Bokslutskommuniké 2018

Kvartal 4, 2018

 • Orderingången var 967,8 Mkr (815,9), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 13,4 procentjämfört med samma period föregående år. 
 • Omsättningen var 1 069,0 Mkr (860,0), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 19,4 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Justerat rörelseresultat var 126,7 Mkr (106,8), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 11,9 procent (12,4). 
 • Rörelseresultatet var 117,3 Mkr (99,1), vilket gav en rörelsemarginal på 11,0 procent (11,5). 
 • Resultat efter skatt var 89,7 Mkr (73,2). 
 • Resultat per aktie var 2,56 kr (2,09).* 

Januari - december, 2018

 • Orderingången var 3 479,5 Mkr (3 157,3), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 7,4 procent jämfört med föregående år.
 • Omsättningen var 3 553,9 Mkr (3 148,5), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 10,1 procent jämfört med föregående år.
 • Justerat rörelseresultat var 308,1 Mkr (285,8), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,7 procent (9,1).
 • Rörelseresultatet var 294,9 Mkr (278,1), vilket gav en rörelsemarginal på 8,3 procent (8,8).
 • Resultat efter skatt var 203,2 Mkr (186,3).
 • Resultat per aktie var 5,79 kr (5,31).*
 • Styrelsen föreslår utdelning på 2,30 kr (2,00*) per aktie..

* Till följd av den aktiesplit som årsstämman beslutade om har justering skett av föregående års resultat per aktie samt styrelsens förslag till utdelning.
 

VD-ord

”Efter det utmanande tredje kvartalet, då vår amerikanska verksamhet drabbades av produktions- och distributionsstörningar i spåren av ovädret Florence och försiktigheten i Kina ökade ytterligare, är det mycket glädjande att årets fjärde kvartal var bra. Orderingången i kvartalet växte till 967,8 miljoner kronor (815,9), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 13,4 procent. Omsättning hade en ännu starkare utveckling och uppgick i kvartalet till 1069,0 miljoner kronor (860,0), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 19,4 procent. Det justerade rörelseresultatet steg till 126,7 miljoner kronor (106,8).

Den positiva utvecklingen under årets avslutande kvartal innebär också att vi ser en stark utveckling för helåret 2018. Orderingången uppgick till 3 479,5 miljoner kronor (3 157,3), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 7,4 procent. Omsättningen uppgick till 3 553,9 miljoner kronor (3 148,5), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 10,1 procent. Justerat rörelseresultat steg till 308,1 miljoner kronor (285,8), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 8,7 procent (9,1). Den något lägre marginalen förklaras främst av ökande investeringar i innovation och produktutveckling. Vinst per aktie steg till 5,79 Kr (5,31). Utdelning per aktie föreslås bli 2,30 Kr (2,00).

Förvärv av Luwa
Under kvartalet förvärvade Nederman den schweiziska koncernen Luwa. I och med detta stärker vi vår verksamhet med en global marknadsledare inom luftfiltrering för fiber- och textil-industrierna. Luwas betydande marknadsnärvaro och deras starka position inom den för Nederman viktiga fiber och textilmarknaden kommer tillsammans med vår globala organisation att göra Nederman-koncernen till en mer komplett och attraktiv partner för våra kunder, inte minst i APAC där Luwa har en stark position.

Positiv utveckling av Nederman Insight
Precis som under årets tredje kvartal har Nederman Insight fortsatt att utvecklas positivt. Det är uppenbart att våra kunder har ett stort behov av att med Nederman Insights hjälp etablera en digital och uppkopplad verksamhet med alla de fördelar detta ger. Nederman Insight har under 2018 tagit steget från koncept till en betydande verksamhet. Vi har under senare tid fått beställningar på Insight-lösningar från kunder bland annat inom träindustrin, gjuterier och medicintekniska bolag. Nederman Insight som helhet taktar nu på en orderingång motsvarande 250 miljoner kronor. Även om Nederman Insight redan utgör en betydande del av Nederman- koncernen är vi fortfarande bara i början av den resa som syftar till att etablera Nederman som den självklara digitala partnern för våra kunder.

Utsikter
Många av våra marknader präglas av fortsatt osäkerhet. Risken för handelskonflikter och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt skjuts på framtiden. Trots dessa geopolitiska utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljö-frågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder och vi har under 2018 stärkt våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas.”

Sven Kristensson, VD
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari, 2019 kl. 08:00 CET.
 

Fakta om Nederman
Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca 2200 anställda och är närvarande i mer än 50 länder.
Läs mer på nedermangroup.com 

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Hela rapporten (PDF)