Koncernchefen har ordet

Vi växer lönsamt och fortsätter forma framtiden för ren luft

Nedermans framgångsrika resa fortsätter. Under ett extra utmanande år stärkte vi vår rekordstora orderbok ytterligare och såväl omsättning som resultat ökade kraftigt. Investeringar för att öka effektiviteten i produktionen har kombinerats med fortsatt hög takt i produktutvecklingen. Tre förvärv genomfördes som stärker Nederman på olika sätt, bland annat etablerades en ledande position i svetssegmentet i Nordamerika. Utsikterna inför 2023 är osäkra men vi har hög beredskap för att anpassa och ställa om verksamheten, och fortsätta stärka vår globala position inom industriell luftrening.

Måndagen den 30 maj hade jag förmånen att få vara med och inviga fotoutställningen The Breath i Helsingborg, ett samarbete mellan Nederman och Dunkers Kulturhus. Tillsammans med en av de deltagande fotograferna, Olof Jarlbro, berättade vi lite om bakgrunden och om några av de bilder som fanns utplacerade i parken utanför kulturhuset. Bilder där olika fotografer fritt fått tolka andetaget. Det var fascinerande och ibland omskakande att ta del av dessa betraktelser om något av det viktigaste som finns för människan – ren luft. För det som kunde konstateras i flera av bilderna, och det vi ofta lyfter fram i vår egen kommunikation, är hur få människor i världen som faktiskt har tillgång till ren luft dagligen.

Enligt WHO:s nya uppskattningar är det så mycket som 99 procent av jordens befolkning som varje dag andas in förorenad luft. Värst är situationen förstås i många av de tätbefolkade och snabbt växande utvecklingsländerna, men även i Europa och Nordamerika är dålig luft ett problem. Industrialiseringen världen över är förstås en anledning till den sämre luftkvaliteten, framför allt om tillverkningsprocesser och transporter baseras på fossil energi, och i många länder är reglering och tillsyn av föroreningar långt ifrån optimal. Samtidigt går inte utvecklingen att hejda, världen utvecklas och fler tar steget in i välfärdssamhället. Men med detta kommer också ett ökat medvetande om hälsa och välmående, och det i sin tur driver på förändringar. Snabbast går det faktiskt inom industrin, med initiativ för bland annat bättre resursutnyttjande och minskad energianvändning. Nya tekniska lösningar, möjligheten att digitalisera processer och övervakning, och inte minst införande av smarta system för analys och optimering, stärker dessutom förutsättningarna för ren luft i våra industrimiljöer ytterligare. Och längst fram i denna utveckling ligger miljöteknikbolaget Nederman.

I slutet av januari 2023 var jag med om ännu en invigning. Åter i Helsingborg, men på en annan plats och något helt annat, men minst lika viktigt. Tillsammans med representanter från kommun och byggbolag fick jag ta första spadtaget för Nedermans nya toppmoderna anläggning som ska bli nytt huvudkontor för Neder­man, tillverknings- och logistikenhet för en av våra divisioner men också ett koncerngemensamt innovations- och upplevelsecenter för såväl dagens som framtidens luftreningslösningar. Det visar våra ambitioner inom området, och det visar vårt starka fokus på att öka medvetandet om betydelsen av att andas in ren luft, i alla slags miljöer, inte minst inom industrin. Vi är fast beslutna att som marknadsledare driva utvecklingen inom industriell luftrening globalt, som The Clean Air Company. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på tät dialog med kunder i en rad olika industrier för att hitta de mest effektiva och lönsamma lösningarna. Varje industri och kund är unik. Med sina särskilda utmaningar.

Samtidigt finns det gemensamma utmaningar som vi alla behö­ver adressera, och sådana har det varit gott om de senaste åren. Pandemin resulterade i stora komplikationer i de globala trans­port- och leveranskedjorna med tillhörande komponentbrist. Innan vi nått en lösning på detta tog ett krig på europeisk mark över världens fokus. Med stora konsekvenser för energiförsörj­ning, inflation och säkerhetspolitik. Att världen nog är föränd­rad tvingas vi tyvärr konstatera. Globalisering och frihandel har ersatts av regionalisering och protektionism. Samtidigt behöver vi fortsätta adressera utmaningar relaterade till klimat och miljö. Och det globalt.

