Årsstämma 2019 i Nederman Holding AB

Årstämman i Nederman Holding AB (publ) ägde rum den 29 april 2019.
På årsstämman var 26 177 787 aktier representerade vilket motsvarar 74,6 % av samtliga utestående aktier.

Utdelning
Resultat- och balansräkningarna fastställdes stämman beslutade om utdelning till aktieägarna för 2018 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om 2,30 kronor per aktie.

Arvode till styrelsen och revisor
Stämman fastställde styrelsearvodet för 2019 till ett sammanlagt arvode om 1 580 000 kronor, att fördelas med 540 000 kronor till styrelseordföranden och med 260 000 kronor vardera till övriga årsstämmovalda styrelseledamöter förutom bolagets verkställande direktör. Stämman fastställde vidare att arvode till revisionsutskott utgår med 75 000 kronor till ordförande och med 50 000 kronor till ledamot.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Hjertonsson, Ylva op den Velde Hammargren, Gunilla Fransson, Johan Menckel och Sven Kristensson samt nyval av Sam Strömerstén. Johan Hjertonsson valdes till styrelsens ordförande. Jan Svensson avböjde omval.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2020 med auktoriserade revisorn Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2017-2018
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2017-2018. LTI-program 2017-2018 avslutades planenligt 31 december 2018 och åtta befattningshavare ska erhålla bonus i enlighet med programvillkoren. Styrelsens förslag innebär att Nederman Holding AB överlåter 4 883 egna aktier vederlagsfritt till deltagarna som ska inneha aktierna under minst tre år.

Införande av LTI-program 2019-2020
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av LTI-program 2019-2020 för VD, ledande befattningshavare och högre chefsbefattningar inom Nederman-koncernen, för närvarande tio personer. Ersättning under LTI-programmet kan maximalt uppgå till 35 procent av en årslön för verkställande direktören och 14-20 procent av en årslön för övriga ledande befattningshavare och för att ersättning ska utgå krävs att en miniminivå för ackumulerat resultat per aktie för verksamhetsåren 2019 och 2020 uppnås eller överskrids. Den ersättning som enligt villkoren tillfaller deltagarna ska investeras i Nederman-aktier som ska innehas under minst tre år. Vid fullt utfall beräknas kostanden för LTI 2019-2020 uppgå till 4,51 miljoner kronor.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva samt överlåta bolagets egna aktier. Bemyndigandet innebär att styrelsen har rätt att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om förvärv av egna aktier respektive överlåtelse av egna aktier. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom ett intervall mellan högsta köpkurs respektive lägsta säljkurs och bolagets innehav av egna aktier får sammanlagt högst uppgå till tio procent av samtliga utestående aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av aktier i enlighet med bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm och som betalning av köpeskilling vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion varvid vederlaget ska motsvara aktiernas marknadsvärde och kan erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade i enlighet med förslag till instruktion för valberedningen och instruktionen ska gälla tillsvidare.

Sven Kristensson, VD och Koncernchef
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com 

 
Fakta om Nederman
På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara. Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata, processoptimering och compliance baserat på en innovativ IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205

Pressmeddelande (PDF)