The Clean Air Company

Årsstämma 2022 i Nederman Holding AB

Årstämman i Nederman Holding AB (publ) ägde rum den 25 april 2022.

På årsstämman var 23 114 711 aktier representerade vilket motsvarar 65,87% av samtliga utestående aktier.

 

Utdelning

Resultat- och balansräkningarna fastställdes stämman beslutade om utdelning till aktieägarna för 2021 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om 3,50 kronor per aktie.

 

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2022 till ett sammanlagt arvode om 1 950 000 kronor, att fördelas med 750 000 kronor till styrelseordföranden och med 300 000 kronor vardera till övriga årsstämmovalda styrelseledamöter förutom bolagets verkställande direktör. Stämman fastställde vidare att arvode till revisionsutskott utgår med 104 000 kronor till ordförande och med 68 000 kronor till ledamot. Stämman fastställde vidare att arvode till ersättningsutskott utgår med 52 000 kronor till ordförande och med 26 000 kronor till ledamot.

 

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Ylva op den Velde Hammargren, Gunilla Fransson, Sam Strömerstén, Johan Menckel och Sven Kristensson samt nyval av Anna Kinberg Batra. Johan Menckel valdes till styrelsens ordförande.

 

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2023 med auktoriserade revisorn Andreas Mast som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

 

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva samt överlåta bolagets egna aktier. Bemyndigandet innebär att styrelsen har rätt att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023 besluta om förvärv av egna aktier respektive överlåtelse av egna aktier. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom ett intervall mellan högsta köpkurs respektive lägsta säljkurs och bolagets innehav av egna aktier får sammanlagt högst uppgå till tio procent av samtliga utestående aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av aktier i enlighet med bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm och som betalning av köpeskilling vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion varvid vederlaget ska motsvara aktiernas marknadsvärde och kan erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, VD och Koncernchef
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO 
Telefon 042-18 87 00
e-mail: [email protected]


Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2200 anställda och närvaro i mer
än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205 

Pressmeddelande (PDF)