I vår egen verksamhet har vi förstås haft ett stort fokus på att han­tera alla utmaningar. Nederman är ett globalt företag som behöver möta och anpassa sig till olika lokala förutsättningar, samtidigt som vi utvecklar lösningar som kan implementeras världen över i en rad industrier. Våra fyra divisioner har under 2022 framgångs­rikt hanterat komponentproblematik, stigande råmaterial- och transportkostnader, och effektiviserat och ställt om, även i pro­duktutvecklingen för att kunna göra det vi lovat – leverera. I vissa fall, som i Kina där vi sedan tidigare har både en betydande egen produktion och många kundrelationer, har utmaningarna ibland varit av en lite annorlunda karaktär och svåra att hantera för ett internationellt företag som Nederman. Vi har gjort vad vi kunnat, men har också påbörjat en genomgång av våra verksamheter i lan­det för att stärka vår position.

En helt annan utveckling har våra verksamheter uppvisat i Nordamerika och det är på denna kontinent vi gjort de största satsningarna och framstegen under året. Nederman Duct & Filter Technology har blivit en betydande leverantör till tillverkarna av litiumjonbatterier, ett viktigt och snabbt växande segment i USA, och snart även i Europa. Nederman Monitoring & Control Techno­logy har fått bra fart i sin processrelaterade verksamhet, bland annat drivet av amerikanska investeringar för minskat beroende av importerad energi. Nederman Process & Technology har än så länge en begränsad del av verksamheten i Nordamerika, men har börjat få allt fler order av specialanpassade lösningar, bland annat för metallåtervinning och i energisektorn. Nederman Extraction & Filtration Technology, vår största division, blev ännu större under 2022 efter att ha förvärvat RoboVent, en nordamerikansk ledare inom industriell luftfiltrering i svetssegmentet. Detta har med­fört att Nederman nu är ledande i segmentet i såväl Europa som Nordamerika. Under året stärkte vi även vår försäljningskanal i Australien genom förvärvet av Ezi-Duct Pty Ltd. Till att börja med ska vi öka närvaron i landet med våra rörsystem under varumärket Nordfab, en del av Nederman Duct & Filter Technology. Vi förvär­vade även Gasmets distributör i Schweiz, vilket gör det möjligt att komma i direktkontakt med kunderna i denna region och accelere­ra försäljningen av Gasmets teknik och lösningar för övervakning och kontroll av gaser.

Förvärven är en del av vår långsiktiga strategi att växa i priorite­rade marknader och segment med målsättningen att bli anting­en störst eller näst störst. Ibland handlar det om att göra ett litet förvärv som kan bidra med den kunskap och teknik som kanske behövs för att accelerera tillväxten inom en särskild industri. Ett sådant bra exempel är förvärvet vi gjorde i slutet av 2021, av brit­tiska Energy Save Systems. Ett tätt samarbete mellan detta bolag och två av våra divisioner resulterade under året i lanseringen av energisparkonceptet Nederman SAVE för filtersystem. Att ener­gifrågan är viktig för våra industrikunder har vi alltid vetat och haft fokus på, men att den skulle få ett så stort fokus som blev fallet under 2022 i spåren av kraftigt stigande energipriser och oro för energibrist var förstås inget vi kunde ha förutspått. Men det inne­bar att vår nya systemlösning fick en extra bra start. Ett digitalt och smart system som bidrar till att sänka energiförbrukningen för luftfiltrering med upp till 70 procent. Till att börja med erbjuder vi kunder inom träbearbetning lösningen och mottagandet har varit mycket positivt. Ett system som ger både betydligt lägre energi­kostnader och ren luft för de anställda är förstås viktigt för många, och visar Nedermans innovationsförmåga och beslutsvilja.

