The Clean Air Company

Bokslutskommuniké 2020

God rörelsemarginal och starkt kassaflöde i årets avslutande kvartal

Kvartal 4, 2020

 • Orderingången uppgick till 918 Mkr (1 141), motsvarande en valutaneutral minskning med 16,9 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med föregående kvartal 2020 ökade orderingången med 11,0 procent.
 • Omsättningen uppgick till 940 Mkr (1 087), motsvarande en valutaneutral minskning med 10,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 93,8 Mkr (108,7), vilket gav en rörelsemarginal på 10,0 procent (10,0).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 94,0 Mkr (113,2), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,0 procent (10,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 55,1 Mkr (72,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,57 kr (2,06).

Januari – december, 2020

 • Orderingången uppgick till 3 480 Mkr (4 168), motsvarande en valutaneutral minskning med 13,7 procent jämfört med föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 3 675 Mkr (4 308), motsvarande en valutaneutral minskning med 11,8 procent jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 219,0 Mkr (343,2), vilket gav en rörelsemarginal på 6,0 procent (8,0).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 295,6 Mkr (349,1), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,0 procent (8,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 110,4 Mkr (225,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,15 kr (6,43).
 • Styrelsens nuvarande förslag är att ingen utdelning lämnas, men ytterligare ett uttalande avseende utdelningar kommer att göras senast i Q3-rapporten den 22 oktober 2021.
   

VD-ord

2020 var ett utmanande år på flera olika sätt. Mest uppenbart är självfallet den stora effekt som covid-19-pandemin har haft på samhällen över hela världen med upprepade ned-stängningar. Utdragna brexit-förhandlingar och den oroliga politiska situationen i USA har också påverkat affärsklimatet negativt. Den stora osäkerhet som rått under större delen av det gångna året har lett till försiktighet vad gäller större investeringar hos Nedermans kunder. Jämfört med 2019 har vår försäljning minskat med 15 procent medan den justerade  rörelse-marginalen är på en fortsatt god nivå. Det justerade rörelseresultatet landade på 296 Mkr (349), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,0 procent (8,1). Orderingången under året uppgick till 3 480 Mkr (4 168).

Att vi trots det stora volymtappet lyckats bibehålla en god rörelsemarginal under året gör mig faktiskt mycket stolt. Nedermans organisation har visat god förmåga att snabbt ställa om och anpassa verksamheten till en ny och oförutsägbar verklighet där det under perioder har varit omöjligt att få fysisk tillgång till våra kunders anläggningar, till och med att genomföra servicearbeten.

Tidiga insatser för att skydda Nedermans marginaler
Efter en stark inledning under de första månaderna av 2020 försämrades efterfrågeläget dramatiskt. Nederman reagerade snabbt på den nya situation som uppstod i spåren av covid-19-pandemin. Under våren genomförde vi betydande åtgärder på kostnadssidan som inneburit att vi efter successiva förbättringar uppnådde en justerad rörelsemarginal om 10,0
procent (10,4) under årets avslutande kvartal och 8,0 procent (8,1) för helåret. Långsiktigt har vi högre ambitioner för vår lönsamhet, men utfallet för 2020 ska ses i ljuset av ett väsentligt försäljningstapp jämfört med våra ursprungliga ambitioner för året och en negativ valuta-påverkan. Under 2020 har vi också bedrivit ett konsekvent arbete för att stärka vårt kassaflöde, vilket lett till successiva förbättringar, något som blev särskilt tydligt under årets avslutande kvartal. När vi nu går in i 2021 är samtliga förbättringsaktiviteter slutförda, vilket gör att kostnadseffektiviteten i koncernen är högre än någonsin tidigare.

Utveckling per division
De restriktioner och nedstängningar som var i kraft under stora delar av 2020 har slagit olika hårt mot de olika delarna av vår verksamhet. Den division som påverkats mest av covid-19-restriktionerna är Nederman Process Technology. Deras verksamhet kännetecknas av försäljning av stora system, vilket är den typ av investeringar som i hög utsträckning skjutits på framtiden. Trots detta var divisionen fortsatt lönsam under 2020 och vi ser nu vissa tecken på förbättringar i några specifika marknadssegment.

Nederman Extraction & Filtration Technology har en bas av produktförsäljning och är inte lika beroende av försäljning av system som Nederman Process Technology. Årets avslutande kvartal var något starkare än förväntat trots negativa valutaeffekter.

Även Nederman Duct & Filter Technology hade en bra avslutning av året. Divisionen har under 2020 stärkt verksamheten genom effektivitetsförbättringar i produktionen, vilket lett till stärkta marginaler och kassaflöde. Störningarna i tillgången till råmaterial har varit mycket begränsade under 2020. Däremot har priset på stål börjat stiga sedan årsskiftet.

Nederman Monitoring & Control har under 2020 fortsatt sitt intensiva utvecklingsarbete och integrationen med övriga divisioner blir allt starkare, vilket bland annat demonstreras av försäljningen av 50 Insight-system under året. Vissa projekt i Asien och USA har försenats på grund av nedstängningar, men den övergripande utvecklingen under 2020 har varit positiv med ett kontinuerligt ökande intresse för divisionens digitala lösningar.

Utsikter
Nederman har en försiktig hållning inför 2021. Vi räknar med att i princip hela det första halvåret kommer att präglas av fortsatta nedstängningar och restriktioner. Om de vaccinationsprogram som nu har initierats runt om i världen får förväntad effekt på den globala smittspridningen räknar vi med en försiktig återhämtning under andra halvåret 2021. Vår bedömning är dock att det kommer att ta tid innan vi är tillbaka till de nivåer som rådde före pandemin. Nederman kommer att följa utvecklingen noga och vara väldigt noggranna i våra bedömningar så att vi accelererar vår verksamhet vid rätt tidpunkt.

Det framgångsrika arbete vi genomförde under 2020 för att skydda vår lönsamhet gör att vi trots allt befinner oss i en stark position med goda möjligheter att flytta fram våra positioner ytterligare, inte minst genom att lansera nya produkter och fortsätta utvecklingen av vårt digitala erbjudande. Världens problem med dålig luftkvalitet är fortsatt mycket omfattande och leder till att ett stort antal människor avlider i förtid varje år. Det underliggande behovet av Nedermans produkter är därmed mycket stort och vi kommer fortsätta vårt arbete för att utveckla nya och förbättrade lösningar samt arbeta för att öka kunskapen om denna situation som över tid är mycket dödligare än covid-19-pandemin.”

Sven Kristensson, VD
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari, 2021 kl. 08:00 CET.

 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2200 anställda och närvaro i mer än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205 

Hela rapporten (PDF)