Koncernchefen har ordet

Växande orderingång och stärkt lönsamhet

2017 var ett bra år för Nederman. Orderingången uppgick till 3 157,3 Mkr (2 992,3), vilket motsvarar en organisk ökning om 4,6 procent efter en god marknadsutveckling i EMEA och APAC, medan orderingången i Americas var ojämn under året för att sluta strax över utfallet för 2016. Omsättningen var i nivå med 2016 medan lönsamheten stärktes under året med en justerad rörelsemarginal om 9,1 procent (8,1). Resultat efter skatt var 186,3 Mkr (172,1).

YTTERLIGARE ETT STARKT ÅR FÖR EMEA
För EMEA var 2017 ett år med ytterligare stärkt lönsamhet. Som ett resultat av en stabilare konjunktur såg vi även en positiv utveckling av såväl orderingång som omsättning. Orderingången växte organiskt med 4,5 procent och omsättningen ökade organiskt med 4,2 procent.

Den positiva utvecklingen av omsättning och resultat var ett resultat av en projektförsäljning som var den bästa på fyra år och en basaffär med försäljning av mindre system och produkter som fortsatte den positiva trenden från tidigare år. Digitaliseringen av rörelsesegmentets verksamhet med digitala säljverktyg, digital marknadsföring och den mycket uppskattade webshopen för återförsäljare var även under 2017 avgörande för att stärka effektivitet och lönsamhet.

STÄRKT LÖNSAMHET I AMERICAS
I Americas stärktes den justerade rörelsemarginalen till 11,1 procent (10,7) trots en svag marknad under året. Efterfrågan på Nedermans större system var låg under 2017. Orderingången var i nivå med 2016 medan omsättningen minskade organiskt med 6,1 procent under året. Att vi trots detta lyckades stärkta vår lönsamhet var resultatet av ett systematiskt och konsekvent arbete för att sänka organisationens kostnader. Organisationen i Americas har också tagit fram tydliga aktivitetsplaner för förbättrad distribution, effektiviserad försäljning av mindre system och högre försäljningsvolymer inom eftermarknaden.

FLERA POSITIVA TECKEN I APAC

För APAC var 2017 året då trenden med minskande lönsamhet bröts och förlust vändes till vinst. Under året stärktes det justerade rörelseresultat med 18,6 miljoner kronor från minus 9,3 miljoner kronor 2016 till plus 9,3 miljoner kronor 2017. Även orderingång och omsättning utvecklades positivt med en organisk tillväxt om 19,4 procent respektive 6,0 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 2,3 procent (-2,5) för helåret och ambitionen är att successivt lyfta lönsamheten till en nivå i linje med koncernens finansiella mål. Marknader som Kina, lndien och Australien hade en god utveckling under året, medan trenden i Sydostasien var svagare.

Långsiktigt finns det mycket som talar för Nederman i Asien. Det ökande välståndet i regionen leder till ett tydligare fokus på miljöfrågor, vilket bland annat ses i den nya miljölagstiftningen i Kina. Potentialen för Nedermans systemlösningar är stor och vi har under de senaste månaderna sett en ökad aktivitet inom miljöområdet.

NY ORGANISATION FOR LÖNSAM TILLVÄXT
Nederman-koncernen genomför för närvarande en omorganisation av verksamheten med målsättningen att öka såväl tillväxt som lönsamhet genom enkla strukturer och tydligt fokus. Konkret innebär detta att Nederman kommer att organiseras med operationellt huvudfokus i fyra varumärken, men med bibehållen koordinering i rörelsesegmenten Americas, EMEA samt APAC. Med den nya organisationen kommer Nedermans kompetens få ett tydligt genomslag på global nivå. Den nya organisationen kommer även att ytterligare stärka Nedermans arbete med koncernens nyckelkunder och expandera efttermarknadsaffären som rymmer stora möjligheter för tillväxt. Den nya organisationen kommer successivt att implementeras under 2018 och kommer att återspeglas i Nedermans segmentsrapportering med verkan från 1 januari 2019.

HÅLLBARHET ALLT VIKTIGARE FOR KONCERNENS STORA KUNDER
Nederman har under de senaste åren tagit avgörande steg inom hållbarhetsområdet. Vi har bland annat implementerat vår Uppförandekod inom hela koncernen och utvecklat Nederman Operations System, som styr hur våra tillverkande enheter arbetar och rapporterar. Under 2015 och 2016 genomförde vi ett omfattande strategiskt arbete för att fullt ut integrera hållbarhetsfrågorna i vår affärsstrategi. Detta arbete har nu övergått i en mer konkret fas som bland annat omfattar utveckling av affärsplaner i olika delar av företaget. När detta arbete är genomfört någon gång under 2018/2019 är ambitionen att Nederman ska vara ett företag som genom att ha integrerat hållbarhet i sin strategi är det självklara valet för företagets samtliga intressenter.

Hållbarhetsfrågorna blir dessutom allt viktigare för stora internationella företag. Under 2017 skapade vi därför en dedikerad key account-funktion med uppgift att utveckla långsiktiga relationer, på rätt nivå, med våra viktigaste kunder.
 
UTSIKTER
Läget i Europa fortsätter att förbättras med en positiv utveckling av såväl orderingång som försäljning. I USA ser vi också en fortsatt stabil försäljning av basaffären, medan osäkerheten kring stora projekt förväntas kvarstå ytterligare en tid även om vi sett en viss förbättring under slutet av året. I Asien utvecklas flera marknader positivt, bland annat märks en ökad aktivitet inom miljöområdet i Kina.

Sven Kristensson

VD och koncernchef