Koncernchefen har ordet

Kraftfull återhämtning och fortsatt digital revolution

Behovet av säkrare produktion och lägre utsläpp blir allt viktigare, över hela världen. Som ett ledande miljöteknikbolag inom industriell luftrening utvecklar Nederman produkter, lösningar och olika tjänster som skyddar människor, miljö och produktion från skadliga effekter av industriella processer. Det är vi som formar framtiden för ren luft, en position vi stärkt ytterligare under 2021. Faktum är att Nederman är på väg mot ett helt digitalt kontrollerat luftflöde, med mycket stor marknadspotential.

 

Efter en kraftig nedgång i den ekonomiska aktiviteten 2020 följde en lika kraftig uppgång under 2021. Vi var beredda på en återhämtning, men som blev starkare än väntat. Till min glädje har vi haft en hög beredskap i hela organisationen och kunnat både möta och överträffa våra kunders förväntningar vad gäller såväl utvecklingen av vårt erbjudande som vår leveransprecision. Jag kan därför summera ett rekordår för Nederman, med bland annat hög orderingång och en kraftigt förbättrad lönsamhet. Tre av fyra divisioner levererade sina högsta justerade EBITA-marginaler någonsin och den valutajusterade orderingången ökade med 19,6 procent jämfört med 2019, det vill säga innan covid-19 förändrade spelreglerna. Den fjärde divisionen, Process Technology, levererade samtidigt ett starkt kassaflöde och en i det närmaste dubblerad orderingång.

 

Utöver att möta den starka efterfrågan har det varit hög aktivitet inom en rad olika områden. Omstruktureringsprogram har slutförts. Satsningar på att optimera logistik- och tillverkningsstrukturer har accelererats. Standardisering av befintligt teknikerbjudande har gjort det möjligt att nå nya marknader och segment, samtidigt som nya, och i vissa fall banbrytande produkter och teknologier lanserats. Vi har fortsatt att utveckla digitala verktyg, det digitala erbjudandet och den digitala närvaron för att driva effektivitet och öka kundvärdet. Dessutom har serviceaffären fortsatt att utvecklas med fler möjligheter till digital övervakning och kontroll. Slutligen har vi lagt stort fokus på att stärka kunskaperna och debatten om betydelsen av ren luft i industriella miljöer. Det har skett genom utbildningar, via webinars med kunder och partners, och inte minst genom vår satsning på Future Days, där vi under året har hållit två konferenser i ”Grönt uppvaknande” med bland andra beslutsfattare från industri- och miljöteknikbolag, ESG-finansiärer, hållbarhetschefer och chefsekonomer. Sammantaget har alla våra initiativ medfört att vi stärkt vår ledande ställning. Som marknadsledare utbildar och leder vi marknaden i en för samhället hållbar och rätt riktning.

 

Den höga marknadsaktiviteten under året har även medfört utmaningar. Framför allt i form av komplicerade försörjningskedjor med ökade leveranstider och stigande priser på råmaterial och transporter. Dessutom har nya geopolitiska förutsättningar tillkommit. Vi har lagt stort fokus, såväl centralt som i våra divisioner, på att anpassa leverantörs- och produktionsorganisationen för att kunna möta kundernas behov av säkra och tillförlitliga leveranser. Jag kan konstatera att vi har lyckats bra med detta, och vi har dessutom framgångsrikt hanterat vår egen prissättning. Produktion nära kund, ökad insourcing och anpassade lagernivåer är tillsammans med en ökad digitalisering av värdekedjan nyckelfaktorer för en stark och säker försörjningskedja. Vi kommer fortsätta ha hög prioritet på dessa delar under 2022, för utmaningarna kvarstår, och nya kan tillkomma.

