The Clean Air Company

Bokslutskommuniké januari-december 2022

Stabil avslutning på året

 

Kvartal 4, 2022

 • Orderingången uppgick till 1 396 Mkr (1 352), motsvarande en valutaneutral minskning med 6,7 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 1 515 Mkr (1 152), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 20,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 161,1 Mkr (143,9), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 10,6 procent (12,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 90,9 Mkr (84,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,59 kr (2,41).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 87,8 Mkr (159,0).

 

Januari – december, 2022

 • Orderingången uppgick till 5 425 Mkr (4 623), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 9,1 procent jämfört med föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 5 179 Mkr (4 042), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 18,5 procent jämfört med föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 566,6 Mkr (494,6), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 10,9 procent (12,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 328,7 Mkr (279,0*).
 • Resultat per aktie uppgick till 9,37 kr (7,95*).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 345,7 Mkr (519,8).
 • Styrelsen föreslår utdelning på 3,75 kr (3,50) per aktie.

 

* Jämförelsetalet är angivet exklusive en övrig rörelseintäkt på 26,3 Mkr, efter beaktande av skatt, vilken bokfördes under det andra kvartalet 2021 och hänfördes till en norsk förmånsbaserad pensionsplan som var av engångskaraktär. Inklusive den övriga rörelseintäkten uppgick resultat efter skatt till 305,3 Mkr och resultat per aktie till 8,70 kr för helåret 2021.

 

VD-ord

 

Nedermans positiva utveckling fortsatte även i det fjärde kvartalet. Med stöd i tidigare mycket starka orderingång ökade omsättningen valutaneutralt med 20 procent, där samtliga divisioner bidrog, och justerad EBITA nådde den näst högsta nivån någonsin. Vi kan summera ett år där vi levererat på en rekordstor orderbok, flyttat fram våra marknadspositioner och framgångsrikt hanterat utmaningar.

 

Jag kan konstatera att även årets avslutande kvartal blev bra för Nederman, med fortsatt god efterfrågan på vårt ledande erbjudande inom industriell luftrening. Tre av fyra divisioner redovisade ökad orderingång och samtliga ökade försäljningen. För koncernen som helhet ökade omsättningen till 1 515 Mkr (1 152), vilket för andra kvartalet i rad innebar ett nytt rekord och att vi för helåret 2022 passerade 5 miljarder kronor i omsättning. Fortsatta utmaningar i leveranskedjan, inflationstryck och kundförluster i framförallt Kina, dämpade däremot lönsamheten. Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 10,6 procent (12,5) i det fjärde kvartalet och till 10,9 procent (12,2) för helåret 2022. Vårt arbete med att öka den operationella effektiviteten har fortsatt med oförminskad kraft, och bidrog till att vi kunnat hålla uppe lönsamheten och kassaflödet på en bra nivå trots alla utmaningar.

 

Nedermans orderbok nådde 2022 en rekordnivå vid ett årsbokslut, vilket ger möjlighet till fortsatt god utveckling av omsättningen under de närmaste kvartalen. Samtidigt kvarstår oron hos våra kunder kring bland annat pris på och tillgång till energi. Som ett världsledande miljöteknikbolag inom avancerad luftrening bidrar vi till att minska energiförbrukningen i produktionen och därmed till att lindra effekten av högre energipriser. Under fjärde kvartalet lanserade vi Nederman SAVE, ett digitalt och intelligent system som gör det möjligt för våra kunder att minska energiförbrukningen för luftrening med upp till 70 procent. Vi har även stärkt vårt fokus på att bidra till en snabbare och mer hållbar utveckling av viktiga framtidsområden såsom återvinning, grön energi och batteritillverkning. Vi utvecklar särskilda lösningar för dessa industrier och samarbetar tätt med kunder.

 

Vår strategi är intakt. Vi effektiviserar, ökar vår närvaro och stärker vårt digitala erbjudande, med målsättningen att skapa lönsam tillväxt och bli ledande på våra prioriterade marknader. I det tredje kvartalet förvärvade vi amerikanska RoboVent som bidragit till att vi nu har en ledande position i det viktiga svetssegmentet även i Nordamerika. Vi har fortsatt arbetet med att utveckla den nya verksamheten inom rörsystem i Australien. I det fjärde kvartalet gjorde vi ett mindre förvärv, av den schweiziska distributören MBE AG, som bidrar till att stärka Gasmets position i Europa. Förvärv är fortsatt viktigt för att komplettera verksamheten med ny teknik och stärka marknadsnärvaron.

 

STABIL AVSLUTNING I VÅRA DIVISIONER

Trots utmaningarna var utvecklingen överlag god i våra divisioner under årets avslutande kvartal. Nederman Extraction & Filtration Technology tog flera order inom prioriterade tillväxtindustrier och fortsatte den framgångsrika integrationen av RoboVent. Nederman Process Technology levererade på sin rekordstarka orderbok och adderade flera nya order inom främst återvinning. Divisionens höga avkastning på sysselsatt kapital ger ett betydande tillskott till koncernens måluppfyllelse. Nederman Duct & Filter Technology tog nya order inom batteritillverkning och fortsätter investera i en effektivare produktion. Slutligen, Nederman Monitoring & Control Technology noterade en ljusning i komponentförsörjningen vilket har börjat underlätta exekveringen av divisionens stora orderbok. Dessutom börjar satsningarna i Nordamerika ge allt större utdelning.

 

ÖKAD OSÄKERHET MEN FORTSATT FÖRSIKTIG OPTIMISM

Även om utvecklingen i våra divisioner är fortsatt positiv ser vi en risk för att utmaningar inom försörjningskedjan, hög inflation och svagare ekonomiska utsikter kan påverka kunders investeringsbeslut och möjlighet att göra affärer. Dessutom finns inget som tyder på att den geopoliska osäkerheten kommer att avta. Trots detta är vi fortsatt försiktigt positiva inför kommande kvartal, bland annat sett till vår starka orderbok och vår förmåga att växa vår andel av försäljningen inom industrier med god strukturell tillväxt. Jag kan dessutom konstatera att industrin i allt större utsträckning börjat inse att digitala framtidssäkrade luftreningslösningar bör vara standard.”

 

Sven Kristensson, VD

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari, 2023 kl. 08:00 CET.

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.


Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2400 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205 

 

Hela rapporten (PDF)