Årsstämma 2018 i Nederman Holding AB

Årstämman i Nederman Holding AB (publ) ägde rum den 19 april 2018.
På årsstämman var 9 310 845 aktier representerade vilket motsvarar 79,61 % av samtliga utestående aktier.

Utdelning
Resultat- och balansräkningarna fastställdes stämman beslutade om utdelning till aktieägarna för 2017 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om 6,00 kronor per aktie.

Arvode till styrelsen och revisor
Stämman fastställde styrelsearvodet för 2018 till ett sammanlagt arvode om 1 500 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och med 250 000 kronor vardera till övriga årsstämmovalda styrelseledamöter förutom bolagets verkställande direktör. Stämman fastställde vidare att arvode till revisionsutskott utgår med 75 000 kronor till ordförande och med 50 000 kronor till ledamot.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Jan Svensson, Ylva op den Velde Hammargren, Gunilla Fransson, Johan Menckel och Sven Kristensson samt nyval av Johan Hjertonsson. Jan Svensson omvaldes till styrelsens ordförande. Gunnar Gremlin och Per Borgvall avböjde omval.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2019 med auktoriserade revisorn Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva samt överlåta bolagets egna aktier. Bemyndigandet innebär att styrelsen har rätt att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019 besluta om förvärv av egna aktier respektive överlåtelse av egna aktier. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom ett intervall mellan högsta köpkurs respektive lägsta säljkurs och bolagets innehav av egna aktier får sammanlagt högst uppgå till tio procent av samtliga utestående aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av aktier i enlighet med bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm och som betalning av köpeskilling vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion varvid vederlaget ska motsvara aktiernas marknadsvärde och kan erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en uppdelning av aktier enligt följande:

- att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i tre (3) aktier (aktiesplit 3:1),
- att styrelsen bemyndigas att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktier, dock senast den 31 maj 2018, och
- att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Uppdelningen av aktier innebär att antalet aktier i bolaget ökar från 11 715 340 till 35 146 020. Aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,1 kronor till 0,03 kronor.
  

Sven Kristensson, VD och Koncernchef
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com
   

Fakta om Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering, rening och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från kompletta lösningar, installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i ett 50-tal länder. Utveckling och tillverkning sker vid egna anläggningar i 11 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1800 anställda.
Läs mer på www.nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

Pressmeddelande (PDF)