The Clean Air Company

Bokslutskommuniké januari - december 2023

Summering av ett nytt rekordår

Kvartal 4, 2023

 

       Orderingången uppgick till 1 467 Mkr (1 396), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 4,8 procent jämfört med samma period föregående år.

       Omsättningen uppgick till 1 501 Mkr (1 515), motsvarande en valutaneutral minskning med 0,8 procent jämfört med samma period föregående år.

       Justerad EBITA uppgick till 171,6 Mkr (161,1), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 11,4 procent (10,6).

       Rörelseresultatet uppgick till 149,2 Mkr (136,8), vilket gav en rörelsemarginal på 9,9 procent (9,0).

       Resultat efter skatt uppgick till 77,3 Mkr (90,9).

       Resultat per aktie uppgick till 2,20 kr (2,59).

       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 212,3 Mkr (87,8).

 

Januari – december 2023

 

       Orderingången uppgick till 6 005 Mkr (5 425), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 6,8 procent jämfört med samma period föregående år.

       Omsättningen uppgick till 6 188 Mkr (5 179), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 14,9 procent jämfört med samma period föregående år.

       Justerad EBITA uppgick till 714,9 Mkr (566,6), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 11,6 procent (10,9).

       Rörelseresultatet uppgick till 592,8 Mkr (480,2), vilket gav en rörelsemarginal på 9,6 procent (9,3).

       Resultat efter skatt uppgick till 340,9 Mkr (328,7).

       Resultat per aktie uppgick till 9,71 kr (9,37).

       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 576,3 Mkr (345,7).

      Styrelsen föreslår utdelning på 3,95 kr (3,75) per aktie.

 

VD-ord

 

”Stark avslutning på 2023 ger bra utgångsläge

 

Nederman avslutar 2023 med god ordertillväxt, hög omsättning, starkt kassaflöde och förbättrad lönsamhet. Vi kan summera ett år där vi i en fortsatt utmanande makromiljö flyttat fram våra positioner på den globala marknaden för industriell luftrening genom lansering av nya produkter, stärkt närvaro inom växande industrier och investeringar i ökad effektivitet och digitalisering.

 

Vi kan lägga ett nytt framgångsrikt år till handlingarna. Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 501 Mkr (1 515) och därmed till närmare 6,2 miljarder kronor för helåret 2023, motsvarande en valutaneutral tillväxt om 14,9 procent. Orderingången ökade valutaneutralt med 4,8 procent i kvartalet, vilket gav en orderbok i nivå med slutet av föregående år och bra stöd för försäljningen under inledningen av 2024. Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 11,4 procent (10,6) i kvartalet, vilken inkluderar en engångskostnad om 17 Mkr för filteruppgradering hos kunder, och till 11,6 procent (10,9) för helåret. I absoluta tal uppgick justerad EBITA för helåret till 715 Mkr (567) vilket innebar ett nytt rekord. Steg för steg tar vi oss närmare vårt mål om en justerad EBITA-marginal om minst 14 procent. Detta stärks även av en förbättring av bruttomarginalen i kvartalet till 37,5 procent (36,2) vilket visar att våra ansträngningar inom produktionseffektivitet, prissättning och med att öka serviceaffären ger resultat. Däremot innebar ökade räntekostnader och en högre skattesats, kopplat till bland annat omstruktureringen i Kina och ökad lönsamhet i Tyskland, att vinsten per aktie minskade jämfört med motsvarande kvartal 2022. För helåret ökade vi dock vinsten per aktie något. Sammantaget kan jag summera ett år där vi genomfört starka produktlanseringar, fortsatt att investera i våra digitala lösningar, i vår produktion och logistik, och flyttat fram positioner i nya segment och marknader. Vi har även vidtagit åtgärder för att öka lönsamheten i underpresterande marknader. I Kina är vi i slutfasen av vår omstrukturering och har omlokaliserat två av våra divisioners verksamheter.

 

Arbetet med att stärka vår position inom industrier med goda långsiktiga tillväxtförutsättningar har hög prioritet för oss. I dessa investeras det i ny teknologi och kunderna har ofta mycket höga krav vad gäller utrustning och system för hantering av skadliga ämnen och partiklar, vilket allt sammantaget gynnar en global ledare inom industriell luftrening som Nederman. I det fjärde kvartalet tog samtliga divisioner order inom ett eller flera av de prioriterade tillväxtsegmenten som batteritillverkning, förnybar energi, livsmedel, återvinning och försvarsindustrin. Dessutom har vi fortsatt att göra framsteg med tidigare starka produktlanseringar. Intresset för Nederman SAVE ökar kontinuerligt i takt med att allt fler kunder inser vilka energibesparingar tekniken möjliggör, och ett flertal order togs i Europa i kvartalet. Gasmets mobila utsläppsanalysator för mätning av utsläpp i utmanande miljöer och Luwas energieffektiva fläkt för textilindustrin är exempel på två andra starka lanseringar som gör att vi tar marknadsandelar i hård konkurrens. Dessutom ser vi ett fortsatt växande intresse för våra digitala lösningar som hjälper kunderna att framtidssäkra sin produktion.

 

BRA KVARTAL FÖR VÅRA DIVISIONER

Våra divisioner stärkte sina positioner i kvartalet. Nederman Extraction & Filtration Technology ökade orderingången med EMEA i spetsen men inflationstryck och engångskostnad för filteruppgradering dämpade lönsamheten. Nederman Process Technology kan summera ett rekordår i omsättning och resultat och tog i kvartalet nya stora order från kunder inom metallåtervinning. Nederman Duct & Filter Technology uppvisade visserligen lägre försäljning men effektivare produktion och logistik, samt satsningar i nya segment, fortsatte att bidra till lönsamheten. Nederman Monitoring & Control Technology fortsatte leverera lönsamt på en stor orderbok och ökar investeringarna i produktion för att möta en framtida högre efterfrågan på digital övervakning och kontroll av produktionsprocesser.

 

STOR ORDERBOK POSITIVT

Även om utvecklingen i våra divisioner är fortsatt positiv kvarstår risken för att utmaningar inom försörjningskedjan, inflationstrycket och svagare ekonomiska utsikter kommer att påverka kunders investeringsbeslut. Dessutom tilltar den geopolitiska osäkerheten med risk för ökad protektionism på sikt. I denna makromiljö står Nederman dock starkt. Sett till vår stora orderbok och vår förmåga att öka vår andel av försäljningen inom industrier med god strukturell tillväxt har vi en försiktigt positiv syn på det första halvåret.

 

Sven Kristensson, VD”

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024 kl. 08:00 CET.

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2 500 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg, Sverige

Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Hela rapporten (PDF)