Detta är Nederman

Ett svenskt miljöteknikföretag.

Nedermans kompetens och helhetslösningar inom industriell luftrening skyddar människor, maskiner och miljö från skadliga effekter av industriella processer. På så sätt bidrar Nederman till att skapa säkra arbetsplatser, effektiv produktion och betydande miljövinster. Detta samspel mellan hälsa, miljö och effektivitet sammanfattar vi i begreppet eko-effektivitet.

Eko-effektivitet innebär att vi bidrar till såväl ekonomisk effektivitet som långsiktigt hållbar produktion. Ekonomiskt handlar det om hög produktionseffektivitet och produktkvalitet, maskiner som håller länge samt minimerade miljöavgifter. Ur miljöperspektiv handlar det om vinster genom minskade utsläpp, effektivare materialanvändning och återvinning samt lägre energiförbrukning.  

Nedermans kunder finns inom industrier som metall-, trä- och kompositbearbetning, livsmedelsproduktion, läkemedelsproduktion, avfallshantering, jordbruk, textilindustri, kemisk industri, processindustri, energiproduktion samt fordonsindustrins eftermarknad.

Stark global position

Nederman har en stark global närvaro vad gäller såväl försäljning som tillverkning. Försäljning bedrivs genom egna säljbolag och distributörer i över 50 länder. Tyngdpunkten av försäljningen ligger i Europa och Nordamerika, men Nederman är också aktivt på ett antal marknader i Asien och Sydamerika. Tillverkningen bedrivs i fem världsdelar. Omsättningen under 2021 uppgick till 4 042 Mkr. 

Finansiella mål

Över en konjunkturcykel ska den årliga försäljningstillväxten uppgå till 8 – 10 procent och den justerade rörelsemarginalen minst uppgå till 10 procent.

Strategiska prioriteringar

För att realisera de finansiella målen arbetar Nederman med fyra prioriterade områden: expansion till nya kund- och marknadssegment; utvecklade positioner i värdekedjan; utveckling av nya produkter och lösningar samt geografisk expansion.

Tre försäljningssegment

Nedermans försäljningsmodell är uppdelad i tre segment för att leverera lösningar på kundernas utmaningar så effektivt som möjligt.

Produktförsäljning. Nederman har ett brett sortiment av standardprodukter som löser vanligt förekommande problem relaterade till rök, gas, damm, materialåtervinning, arbetsmiljö och effektiv produktion.

Lösningar. Nedermans lösningar är utformade för att lösa mer komplexa uppgifter och specifika kundproblem. Verksamheten omfattar noggranna förstudier av kundens verksamhet och behov, planering och systemdesign samt installation, driftsättning och utbildning.

Service och eftermarknad. Service är en integrerad del av Nedermans kunderbjudande och ett fokusområde för tillväxt. Genom att erbjuda kvalificerad service med god tillgänglighet bidrar Nederman till att säkerställa en kontinuerlig drift utan dyrbara avbrott av kundernas produktion.