The Clean Air Company

Delårsrapport januari - mars 2024

En positiv start på 2024
 
Kvartal 1, 2024

 

       Orderingången uppgick till 1 519 Mkr (1 505), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 0,8 procent jämfört med samma period föregående år.

       Omsättningen uppgick till 1 397 Mkr (1 482), motsvarande en valutaneutral minskning med 5,7 procent jämfört med samma period föregående år.

       Justerad EBITA uppgick till 174,0 Mkr (172,7), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 12,5 procent (11,7).

       Rörelseresultatet uppgick till 146,6 Mkr (127,1), vilket gav en rörelsemarginal på 10,5 procent (8,6).

       Resultat efter skatt uppgick till 90,2 Mkr (77,8).

       Resultat per aktie uppgick till 2,57 kr (2,22).

       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 95,1 Mkr (128,7).

       Anslutna till Science Based Targets initiative (SBTi).

 

 

VD-ord

 

”Stabil utveckling i en osäkrare marknad.

 

Det nya året inleds med god orderingång, högre marginaler och ett starkt kassaflöde. I en mer osäker makromiljö fortsätter vi att flytta fram våra positioner genom lansering av nya produkter, stärkt närvaro i växande industrier och marknader samt investeringar i ökad kapacitet och effektivitet.

 

Nederman börjar det nya året med hög orderaktivitet, bland annat i strukturellt växande industrier som batteritillverkning, livsmedel och återvinning, och en fortsatt positiv utveckling geografiskt i framför allt USA, Nedermans enskilt största marknad. I det första kvartalet ökade orderingången valutaneutralt med 0,8 procent till 1 519 Mkr (1 505), och nuvarande orderbok på strax över 2 miljarder kronor ger ett fortsatt bra stöd till försäljningen på kort sikt. Att omsättningen i kvartalet minskade valutaneutralt med 5,7 procent till 1 397 Mkr (1 482) beror främst på färre projektleveranser inom Process Technology. Den justerade EBITA-marginalen ökade till 12,5 procent (11,7). Särskilt glädjande var att bruttomarginalen stärktes till 39,1 procent (36,5). En bättre försäljningsmix, med bland annat en större serviceaffär, bidrog till de högre marginalerna. Vi ser även att våra investeringar i produktion och logistik ger ett allt tydligare bidrag till lönsamheten.

 

Behovet av industriell luftrening är stort världen över. Som ledande aktör driver vi utvecklingen med nya innovativa produkter och lösningar, men även genom allt effektivare leveranser. I början av april skedde den officiella lanseringen av Nordfab Now, Duct & Filter Technologys koncept i USA för produktleverans inom 24 timmar från den utbyggda produktions- och lagerenheten i Thomasville. I vår största division, Extraction & Filtration Technology, flyttar under våren tidigare förvärvade amerikanska RoboVent sin verksamhet till en helt ny anläggning, och i slutet av året invigs den toppmoderna anläggningen i Helsingborg, som bland annat omfattar nya lagerhanteringssystem. Samtidigt fortsätter vi att investera i utökad kapacitet, bland annat för NEO Monitors, och driva effektivisering i marknader med svagare utveckling, såsom Kina där vi nu avslutat vår omstrukturering av verksamheten.

 

Vi är The Clean Air Company, och de produkter och lösningar vi kontinuerligt utvecklar skapar allt bättre förutsättningar för ren luft i ett stort antal industrier, och därmed för samhället i stort. Idag drivs värdeskapandet i stor utsträckning via digitalisering och tjänstefiering. I kvartalet har vi rullat ut ytterligare projekt för vårt digitala koncept Clean Air as a Service, och vi har inlett arbetet med att ta fram nästa generation digitala produkter inom ramen för vår plattform Nederman Insight. Intresset för vårt tjänstepaket för energieffektivare filtersystem, Nederman SAVE, är fortsatt stort. I kvartalet erhöll vi de första beställningarna i Americas. Vi möter det växande behovet av ren luft och minskad energiförbrukning i textilsektorn med vårt effektiva fläktsystem CFB, och skyndar på utvecklingen inom kritiska områden som koldioxidinfångning och avfallshantering. Som ett världsledande företag inom miljöteknologi har vi helt enkelt goda förutsättningar att driva positiv förändring. I den egna verksamheten har vi på tio år minskat växthusgasutsläppen i relation till omsättning med 80 procent. Vi har nu anslutit oss till Science Based Targets initiative med målet att bli klimatneutrala senast 2050.

 

STABILT I VÅRA DIVISIONER

Extraction & Filtration Technology uppvisade hög aktivitet med en tvåsiffrig tillväxt för service, vilket bidrog till en ökad lönsamhet. Process Technology tog nya stora order kopplat till en stark hållbarhets­trend i olika kundindustrier, och lönsamheten var fortsatt god. Duct & Filter Technologys satsningar på produktion och logistik i USA ger stärkt konkurrenskraft och inte minst en fortsatt hög lönsamhet. Monitoring & Control Technology noterade ett nytt orderrekord för ett enskilt kvartal men försäljningsmix och finsk hamnstrejk dämpade lönsamheten.

 

FÖRSIKTIGT POSITIVA

Även om utvecklingen i våra divisioner är fortsatt positiv kvarstår risken för att bland annat ett högt inflationstryck och svagare ekonomiska utsikter kommer att påverka kunders investeringsbeslut. Dessutom ser vi en risk att den tilltagande geopolitiska osäkerheten leder till ökad protektionism på sikt. Nederman står dock fortsatt starkt i denna makromiljö. Sett till vår stora orderbok och vår förmåga att öka vår andel av försäljningen inom industrier med god strukturell tillväxt har vi en försiktigt positiv syn på möjligheterna under året.

 

Sven Kristensson, VD”

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 08:00 CET.

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2 500 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg, Sverige

Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Hela rapporten (PDF)