på ett
digitalt erbjudande omfattande bl a mätutrustningt, som stod för ett genombrott under året. Försäljningen ökade markant och divisionens justerade EBITA-marginal uppgick till 18,7 procent, att jämföra med koncernsnittet på 9,6 procent. Det är tydligt att digitaliseringen öppnar för ett nytt värdeskapande. Både för oss och för våra kunder.

Ökad effektivitet genom digitalisering och automation
Kontinuerlig utveckling av koncernens organisation, metoder och arbetsverktyg är en viktig del av vår strategi för att leverera enligt de uppsatta målen. Organisationen är global och baserad på skillnader i teknologi, kunder och affärslogik där utmaningarna skiftar mellan divisionerna men mycket kretsar kring att digitalisera och automatisera funktioner för att dra fördel av vår globala närvaro och skapa kostnadsfördelar. En digitalt integrerad försörjnings- och tillverkningsmiljö ökar produktivitet och flexibilitet i verksamheten.

Modern sales är ett projekt där division Extraction & Filtration Technology med ett webbaserat sälj- och orderhanteringsverktyg har förbättrat tillgänglighet, kundservice och sänkt kostnader för den viktiga återförsäljarmarknaden inom EMEA. Global technologies är ett annat exempel där vi överför expertkunnande inom ett applikationsområde till nya geografiska marknader genom att etablera ett gemensamt kompetenscenter som stöttar de lokala säljbolagen med kunskap om bl a spjutspetsteknologier och avancerad design.

Under den senaste femårsperioden har vi med ett målinriktat arbete sänkt kostnadsnivån för Nederman. Långsiktiga investeringar har dessutom lett till att vi stärkt vår hållbarhetsposition och sänkt vårt miljö- och klimatavtryck.

Under 2020 genomförde vi även, till stor del som en reaktion på pandemin, ett omstruktureringsprogram. Programmet är av engångskaraktär, men kommer att ge årliga kostnadsbesparingar på cirka 100 miljoner kronor.

REN LUFT EN GLOBAL UTMANING

De flesta av oss betraktar tillgång till ren luft som en gratis produkt med obegränsad tillgång. Men så är inte verkligheten. Tvärtom. Drygt 90 procent av världens befolkning lever i områden med undermålig luftkvalitet. Det bidrar till försämrad livskvalitet, men också till stora kostnader som skall bäras av samhället på ett eller annat sätt. Bara inom EU beräknar man effekterna av dålig luft till ca 400 000 förtida dödsfall/år. Med en årlig samhällskostnad på 250 - 1 000 miljarder Euro. Och utmaningen växer. Ökad befolkning och ökad levnadsstandard leder till växande industriproduktion med större utsläppsmängder och luftföroreningar som möjliga resultat. Utsläppskällorna varierar, men i många områden är industriproduktion en av de viktigaste.

INDUSTRIN PRIORITERAR HÅLLBAR TILLVÄXT

Tvärtom mot vad många tror innebär inte ekonomisk tillväxt automatiskt en ökad miljöpåverkan. Hårdare hållbarhetskrav från myndigheter, investerare och konsumenter i kombination med nya lösningar ger förutsättningar för investeringar i effektivare produktionsmetoder. Jag upplever en tydlig trend när jag deltar i diskussioner eller träffar större kunder; hållbarhet är en parameter fullt i nivå med finansiella och produktionsmässiga hänsyn. För Nederman innebär det en global, växande marknad där vi med 75 års erfarenhet, bred produkt- och applikationskunskap, och en tydlig framtidsagenda kan visa vägen mot en hållbar framtid. Produktionen blir därmed inte bara godkänd enligt alla myndighetskrav. Ökad återvinning och minskad energiförbrukning bidrar dessutom till förbättrad produktionseffektivitet och ökad lönsamhet.

EGEN HÅLLBARHET – LIKA VIKTIG SOM ANDRAS

Idag är det självklart att hållbarhetsaspekter får lika stor tyngd som finansiella aspekter när myndigheter, investerare och kunder fattar sina beslut. För oss är det dock inget nytt; hela vår verksamhet bygger på ett löfte om långsiktig hållbarhet för att på bästa sätt tillgodose att vi skyddar människor, miljö och produktion samtidigt som vi bidrar till en effektivare och mer lönsam produktionsprocess. Hållbarhet är också en integrerad del i vår egen affärsstrategi och utvecklingsprocess.

VÄL POSITIONERADE PÅ EN FÖRÄNDRAD MARKNAD

Vår utgångspunkt är enkel: industrin behöver inte bidra till ökade utsläpp. Vi har idag tillgång till alla de tekniska lösningar som behövs för att hjälpa våra kunder att uppnå hållbar produktion,Vår utgångspunkt är enkel: industrin behöver inte bidra till ökade utsläpp. Vi har idag tillgång till de tekniska lösningar som behövs för att hjälpa våra kunder att uppnå hållbar produktion,utan att göra avkall på andra krav. Satsningen på ökad digitalisering har också lett till att vi kan erbjuda marknadens bredaste program av konsult-, service och eftermarknadstjänster. Tillsammans med vår globala närvaro har vi alla förutsättningar att hjälpa våra kunder att fortsätta att utveckla ekonomi och samhälle. Vårt bidrag är lösningar för ren luft.

UTSIKTER FÖR 2021

Nederman har en försiktig hållning inför 2021. Vi räknar med att i princip hela det första halvåret kommer att präglas av fortsatta nedstängningar och restriktioner. Om de vaccinationsprogram som nu har initierats runt om i världen får förväntad effekt på den globala smittspridningen räknar vi med en försiktig återhämtning
under andra halvåret 2021. Vår bedömning är dock att det kommer att ta tid innan vi är tillbaka till de nivåer som rådde före pandemin. Nederman kommer att följa utvecklingen noga och vara väldigt noggranna i våra bedömningar så att vi accelererar vår verksamhet vid rätt tidpunkt.

Det framgångsrika arbete vi genomförde under 2020 för att skydda vår lönsamhet gör att vi trots allt befinner oss i en stark position med goda möjligheter att flytta fram våra positioner ytterligare, inte minst genom att lansera nya produkter och fortsätta utvecklingen av vårt digitala erbjudande. Världens problem med dålig luftkvalitet är fortsatt mycket omfattande och leder till att ett stort antal människor dör i förtid varje år. Det underliggande behovet av Nedermans produkter är därmed mycket stort och vi kommer fortsätta vårt arbete för att utveckla nya och förbättrade lösningar samt arbeta för att öka kunskapen om denna situation som över tid är mycket dödligare än pandemin.

När vi nu tar nya tag mot framtiden är det på sin plats att jag riktar ett stort tack för de uppoffringar som alla mina kollegor inom koncernen, men också hos återförsäljare, leverantörer och övriga affärspartners, gjort för att hantera årets utmaningar. Det gör att jag känner tillförsikt och motivation för vår fortsatta resa. Det är
vi som formar framtiden för ren luft. Det är vi som är The Clean Air Company. 

Sven Kristensson
VD och koncernchef