The Clean Air Company

Årsstämma 2024 i Nederman Holding AB

Årsstämman i Nederman Holding AB (publ) ägde rum den 26 april 2024. På årsstämman var 29 398 775 aktier representerade vilket motsvarar 83,65 procent av samtliga utestående aktier.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt utdelning

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och stämman beslutade om utdelning till aktieägarna för 2023 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om 3,95 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 30 april.

 

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

 

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen för 2024 ska utgå med 812 000 kronor till styrelseordföranden och med 325 000 kronor vardera till övriga årsstämmovalda styrelseledamöter förutom bolagets verkställande direktör. Stämman fastställde vidare att arvode till revisionsutskott utgår med 140 000 kronor till ordföranden och med 80 000 kronor till ledamot samt att arvode till ersättningsutskott utgår med 60 000 kronor till ordförande och med 30 000 kronor till ledamot.

 

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Menckel, Anders Borg, Gunilla Fransson, Ylva op den Velde Hammargren, Sven Kristensson och Sam Strömerstén. Johan Menckel omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2025 med auktoriserade revisorn Andreas Mast som huvudansvarig revisor.

 

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2023.

 

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva samt överlåta bolagets egna aktier. Bemyndigandet innebär att styrelsen har rätt att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025 besluta om förvärv av egna aktier respektive överlåtelse av egna aktier. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom ett intervall mellan högsta köpkurs respektive lägsta säljkurs och bolagets innehav av egna aktier får sammanlagt högst uppgå till tio procent av samtliga utestående aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av aktier i enlighet med bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm och som betalning av köpeskilling vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2023

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 11 668 egna aktier till deltagare i LTI 2023. LTI 2023 avslutades planenligt 31 december 2023 och tio befattningshavare ska erhålla bonus i enlighet med programvillkoren. Överlåtelse av aktierna ska ske till ett pris om 187,53 kronor per aktie och deltagarna ska inneha aktierna i minst tre år.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Sven Kristensson, CEO

Telefon: +46 42 18 87 00

e-mail: [email protected]

 

Matthew Cusick, CFO

Telefon: +46 42 18 87 00

e-mail: [email protected]

 

 

 

Om Nederman

Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2 500 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg, Sverige

Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Pressmeddelande (PDF)