The Clean Air Company

Delårsrapport januari-juni 2022

Ett starkt momentum

Kvartal 2, 2022

 • Orderingången uppgick till 1 390 Mkr (1 058), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 23,2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 1 172 Mkr (977), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 11,9 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 124,5 Mkr (113,1), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 10,6 procent (11,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 74,7 Mkr (56,4*).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,13 kr (1,61*).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 147,6 Mkr (180,5).

 

Januari – juni, 2022

 • Orderingången uppgick till 2 734 Mkr (2 093), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 23,0 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 2 266 Mkr (1 845), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 15,0 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 240,2 Mkr (214,3), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 10,6 procent (11,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 145,2 Mkr (113,6*).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,14 kr (3,24*).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 139,7 Mkr (254,1).

 

* Jämförelsetalet är angivet exklusive en övrig rörelseintäkt på 26,3 Mkr, efter beaktande av skatt, vilken bokfördes under det andra kvartalet 2021 och hänfördes till en norsk förmånsbaserad pensionsplan som var av engångskaraktär. Inklusive den övriga rörelseintäkten uppgick resultat efter skatt till 82,7 Mkr och resultat per aktie till 2,36 kr för det andra kvartalet 2021 och för perioden januari till juni 2021 uppgick resultat efter skatt till 139,9 Mkr och resultat per aktie till 3,99 kr

 

 

VD-ord

 

”Nederman fortsätter att flytta fram sina positioner på den globala marknaden för industriell luftrening. Under andra kvartalet ökade koncernens orderingång valutaneutralt med hela 23 procent och omsättningen med 12 procent. Justerad EBITA ökade till 124,5 Mkr (113,1), vilket ger en justerad EBITA-marginal om 10,6 procent (11,6).

 

Miljöteknikbolaget Nedermans positiva momentum fortsätter. Andra kvartalet 2022 gav en ny kraftfull förbättring av orderingången, högre omsättning, ett starkt kassaflöde och en fortsatt ökning av resultatet. Precis som i det första kvartalet har transportproblem, komponentbrist och covid-nedstängningar hämmat leveranserna och därmed dämpat omsättning och resultat, något som främst gäller två av våra divisioner. Samtidigt är koncernens rekordstarka orderbok nu drygt 800 Mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Det ger stöd för en positiv försäljningsutveckling framöver. Nederman gör därmed framsteg i sin resa mot att nå en omsättning på 5 miljarder kronor. Den långsiktigt starka trenden för koncernen ger dessutom stöd för vårt nya lönsamhetsmål, att på sikt nå en justerad EBITA-marginal på minst 14 procent. I det andra kvartalet uppgick den justerade EBITA-marginalen till 10,6 procent (11,6).

 

Vår position som teknikledare och det växande intresset för lösningar för ren luft inom allt fler industrier världen över ger oss goda förutsättningar att fortsätta flytta fram positionerna. I det andra kvartalet har vi bland annat genom en betydande order i USA etablerat en position inom nonwoven, som kompletterar vårt textilsegment, och vi fortsätter att växa inom viktiga framtidsbranscher såsom förnybar energi och återvinning. Våra avancerade digitala lösningar bidrar dessutom till lägre energi-kostnader i produktionen, vilket ger oss extra stor potential i en makromiljö med höga energipriser över en längre tid. Behovet av energieffektiva lösningar är stort i alla industrier.

 

Vi fortsätter att se över vår produktion och närvaro i syfte att bli ännu effektivare. I Thomasville, USA har vi påbörjat uppförandet av vår utökade fabrik och lagerbyggnad som möjliggör snabbare leveranser till kund och vi har tagit beslut om att investera i en ny tillverknings- och logistikanläggning i Helsingborg. I anslutning till denna inrättar vi ett globalt innovationscenter som kommer kunna accelerera vår teknikutveckling ytterligare. I kvartalet har vi även genom ett mindre förvärv skapat en plattform för att växa i Australien, en marknad med stor potential för vårt ledande erbjudande inom luftrening.

 

HÖG AKTIVITET I VÅRA DIVISIONER

Aktiviteten var fortsatt hög i våra divisioner under kvartalet. Vår största division, Nederman Extraction & Filtration Technology, uppvisade en kraftfull förbättring av orderingången och en fortsatt god lönsamhet. Nederman Process Technology fortsätter ta nya order inom samtliga sina segment, men olika utmaningar på marknaden dämpar försäljningstillväxten, även om den är god. Den redan rekordstora orderboken ökade ytterligare. Nederman Duct & Filter Technology redovisar en stark order- och försäljningstillväxt, framför allt på huvudmarknaden USA. Fortsatta problem med komponentförsörjning och covid-relaterade nedstängningar dämpade Nederman Monitoring & Control Technologys försäljning, och därmed även lönsamheten. Men orderboken är stark.

 

VÅR FÖRSIKTIGA OPTIMISM KVARSTÅR

Även om utvecklingen i våra divisioner är positiv ser vi att problemen inom försörjningskedjan och de höga priserna på energi, material och transporter påverkar kunders investeringsbeslut och möjlighet att göra affärer, såväl som vår egen produktion och leveransförmåga. Dessutom tillkommer osäkerhet från den geopolitiska oron i världen. Trots denna oro och osäkerhet på marknaden är vi försiktigt positiva inför kommande kvartal, bland annat sett till det senaste årets starka orderingång.”

 

Sven Kristensson, VD

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli, 2022 kl. 08:00 CET.

 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2200 anställda och närvaro i mer
än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205 

Hela rapporten (PDF)