En anledning till våra framgångar är att vi har de bästa digitala lösningarna, inom alla områden. Vi har som sagt lagt stor kraft på att bygga upp digitala processer, verktyg och närvaro på marknaden för att kunna bedriva ett effektivt försäljnings- och servicearbete. Där vi framför allt utmärker oss är i vårt erbjudande. Jag tror att 2021 blev det år då industrin insåg att digitala framtidssäkrade luftreningslösningar bör vara standard. Som marknadsledare bekräftar vår egen försäljning detta. Bland annat ökade andelen digitalt förberedda system från 23 till 40 procent, nästan en fördubbling på bara ett år. Med fler digitala filtersystem har också försäljningen av våra abonnemangs- och prenumerationstjänster som myAIR och MicroPul-Assist ökat. Det som kändes som ett genombrott 2020 är nu en marknad i stark förändring, där vi är i täten. Det är svårt att se något som kan bromsa utvecklingen. Vi ser en växande marknad med ökat fokus på digitala produkter och tjänster som passar in i en högteknologisk produktionskedja. Det är för den marknaden vi investerar och utvecklar. Många av våra digitala produkter och tjänster ligger samlade inom divisionen Monitoring & Control Technology. Redan under det av pandemin så hårt drabbade 2020 ökade divisionen sin försäljning, och växte sedan valutaneutralt med ytterligare 8,9 procent under 2021. Även övriga tre divisioner digitaliserar i ökad grad erbjudandet, och ytterligare produkter är på väg genom förvärv och produktutveckling.

Förvärv har för övrigt varit en nyckel för oss att driva värdeskapande i nya marknader och applikationer men framför allt i ny digital kunskap. NEO Monitors, AFS och Gasmet, tidigare förvärvade verksamheter som ingår i divisionen Monitoring & Control Technology, är världsledande på teknologier för att mäta och kontrollera gaser och partiklar. De fakta de levererar utgör grunden i det kluster av nya digitala produkter och tjänster som växt fram inom Nederman de senaste åren. I november 2021 genomförde vi nästa viktiga förvärv, av brittiska Energy Save System Ltd. Det är ett bolag som erbjuder unik hård- och mjukvara för kontroll och styrning av filtersystem som bland annat sänker energiförbrukningen och minskar miljöpåverkan. Det innebär att vi stärker vårt erbjudande inom miljö- och klimatområdet, ett oerhört viktigt område, inte minst med tanke på ökade myndighetskrav och stigande energipriser. Även om bolaget organisatoriskt ingår i division Monitoring & Control Technology stärker förvärvet samtliga divisioners erbjudande. Den här typen av förvärv kommer att spela en fortsatt viktig roll för att etablera ledande positioner i intressanta marknads- och produktsegment. Vår storlek och marknadspenetration ger oss ett försprång i denna ambition.

Förutom att digitalisering gör det möjligt att kontrollera och optimera industrins luftflöden med hög effektivitet ger det upphov till nya affärsmodeller. När vi får möjlighet att fullt ut mäta och styra kundens process, kan vi även paketera och erbjuda drift, service och underhåll som en integrerad tjänst. Det innebär dessutom att intäktsskapandet förskjuts från nuvarande installationsprodukter till abonnemang och eftermarknad, helt i linje med vår vision om att kunna erbjuda ren luft som tjänst - Clean Air as a Service. Vi är bara i början av utvecklingen, men marknadspotentialen är enorm och vi är väl positionerade med nuvarande erbjudande och strategi. Under 2021 har vi ingått ett flertal avtal där vi med stöd i våra digitala verktyg säkerställer kundens installation över en livscykel, ofta upp till tio år.

Som marknadsledare har vi idag en omfattande bas av installerade filter och filtersystem runt om i världen. När kunderna behöver utveckla eller förändra har vi därför goda möjligheter att sälja nya produkter och uppgradera digitala produkter och tjänster i en betydande omfattning. Men vi kan också öka våra marknadsandelar genom att adressera helt nya segment med våra installationer. Inom snabbt växande industrigrenar som batteriproduktion, förnybar energi och återvinning byggs det ofta helt nya anläggningar där det är självklart för kunden att ha en helt digital process och outsourcad drift från start. Vi har under året haft en stark orderingång inom många nya spännande branscher där vi bidrar till att framtidssäkra produktionen. Vårt kompletta produktprogram och vår höga digitaliseringsgrad utgör här en tydlig konkurrensfördel.