Att Nederman SAVE bygger på sensorteknik och digital han­tering är förstås en naturlig följd av utvecklingen och behovet på marknaden såväl som Nedermans fokus i produktutvecklingen. Vi har sedan ett antal år tillbaka höjt den tekniska nivån för industri­ell luftrening och tagit den in i framtiden. Våra digitala SmartFilter är snart standard i många industrier och vi utvecklar hela tiden vårt digitala erbjudande baserat på vår IoT-plattform Nederman Insight. Digitala prenumerationstjänster som myAir och Mikro­Pul-Assist efterfrågas i en allt större utsträckning och vi kommer allt längre i utvecklingen att kunna erbjuda kunderna ren luft som tjänst, Clean Air as a Service. Teknik och upplägg finns där redan, och vi har kontrakt på plats. Den successiva mognaden och insik­ten om fördelarna hos kunderna i de flesta industrier, och det globalt, gör att jag är övertygad om att vi inom en inte alltför snar framtid har en stor andel av våra affärer baserade på ett helt digi­talt kontrollerat luftflöde.

Vår utveckling av teknik och nya lösningar renar luften, skyddar anställda och effektiviserar produktionen hos våra kunder. Att hjälpa våra kundindustrier att bli mer konkurrenskraftiga är för­stås centralt, i vilket ingår att få stöd och verktyg för analys och rapportering av olika utsläppsdata för att möta regleringar och krav. Lagstiftningen blir allt tuffare, vilket är viktigt för att luftkva­liteten ska kunna förbättras i samhället, men vi på Nederman är otåliga och ser att mycket mer skulle kunna göras mycket snabb­are. Jag är dock säker på att det kommer, och då kommer efterfrå­gan på smarta, uppkopplade och konkurrenskraftiga lösningar ta ytterligare fart. Utvecklingen kommer nog till viss del kunna liknas vid den som skett inom klimatområdet de senaste åren. Där finns starka krav på insamling och rapportering av data, som i förläng­ningen även ska kunna fungera som stöd för ett företag att upp­fylla definitionen av en hållbar verksamhet, vilken blir allt viktigare för investerare och andra finansiärer. På Nederman har vi ett stort fokus även på dessa delar. Vår hållbara affär omfattar inte bara våra ledande produkter utan även en verksamhet med höga ambi­tioner för en energieffektiv produktion och logistik byggd på för­nybar energi samt ett stark fokus på mångfald och inkludering. Vi har dessutom flyttat fram våra ambitioner ytterligare under året. De investeringar som gjorts eller pågår i nya fabriker och lagerlo­kaler har höga krav på att minimera miljöavtrycket. Ett inslag som får allt större fäste även hos oss är installation av solpaneler för att både öka vår gröna andel av energiförbrukningen och säkra vår egen energiförsörjning i större grad. Vi ligger långt framme inom energiområdet sedan tidigare, och det mål vi satte upp 2019 om att halvera vår direkta klimatpåverkan senast 2023 har vi redan infriat. Vi kommer nu sätta upp nya ambitiösa mål för vårt hållbar­hetsarbete, i linje med vår strategi.

En annan del av vår strategi som dessutom har en koppling till den gröna omställning som pågår globalt, är att växa andelen av vår försäljning inom de relativt nya industrisegment som vuxit fram av ökade krav i samhället på miljömässig anpassning. För Nederman innebär detta en utökad marknad, där vi med våra tekniskt avance­rade lösningar redan haft försäljningsframgångar. Under 2022 tog vi ett stort antal order inom avfallshantering, batteriproduktion och grön energiproduktion. Vid förbränning av avfall skapas ener­gi, men är också en källa till farliga luftföroreningar såsom rökgaser som måste tas om hand på ett säkert sätt. Högkapacitetsbatterier är helt nödvändiga om vi ska kunna hantera elektrifieringen, och antalet fabriker som tillverkar dem har mångdubblats de senaste åren. Tillverkningen är energikrävande och kräver hantering av hälsovådliga metaller, rökgaser och värme, och för dessa har vi de bästa lösningarna. Slutligen behöver investeringarna i gröna och förnybara energikällor accelereras, såsom vindkraft där kraven på renhet och precision är mycket höga och därför kräver effektiva system som fångar in partiklar och gaser från slipning, svetsning och metallbearbetning. Vi är med inom samtliga dessa segment och det med alla våra divisioner, som dessutom samarbetar för att kunna möta kundbehoven på det mest effektiva sättet.

