Koncernchefen har ordet

Vi visar vägen till konkurrenskraftig och hållbar produktion

Ökad befolkning och ökat välstånd driver krav på en resurseffektiv och hållbar industriproduktion. Ren luft är en global utmaning men vi ser en framtid som bygger på fortsatt ekonomisk tillväxt, digitala lösningar och minskade utsläpp. En ljus framtid där Nederman spelar en avgörande roll.

 

2019 var ytterligare ett rekordår för Nederman. Orderingången ökade valutaneutralt med drygt 15 procent. Omsättningen steg valutaneutralt med nästan 17 procent och 4-miljardersvallen bröts för första gången! Koncernens rörelseresultat gick i samma riktning och vi föreslår ökad utdelning. Framförallt fortsatte vi att driva utvecklingen inom branschen mot nya digitala produkter och ökad tjänstefiering.

 

För mig som VD och mina nästan 2 400 medarbetare innebär siffrorna ett bevis för att våra gemensamma ansträngningar under året burit frukt. Men årets resultat förvandlas snabbt till förra årets, och därför är det viktigare att lägga fokus på de underliggande fakta som ligger till grund för utvecklingen hittills och, framförallt, framöver. Vi pratar om en resa under mottot The Clean Air Company.

REN LUFT EN GLOBAL UTMANING

De flesta av oss betraktar tillgång till ren luft som en gratis produkt med obegränsad tillgång. Men så är inte verkligheten. Tvärtom. Drygt 90 procent av världens befolkning lever i områden med undermålig luftkvalitet. Det bidrar till försämrad livskvalitet, men också till stora kostnader som skall bäras av samhället på ett eller annat sätt. Bara inom EU beräknar man effekterna av dålig luft till ca 400 000 förtida dödsfall/år. Med en årlig samhällskostnad på 250 - 1 000 miljarder Euro.

 

Och utmaningen växer. Ökad befolkning och ökad levnadsstandard leder till växande industriproduktion med större utsläppsmängder och luftföroreningar som möjliga resultat. Utsläppskällorna varierar, men i många områden är industriproduktion en av de viktigaste.

TILLVÄXT INTE EN BEGRÄNSNING

Röster hörs för en till synes enkel lösning: begränsa produktionen, begränsa tillväxten. Men tvärtom vad många tror innebär inte ekonomisk tillväxt automatiskt en ökad miljöpåverkan. Statistik från Naturvårdsverket visar att BNP i EU-området växte med nästan 50 procent under en 20-årsperiod fram till 2010, samtidigt som luftföroreningarna minskade med ca 60 procent. Allt med en konstant befolkning. Orsak? Ökade krav och effektivare lösningar. Snarare borde vi alltså se tillväxt som positivt. Större ekonomi och ökad lönsamhet i kombination med hårdare hållbarhetskrav från myndigheter och konsumenter, skapar förutsättningar för investeringar i effektivare produktionsmetoder.

 

Här kommer Nederman in i bilden. En global, växande marknad med ett gemensamt problem där vi med 75 års erfarenhet, bred produkt- och applikationskunskap, och en tydlig framtidsagenda kan visa vägen mot en hållbar framtid.

INDUSTRIN BEHÖVER INTE BIDRA NEGATIVT

Vår utgångspunkt är enkel: industrin behöver inte bidra till ökade utsläpp. Vi har idag tillgång till de tekniska lösningar som behövs för att hjälpa våra kunder att uppnå hållbar produktion. Mycket bygger på infångning av utsläppen redan vid källan, och sedan filtrera, rena och återvinna partiklar, gaser etc innan den renade luften släpps till närmiljön. Produktionen blir därmed inte bara godkänd enligt alla myndighetskrav. Ökad återvinning och minskad energiförbrukning bidrar dessutom till förbättrad produktionseffektivitet och ökad lönsamhet. Lösningar finns både för nyinstallation eller uppgradering av existerande lösningar (retro-fit) och fördelarna är så stora att det egentligen inte finns någon anledning att avstå. Inte minst mot bakgrund av det ökade konsumenttryck som växt fram på hållbara produkter.

ÖKAD DIGITALISERING GER STÖRRE KUNDVÄRDE 

Nyckeln till framtiden heter digitalisering. Precis som inom andra områden av samhället påverkar AI, molntjänster m m industrins vardag. För Nederman innebär det utmaningar men framförallt helt nya utvecklingsmöjligheter. Digitalisering av filter ger oss data. Data som först kommer till användning för att mäta och kontrollera driften och senare för att optimera lösningen för bästa prestanda och ekonomi. Men det finns också en annan aspekt. För Nederman innebär data att vi redan i designstadiet av enskilda produkter eller lösningar ”vet” vad som krävs, och därför kan leverera en mer exakt lösning. Data ger alltså oss en konkurrensfördel, och därför satsar vi medvetet på att lansera nya lösningar före våra konkurrenter.

