The Clean Air Company

Delårsrapport januari - september 2023

Bra orderingång

Kvartal 3, 2023

 

       Orderingången uppgick till 1 488 Mkr (1 294), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 11,0 procent jämfört med samma period föregående år.

       Omsättningen uppgick till 1 574 Mkr (1 398), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 7,7 procent jämfört med samma period föregående år.

       Justerad EBITA uppgick till 175,4 Mkr (165,3), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 11,1 procent (11,8).

       Rörelseresultatet uppgick till 148,0 Mkr (138,0), vilket gav en rörelsemarginal på 9,4 procent (9,9).

       Resultat efter skatt uppgick till 85,4 Mkr (92,6).

       Resultat per aktie uppgick till 2,43 kr (2,64).

       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 137,4 Mkr (118,2).

 

Januari – september 2023

 

       Orderingången uppgick till 4 538 Mkr (4 029), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 7,4 procent jämfört med samma period föregående år.

       Omsättningen uppgick till 4 687 Mkr (3 664), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 21,3 procent jämfört med samma period föregående år.

       Justerad EBITA uppgick till 543,3 Mkr (405,5), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 11,6 procent (11,1).

       Rörelseresultatet uppgick till 443,6 Mkr (343,4), vilket gav en rörelsemarginal på 9,5 procent (9,4).

       Resultat efter skatt uppgick till 263,6 Mkr (237,8).

       Resultat per aktie uppgick till 7,51 kr (6,78).

       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 364,0 Mkr (257,9).

 

VD-ord

 

”Stabil utveckling och framflyttade positioner

 

Även under årets tredje kvartal kan vi redovisa god tillväxt i såväl omsättning som orderingång, tillsammans med fortsatt stabil lönsamhet och starkt kassaflöde. I en miljö med signaler på svagare efterfrågan i vissa marknader och segment flyttar samtliga våra divisioner fram positionerna genom utrullning av nya produkter, stärkt närvaro i växande industrier och investeringar i ökad effektivitet och digitalisering.

 

Framgångarna fortsätter för miljöteknikbolaget Nederman. Under tredje kvartalet 2023 noterades den näst högsta omsättningen någonsin för ett enskilt kvartal, 1 574 Mkr (1 398), samtidigt som order­ingången ökade valutaneutralt med hela 11,0 procent, vilket ger stöd för försäljningen kommande kvartal. Den justerade ebita-marginalen uppgick till 11,1 procent (11,8) och i absoluta tal ökade justerad ebita med 6 procent. Vi fortsätter att investera i våra digitala lösningar, i vår produktion och logistik, samtidigt som vi genomför åtgärder för att öka lönsamheten i underpresterande marknader, såsom Kina. Detta sammantaget stärker vår konkurrenskraft i en marknad med en fragmenterad konkurrenssituation. Som global marknadsledare med starka finanser har vi i denna miljö goda möjligheter att fortsätta att flytta fram våra positioner.

 

Utvecklingen under 2023, och inte minst under årets tredje kvartal, visar att våra långsiktiga och ambitiösa satsningar ger resultat. Fokus på lönsamhet, i varje enskilt segment och marknad, är en förutsättning för att kunna växa uthålligt i en global industri. Det är mot denna bakgrund vi ska se de senaste årens omfattande investeringar i en uppgradering av vår produktion och logistik och våra digitala satsningar som gör det möjligt för kunderna att framtidssäkra sin produktion oavsett industri eller region. Att vårt erbjudande möter viktiga behov blev vi tydligt medvetna om även detta kvartal, bland annat i samband med deltagande på ledande branschmässor i olika världsdelar. Vi rullar ut nya produkter med det gemensamma övergripande syftet att bidra till renare luft och mindre utsläpp i industrier världen över. Ett behov som i det senaste kvartalet på nytt aktualiserats av internationell media och olika institut. I linje med vår långsiktiga strategi ökar vi även närvaron genom förvärv, i kvartalet av danska Aagaard, som innebär att division Extraction & Filtration Technology stärker sin position i Europa inom segmentet träbearbetning. Vi fortsätter även att öka vår andel av försäljningen inom växande segment där det investeras i ny teknologi, såsom förnybar energi, livsmedel, metallåtervinning och batteritillverkning. I det tredje kvartalet tog vi ett flertal order i dessa segment, vilket omfattade samtliga regioner och dessutom innebar flera nya spännande kunder.

 

VÅRA DIVISIONER STÄRKER SINA POSITIONER

Trots olika marknadsutmaningar kan jag glädja mig åt att våra fyra divisioner stärkt sina positioner i kvartalet. Nederman Extraction & Filtration Technology fortsätter att dra fördel av förvärvet av RoboVent för drygt ett år sedan och ökar sin exponering i växande segment, men möter också ökad priskonkurrens i vissa marknader. Utvecklingen för Nederman Process Technology är fortsatt stark med framgångsrika satsningar i nya segment och geografiska marknader, med ökad lönsamhet och avkastning som följd. Nederman Duct & Filter Technology uppvisade visserligen lägre tillväxt men investeringar i produktion och logistik, såväl som satsningar i nya segment, fortsätter att bidra till lönsamheten. Den positiva utvecklingen under 2023 för Nederman Monitoring & Control Technology fortsatte i kvartalet, med växande orderbok och högre lönsamhet.

 

FÖRSIKTIG OPTIMISM I EN OSÄKRARE OMVÄRLD

Även om utvecklingen i våra divisioner är fortsatt positiv kvarstår risken för att utmaningar inom försörjningskedjan, inflation och svagare ekonomiska utsikter kommer att påverka kunders investeringsbeslut. Dessutom tilltar den geopolitiska osäkerheten med risk för ökad protektionism på sikt. I denna makromiljö står Nederman dock starkt. Sett till vår stora orderbok och vår förmåga att öka vår andel av försäljningen inom industrier med god strukturell tillväxt har vi en positiv syn på det närmaste kvartalet, men är något mer osäkra om utvecklingen på medellång sikt.

 

Sven Kristensson, VD”

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober, 2023 kl. 08:00 CET.

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2 500 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg, Sverige

Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Hela rapporten (PDF)