Framtidssäkring är också synonymt med hållbarhet. Idag är det självklart att hållbarhet har lika stor tyngd som finansiella aspekter när myndigheter, investerare och kunder fattar sina beslut. För oss är det inget nytt, hela vår verksamhet bygger på ett löfte om långsiktig hållbarhet för att på bästa sätt tillgodose att vi skyddar människor, miljö och produktion samtidigt som vi bidrar till en effektivare och mer lönsam produktionsprocess. Vårt hållbarhetsarbete är brett och omfattar FN:s hållbara utvecklingsmål (Agenda 2030) och rapportering enligt GRI. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och följer dess tio principer som omfattar mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Vi har under året accelererat aktiviteterna för att minska vår miljöpåverkan, bland annat lanserat en hållbarhetsfond för att stödja lokala initiativ i koncernen som bidrar till att uppnå FN:s mål, och vi arbetar ännu mer fokuserat för att kunna säkerställa en hög hållbarhetsprestanda genom hela vår värdekedja.

Hållbarhet är en integrerad del i vår egen affärsstrategi och utvecklingsprocess, och det är när industrin och kunderna använder våra produkter och lösningar som vi gör vårt största miljömässiga bidrag. Vi ser också att utvecklingen av tjänster, så kallad tjänstefiering, blir allt viktigare när världens industrier ställer om till en grönare produktion. Med erbjudandet av ren luft som en tjänst är det vi som tar ansvar för våra produkter och deras effektivitet under hela deras livslängd. Det innebär att vi kan driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där vi integrerar lång ekonomisk livslängd, återanvändning och återvinning i vår produktutveckling. Återigen har vi ett försprång med vårt starka erbjudande, höga kvalitet och sedan tidigare högt ställda hållbarhetskrav gällande återvinning, spårbarhet och energieffektivitet. Vi arbetar för att införliva återvunnet material i nya produktplattformar utan att äventyra produkternas kvalitet och funktionalitet.

Det blir allt tydligare för människor att ren luft inte är något vi kan ta för givet, en medvetenhet som ökat under åren med covid-19. Dessutom har forskningen blivit allt bättre på att mäta och utvärdera påverkan på människors hälsa från olika typer av luftföroreningar. Några av de farligaste är de som inte syns eller märks, partiklar så små att de med lätthet tar sig in i blodomlopp och lungor med risk för allvarliga konsekvenser för den drabbade. WHO tar uppgifterna på största allvar. I sin senaste rapport om luftkvalitet som släpptes i september 2021 halverades gränsvärdena för vad som får anses vara hälsosam luft. Det kommer att driva på utvecklingen av metoder för att mäta, kontrollera och minimera all sorts skadlig luftpåverkan, bland annat inom industrin.

Skärpta myndighetskrav tillsammans med bland annat industrins egna initiativ har inneburit att utsläppstrenden för oren luft är i det närmsta stillastående trots ökad produktion. Skärpta krav gäller i högsta grad även industrins energiförbrukning och klimatpåverkan. Energi har blivit både dyrare och osäkrare, och både energiproduktion och energiförbrukning påverkar klimatet. Men tvärtemot vad många tror innebär inte ekonomisk tillväxt automatiskt en ökad miljöpåverkan. Hårdare krav inom hållbarhet från myndigheter, investerare och konsumenter i kombination med nya lösningar ger förutsättningar för investeringar i effektivare produktionsmetoder. Även här har vi de tekniska lösningar som behövs för att hjälpa våra kunder. Till att accelerera denna utveckling bidrar förvärvet av brittiska Energy Save System.

Efter de senaste två årens kraftiga ekonomiska svängningar förväntar vi oss en något lugnare men ändå positiv utveckling under 2022. Vi räknar med fortsatta problem i globala försörjningskedjor samtidigt som det dröjer innan vi kan lägga covid-19, och de begränsningar detta virus för med sig, bakom oss. Men det vi erbjuder, hållbara lösningar för ren och säker luft i industriella miljöer, kommer bli allt viktigare för allt fler kunder och branscher världen över. Kortsiktiga störningsmoment påverkar inte den långsiktigt starka trenden för en miljöteknik som bidrar till bättre arbetsmiljö och livskvalitet, för så många. Jag kan konstatera att Nederman de senaste åren stärkt sin marknadsledande position och nu fortsätter vi utvecklingen mot ett helt digitalt kontrollerat luftflöde. Till min hjälp har jag en organisation med viktig spetskompetens och stort engagemang som kommer att ta Nederman vidare på The Clean Air Journey och fortsätta forma framtiden för ren luft.

Sven Kristensson
VD och koncernchef