The Clean Air Company

Delårsrapport januari-september 2022

Ett nytt starkt kvartal

Kvartal 3, 2022

 • Orderingången uppgick till 1 294 Mkr (1 178), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 2,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 1 398 Mkr (1 046), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,7 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 165,3 Mkr (136,4), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 11,8 procent (13,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 92,6 Mkr (81,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,64 kr (2,31).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 118,2 Mkr (106,7).

 

Januari – september, 2022

 • Orderingången uppgick till 4 029 Mkr (3 271), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 15,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 3 664 Mkr (2 890), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 17,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 405,5 Mkr (350,7), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 11,1 procent (12,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 237,8 Mkr (194,6*).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,78 kr (5,55*).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 257,9 Mkr (360,8).

 

* Jämförelsetalet är angivet exklusive en övrig rörelseintäkt på 26,3 Mkr, efter beaktande av skatt, vilken bokfördes under det andra kvartalet 2021 och hänfördes till en norsk förmånsbaserad pensionsplan som var av engångskaraktär. Inklusive den övriga rörelseintäkten uppgick resultat efter skatt till 220,9 Mkr och resultat per aktie till 6,29 kr för perioden januari till september 2021.

 

VD-ord

 

Trots ökad osäkerhet på marknaden utvecklades Nederman starkt i kvartalet. Omsättningen nådde en ny rekordnivå, där samtliga divisioner bidrog med höga tillväxtsiffror. Orderingång ökade valuta­neutralt. Nedermans position i USA inom industriell luftfiltrering och luftrening stärktes betydligt genom förvärvet av amerikanska RoboVent.

 

Det senaste årets höga orderingång bidrog till att omsättningen nåd­de en ny rekordnivå i det tredje kvartalet, 1 398 Mkr (1 046). Även juste­rat för valuta och förvärv var utvecklingen stark, med en ökning på 15 procent. Utmaningar kring komponentförsörjning och höga material­kostnader fortsatte att dämpa lönsamheten, framför allt inom division Nederman Monitoring & Control Technology. Koncernens justerade EBITA-marginal uppgick till 11,8 procent (13,0), vilket innebar en juste­rad EBITA om 165,3 Mkr (136,4) och den högsta någonsin för ett enskilt kvartal. Vi har fortsatt att generera ett gott kassaflöde vilket skapar en stabil finansiell position. En orderbok som är betydligt högre än vid samma tidpunkt föregående år ger stöd för fortsatt positiv försälj­ningsutveckling kommande kvartal. Samtidigt ser vi ökad försiktighet i kunders investeringsvilja till följd av den tilltagande osäkerheten kring en rad olika omvärldsfaktorer, vilket visar sig i en viss avmattning av orderingången.

 

Nederman är ett världsledande miljöteknikbolag inom avancerad luft­rening. Vi erbjuder digitala lösningar som bidrar till lägre energikost­nader i produktionen, vilket ger extra stor potential i en makromiljö med höga energipriser över en längre tid. Behovet av energieffektiva lösningar är omfattande inom alla industrier, och i det tredje kvartalet togs flera order som direkt adresserar detta behov, bland annat inom processindustrin. Vi tog även nya order för batteritillverkning och inom energisektorn, två segment där investeringstakten är fortsatt hög.

 

I kvartalet gjorde vi ett viktigt och betydande förvärv som avsevärt stärker vår position i USA. Med RoboVent blir Nederman den främsta leverantören av industriell luftfiltrering och luftrening på den ameri­kanska svetsmarknaden, helt i linje med vår strategi att vara ledande på de marknader vi är verksamma på. Sedan tidigare är vi nummer ett i Europa. RoboVent integreras i Division Extraction & Filtration Tech­nology och vi ser goda tillväxtmöjligheter på kund- och produktsidan framöver.

 

HÖG FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT I SAMTLIGA DIVISIONER

Utvecklingen i våra divisioner var fortsatt positiv i det tredje kvartalet. Nederman Extraction & Filtration Technology uppvisade en kraftfull förbättring av omsättningen samtidigt som orderingången låg kvar på en hög nivå. Arbetet med att integrera förvärvade RoboVent har inletts och redan gett resultat. Nederman Process Technology ökade omsättningen med höga tal, drivet av en rekordstor orderbok, samti­digt som lönsamheten nådde en av de högsta nivåerna någonsin i divi­sionens historia. Nederman Duct & Filter Technology redovisade en fortsatt stark order- och försäljningstillväxt, återigen drivet av huvud­marknaden USA. Nederman Monitoring & Control Technologys försälj­ning ökade, men fortsatta problem med komponentförsörjning och projektleveranser, bland annat ett resultat av de fortsatta covid-rela­terade nedstängningarna i Kina, dämpade lönsamheten. Orderboken är samtidigt stark.

 

FÖRSIKTIG OPTIMISM MEN ÖKAD OSÄKERHET  

Även om utvecklingen i våra divisioner är fortsatt positiv ser vi att utmaningar inom försörjningskedjan och de höga priserna på energi, material och transporter påverkar kunders investeringsbeslut och möjlighet att göra affärer, såväl som vår egen produktion och leverans­förmåga. Dessutom har den geopolitiska osäkerheten tilltagit. Trots detta är vi fortsatt försiktigt positiva inför kommande kvartal, bland annat sett till vår starka orderbok.”

 

Sven Kristensson, VD

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

 

 Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober, 2022 kl. 08:00 CET.

 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2200 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205   

 

Hela rapporten (PDF)