The Clean Air Company

Delårsrapport januari-mars 2023

En stark inledning på året
 

Kvartal 1, 2023

  • Orderingången uppgick till 1 505 Mkr (1 345), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 5,9 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Omsättningen uppgick till 1 482 Mkr (1 094), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 27,6 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Justerad EBITA uppgick till 172,7 Mkr (115,7), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 11,7 procent (10,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 127,1 Mkr (98,2), vilket gav en rörelsemarginal på 8,6 procent (9,0). Rörelseresultatet inkluderade en omstruktureringskostnad på 20 Mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 77,8 Mkr (70,5).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,22 kr (2,01).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 128,7 Mkr (-7,9).

 

VD-ord

” Nederman inleder 2023 på ett övertygande sätt. Under första kvartalet ökade omsättningen med höga tal samtidigt som vi kunde möta föregående års starka orderingång, och vi förbättrade både lönsamheten och kassaflödet. Våra investeringar i en effektivare produktion och logistik börjar ge allt tydligare resultat samtidigt som vi fortsätter flytta fram våra marknadspositioner globalt.
 
Miljöteknikbolaget Nedermans positiva momentum fortsätter. Samtliga fyra divisioner uppvisade en betydande ökning av försäljningen i det första kvartalet vilket gav en omsättning för koncernen som helhet på 1 482 Mkr (1 094), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 27,6 procent. Samtidigt kom orderingången in på samma höga nivå som omsättningen och var i absoluta tal högre än föregående år, vilket är starkt och lägger en bra grund för försäljningen nästa kvartal. Vårt arbete för att öka den operationella effektiviteten har fortsatt med oförminskad kraft, och bidrog tillsammans med ökade försäljningsvolymer till att vi kunde stärka både lönsamheten och kassaflödet i kvartalet. Trots att försäljningsmix, inflationstryck och vissa fortsatta leveransproblem påverkade marginalen negativt, redovisar vi det bästa första kvartalet i Nedermans historia sett till omsättning och resultat. Vi har fortsatt en del arbete att göra för att kunna lyfta marginalerna ytterligare.

 
Ett sådant arbete avser vår verksamhet i Kina. Där omlokaliserar vi nu våra produktions- och lagerenheter samt ser över försörjningskedjan och våra säljresurser. På detta sätt sänker vi de fasta kostnaderna och skapar en plattform som mer effektivt kommer kunna fokusera på lönsamma 
affärer. Den viktiga kinesiska marknaden har varit utmanande de senaste åren, bland annat en konsekvens av omfattande covid-relaterade nedstängningar. Även om situationen har förbättrats är marknaden mer komplex än innan covid. Vi behöver helt enkelt agera för att skapa förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt. Till följd av detta genomförs ett omstruktureringsprogram i Kina där en engångskostnad på 20 Mkr har belastat första kvartalets resultat.
 

Att löpande se över  möjligheter för att stärka konkurrenskraften är en viktig och naturlig del för ett globalt och marknadsledande bolag som Nederman. I slutet av kvartalet stod den utbyggda produktions- och lagerbyggnaden i Thomasville i USA klar för inflyttning, vilket innebär att det nya logistikkonceptet Nordfab Now nu kan implementeras. Vi har även påbörjat installation av de 10 000 m2 solceller på byggnadens tak som ska generera energi motsvarande halva anläggningens behov.
 

Att öka försäljningen inom växande sektorer där det investeras i ny teknologi har hög prioritet, och det läggs ner mycket arbete i våra divisioner på att vara ständigt relevanta. Förnybar energi, metallåtervinning, livsmedel och satsningar kopplat till elektrifieringen är några områden där vi flyttar fram våra positioner med både befintliga och helt nya lösningar. En viktig anledning till framgångarna är vårt vassa digitala erbjudande, med en långsiktig målsättning om att erbjuda kunderna ett helt digitalt kontrollerat luftflöde. Vi erbjuder även digitala och smarta lösningar som hjälper kunderna att minska sina höga energikostnader för sin industriella luftrening. Vårt nya system Nederman SAVE är nu i drift hos kunder i Europa och visar i vissa fall på över 60 procent lägre energiförbrukning. Nästa steg är att lansera SAVE i USA.
 
POSITIV START PÅ ÅRET I VÅRA DIVISIONER

Jag kan konstatera att året börjat bra för samtliga divisioner även om vi såg en marginell minskning av orderingången vilket ska jämföras med ett starkt kvartal föregående år. En stark basaffär, hög orderbok och förvärv gav Nederman Extraction & Filtration Technology ett nytt lyft i omsättning och resultat. Nya stora order togs i svetssegmentet i USA. Nederman Process Technology fortsatte att leverera på sin starka orderbok och adderade ytterligare order inom bland annat non-woven och återvinning, samt levererade högre marginaler och en fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital. Även Nederman Duct & Filter Technology förbättrade såväl omsättning som lönsamhet, och tog nya order utanför sina traditionella industrier. Slutligen börjar Nederman Monitoring & Control Technology få allt bättre utdelning på sina satsningar, med högre orderingång, försäljning och lönsamhet som följd.
 
FORTSATT OPTIMISM, MEN OSÄKERHETEN KVARSTÅR

Även om utvecklingen i våra divisioner är fortsatt positiv kvarstår risken för att utmaningar inom försörjningskedjan, hög inflation och svagare ekonomiska utsikter kommer att påverka kunders investeringsbeslut och möjlighet att göra affärer. Dessutom kvarstår den geopolitiska osäkerheten. I denna makromiljö står Nederman dock starkt. Sett till vår stora orderbok och vår förmåga att växa vår andel av försäljningen inom industrier med god strukturell tillväxt har vi en positiv syn på det närmaste kvartalet, men är något mer osäkra om utvecklingen under det andra halvåret.”
 
 
Sven Kristensson, VD

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april, 2023 kl. 08:00 CET.
 
 

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.
 
Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2400 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com
 
Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.
 
Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

 

Hela rapporten (PDF)