TYDLIG FRAMTIDSAGENDA: VISION 2025 

En annan tydlig aspekt av digitalisering är möjligheten till tjänstefiering, ett bärande begrepp inom Industri 4.0. Önskemålen från kunderna om ökat leverantörsåtagande är tydliga. För Nederman innebär det en möjlighet att väsentligt öka intjäningspotentialen i varje kundorder. Med ”analoga” filter bygger vår affär till stora delar på att leverera nya eller uppgraderade filterlösningar med engångsintäkt. Till det säljer vi löpande reservdelar och i andra servicetjänster. Eftermarknadssegmentet är dock hårt konkurrensutsatt från mindre, lokala servicebolag, men även från kunden själv som har egna serviceteam.

 

Med digitala filterlösningar får vi, och kunden, tillgång till data som gör att vår position blir starkare, både hos kunden men också gentemot konkurrenterna. Baserat på vår filtreringskunskap, produktbas och tillgängliga data kommer vi att kunna erbjuda kunden en prenumerationstjänst där vi tar över ansvaret för filtreringsdriften, och garanterar efterlevnad av myndighetskrav m m enligt förbestämda parametrar. Kunden får en komplett tjänstelösning, och Nederman får en garanterad intäkt över längre tid. 

 

Vår vision är att nånstans kring 2025 kunna erbjuda ren luft som tjänst. Mot bakgrund av den kundbas som idag finns i koncernen, är intäktspotentialen för detta betydande.

VIKTIGA MILSTOLPAR 2019

  • 2019 var som tidigare nämnt ett rekordår för Nederman. Finansiellt men kanske ännu mer utvecklingsmässigt.
  • Intensifierat hållbarhetsarbete Nederman ska vara ledande inom utveckling av hållbara lösningar för industriell luftrening. Då måste vi också vara ledande i vårt eget hållbarhetsarbete. Därför genomförde vi under året ett antal nya initiativ för att flytta fram våra positioner.
  • 75 år Från stapplande steg i Helsingborg 1944 till världsledande position 75 år senare. Det fanns anledning att fira och att vara stolta.
  • Samtliga förvärv helt integrerade Hög förvärvstakt ställer stora krav på organisationen. Samtliga divisioner har gjort ett starkt arbete, dels med att implementera den nya globala organisationen, men också med att utveckla de senaste förvärven, som idag är fullt integreradei respektive division.
  • Våra första digitala produkter Under året avslutades utvecklingen av vår digitala filterserie (SmartFilters) och även myAir, vårt första prenumerationserbjudande som bygger på vår Insight IoT-plattform och SmartFilters. Lansering pågår.
  • Nya förvärv Förvärv är, och kommer sannolikt fortsatt att vara, en viktig ingrediens i vår utveckling. I slutet av året förvärvade vi finska Gasmet, specialiserat på gasanalys. Gasmet tillför ny teknologi, ny kundbas och ökad marknadsnärvaro.

SUMMERAT: STARK POSITION PÅ EN VÄXANDE GLOBAL MARKNAD

När vi stänger ytterligare ett år i bolagets 75-åriga historia, är det som ett starkare bolag än nånsin. Starka varumärken, starka finanser, stark utveckling. Vi kan med gott fog våga kalla oss produktledare och marknadsledare. Under året tog vi också ett nytt initiativ: Nederman Future Days. Ett initiativ för att markera att vi inte nöjer oss med det vi är idag. Vi vill vara med och påverka framtiden. Vi vill ta plats även som ”thought leader” inom ren luft och hållbar industriell utveckling. Det är ju det som utmärker en verklig ledare; viljan att gå i spetsen. Nederman Future Days kommer tillbaka 2020 med mera kraft och tankar.

UTSIKTER FÖR 2020

Många av våra marknader, inte minst USA och Kina och under senare tid till viss del även Tyskland, präglas av osäkerhet inte minst på grund av den senaste utvecklingen av coronaviruset. Handelskonflikt och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt ofta skjuts på framtiden med en betydande volatilitet i orderingången som följd. Vi ser även allt fler tecken på en generell avmattning i världsekonomin. Trots dessa utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder, vilket till viss del kan förväntas mildra effekterna av en svagare ekonomi, och vi fortsätter att stärka våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas. I Europa och Nordamerika kommer vi att bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag. Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra ambitioner, fortsätter vi vårt intensiva arbete för att vända trenden.

 

Vår utveckling under 2019 var ett resultat av gynnsam ekonomisk utveckling och våra egna ansträngningar. Jag är väldigt stolt över det hårda och medvetna arbete som lagts ned av alla mina kollegor inom koncernen, men också hos återförsäljare, leverantörer och övriga affärspartners. Det gör att jag känner tillförsikt och motivation för nya initiativ på vägen framåt. Det är vi som formar framtiden för ren luft. Det är vi som är The Clean Air Company.

 

Sven Kristensson
VD och koncernchef