Koncernchefen har ordet

God tillväxt och stärkta positioner

2018 var ett bra år för Nederman med positiva bidrag från förvärven av Auburn FilterSense och Luwa. Orderingången växte valutaneutralt med 7,4 procent till 3 480 Mkr (3 157) efter en god utveckling i samtliga marknadsområden. Även omsättningen hade en stark utveckling under året och växte valutaneutralt med 10,1 procent till 3 554 Mkr (3 149). Det justerade rörelseresultatet steg till 308,1 Mkr (285,8), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 8,7 procent (9,1). Den något lägre rörelsemarginalen förklaras främst av ökande investeringar i innovation inom Nederman Insight. Resultat per aktie uppgick till 5,79 kr (5,31)*.

NY ORGANISATION FÖR LÖNSAM TILLVÄXT

En av de viktigaste aktiviteterna under 2018 var implementeringen av vår nya organisation. Den nya organisationen drivs av enkelhet och fokus med utgångspunkt i koncernens varumärken. I praktiken innebär detta att de nya divisionerna blir globala istället för regionala och att fokuseringen på kund blir ännu tydligare än tidigare. Organisationen har fyra övergripande prioriteringar:

  • Stärkt lönsamhet
  • Förbättrad effektivitet
  • Utnyttjande av organisationens fulla kraft och kompentens
  • Hållbarhet internt och externt

De viktigaste uppgifterna för den nya organisationen är att etablera en marknadsdriven produktutveckling och att utnyttja alla de möjligheter, internt såväl som externt, som digitaliseringen erbjuder. Förvärv kommer att spela en viktig roll för att på ett effektivt sätt etablera ledande positioner inom intressanta marknads- eller produktsegment. Framtida förvärv kommer också att kunna integreras i organisationen på ett effektivare och naturligare sätt än tidigare. Den nya organisationen har successivt implementerats under 2018 och kommer att återspeglas i vår segmentsrapportering med  verkan från 1 januari 2019. För en närmare presentation av den nya organisationen se årsredovisningen sid 28-37.

NEDERMAN INSIGHT VISAR STYRKA

Nederman Insight, som arbetar med våra digitala lösningar, har på kort tid gått från idé till konkret verksamhet och under 2018 har organisationen visat kommersiell styrka. Förvärven av NEO Monitors 2017 och Auburn FilterSense 2018 har tillsammans med koncernens egenutvecklade lösningar snabbt skapat ett slagkraftigt erbjudande till våra kunder. Nederman Insight har under 2018 haft en orderingång om cirka 0,2 miljarder och genomfört sina första leveranser till kund. Vi har under året också inlett diskussioner med flera av våra stora, globalt verksamma kunder och det är alldeles uppenbart att vi genom satsningen på Nederman Insight har tagit positionen som en ledande leverantör av helhetslösningar och på så vis stärkt konkurrenskraften för hela Nederman-koncernen. Utöver förvärvet av Auburn FilterSense har vi under året också gjort betydande investeringar inom innovation och produktutveckling för att ytterligare stärka erbjudandet inom Nederman Insight.

FÖRVÄRVET AV LUWA STÄRKER VÅRT ERBJUDANDE TILL FIBERINDUSTRIN

I och med förvärvet av Luwa stärker vi vår verksamhet med en global marknadsledare inom luftfiltrering för fiber- och textilier. Luwas betydande marknadsnärvaro – framförallt i Asien – och deras starka position inom den för Nederman viktiga fiber- och textilmarknaden kommer tillsammans med vår globala organisation att göra Nederman-koncernen en mer komplett och attraktiv partner för våra kunder.

STARK FINANSIELL STÄLLNING

Nedermans finansiella ställning är stark. Trots att vi under året genomfört två betydande förvärv har vi finansiell styrka att föreslå en höjd aktieutdelning med 15 procent samtidigt som vi bibehåller vår finansiella förmåga att genomföra nya och intressanta förvärv.

HÅLLBARHET ALLT VIKTIGARE FÖR KONCERNENS STORA KUNDER

Nederman har under de senaste åren tagit avgörande steg inom hållbarhetsområdet. Vi har bland annat implementerat vår Uppförandekod inom hela koncernen och utvecklat Nederman Operations System, som styr hur våra tillverkande enheter arbetar och rapporterar. Under 2015 och 2016 genomförde vi ett omfattande strategiskt arbete för att fullt ut integrera hållbarhetsfrågorna i vår affärsstrategi. Detta arbete har nu övergått i en mer konkret fas som bland annat omfattar utveckling av affärsplaner i olika delar av företaget. När detta arbete är genomfört är ambitionen att  Nederman ska vara ett företag som genom att ha integrerat hållbarhet i sin strategi är det självklara valet för företagets samtliga intressenter.

UTSIKTER

Många av våra marknader präglas av osäkerhet. Risken för handelskonflikter och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att projekt skjuts på framtiden. Trots dessa geopolitiska utmaningar är vår grundsyn fortsatt försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder och vi har under 2018 stärkt våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas.

Sven Kristensson
VD och koncernchef

 

* Tillföljd av den aktiesplit som årsstämman 2018 beslutade om har resultatet per aktie justerats för jämförelseperioden.