Förvärven, innovationerna och framgångarna med att växa i nya industrier är några av anledningarna till att Nederman kunde redovisa ett nytt rekord i omsättning och vinst 2022. En annan anledning är att våra divisioner helt enkelt varit bra på att möta kundernas behov, kunna hålla sina löften och agera proaktivt och smart för att tackla alla utmaningar. Vi har helt enkelt tagit mark­nadsandelar, och kunnat dra fördel av vår förmåga att kunna växa i befintliga industrier med nya lösningar eller ta befintliga lösningar in i angränsande segment och på så sätt växa vår totala marknad, en satsning utöver våra försäljningsframgångar till kritiska sek­torer för den gröna omställningen. Bland annat har Nederman Process Technology kunnat ta kompetens och lösningar fram­tagna för sina textilkunder och applicera det inom nonwoven (hygienprodukter) och ta order och bidra till bättre luft även i den produktionen. Ett annat exempel är Nederman Extraction & Fil­tration Technology som med sitt breda produktutbud successivt ökat närvaron inom bland annat livsmedelsindustrin och försvars­industrin. Den här typen av initiativ och aktiviteter gör att vi kan växa snabbare än marknaden, och att vi kan driva på utvecklingen av energieffektiva lösningar för ren luft i allt fler industrier och hos allt fler kunder.

Bakom alla framgångar ligger skickliga människor. Det gäller i all­ra högsta grad även vår verksamhet. Det är alla medarbetare som utvecklat Nederman från ett bolag med koncentrerad produkt­portfölj och regionalt fokus till en position med marknadens mest avancerade produkt- och tjänsteutbud och representation på alla viktiga industrimarknader. Det finns en oerhörd kompetens inom koncernen, med specialistkunskaper inom områden såsom digita­lisering, mekanik och luftfiltrering såväl som strategiska förmågor och drivna säljare som snabbt ser kundernas behov och kan anpas­sa lösningarna till dessa. Vi vill fortsätta utveckla våra talanger och samtidigt kunna attrahera nya, och arbetar målmedvetet för att kunna skapa den bästa miljön för detta. Vårt nya center i Helsingborg är avsett att bli en state-of-the-art-anläggning som möjliggör för anställda på Nederman att både lära sig mer om vad vi kan erbjuda globala industrikunder idag och samtidigt fortsätta utvecklas inom exempelvis innovation och hållbarhet. Vi har elva andra kompetens- och produktutvecklingscenter runt om i värl­den, och nya tillkommer, bland annat i samband med förvärv och etablering på nya marknader. Det är tydligt att vi avser att behålla och stärka vårt marknadsledarskap.

Det är dessutom viktigt att vi bidrar till att utveckla lösningar som ger människor runt om i världen möjlighet att andas in ren luft, även när de är på arbetet. En människa andas in cirka 10 000 liter luft varje dag, och för att minska sannolikheten att drabbas av olika luftvägssjukdomar, demens och riskera dö i förtid måste världens regeringar sätta ett allt större fokus på luftkvalitet i våra samhäll­en. Det ökade hälsomedvetandet hos människor, WHO:s nya och alarmerande rapport och konkurrensen om talanger är några av de saker som kommer göra luftkvalitet till en allt mer prioriterad fråga framöver. Det bästa är att lösningarna för bättre luft redan finns, framför allt för industrin, och en snabb teknikutveckling gör att de blir tillgängliga för fler, och blir allt bättre och effektivare. Att det är vi på Nederman som är med och formar denna positiva fram­tid för ren luft är förstås självklart. Vår strategi ligger fast och jag ser med stor tillförsikt fram emot kommande år tillsammans med alla 2 400 medarbetare som gör sitt yttersta varje dag för att skydda människor, miljö och produktion från skadliga effekter av industriella processer. Ta ett djupt andetag och följ med på vår fortsatta resa.

Sven Kristensson

vd och koncernchef