The Clean Air Company

Delårsrapport januari-mars 2020

 Kvartal 1, 2020

  • Orderingången uppgick till 995 Mkr (1 019), motsvarande en valutaneutral minskning med 3,6 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Omsättningen uppgick till 981 Mkr (1 036), motsvarande en valutaneutral minskning med 6,6 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 64,2 Mkr (72,1), vilket gav en rörelsemarginal på 6,5 procent (7,0).
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 65,1 Mkr (73,1), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 6,6 procent (7,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till 34,2 Mkr (46,2).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,98 kr (1,32).
  • Som tidigare kommunicerats har styrelsen beslutat att återkalla sitt utdelningsförslag till årsstämman 2020.

VD-ord

Coronapandemin påverkar för närvarande hela världen. Många länder har satt hela befolk-ningar i karantän och stängt ner alla verksamheter som inte bedöms som samhällsnödvändiga. Detta har självfallet fått mycket långtgående effekter på all ekonomisk aktivitet. Effekterna på Nederman var under årets första kvartal förhållandevis begränsade. Koncernen har vidtagit ett antal åtgärder för att hantera situationen och har färdiga planer för ytterligare åtgärder för att hantera denna fullständigt unika situation och säkerställa att vi har ett starkt och livskraftigt Nederman när pandemin har klingat ut.

Förhållandevis begränsade effekter på resultatet i kvartal ett
Omsättningen i kvartalet uppgick till 981 Mkr (1 036) och det justerade rörelseresultatet landade på 65,1 Mkr (73,1). Vissa leveransproblem uppstod under kvartalet, framför allt till och från Kina, och vissa projekt i Europa och Nordamerika försenades, vilket påverkade försäljningen och därmed resultatet negativt.

Nedstängningen av Kina under inledningen av kvartalet påverkade naturligtvis efterfrågan  negativt. Vad gäller övriga marknader såg vi hur efterfrågan började avta någon vecka in i mars. Under slutet av kvartalet kunde vi notera en viss återhämtning på den kinesiska marknaden.

Vi har under hela kvartalet i allt väsentligt kunnat upprätthålla vår verksamhet och inte drabbats av störningar i produktionen. Den främsta förklaringen till detta är att Nederman reagerade mycket tidigt på de allvarliga signalerna från Kina och byggde upp lager av kritiska komponenter och identifierade alternativa leverantörer. Att några av våra anläggningar varit stängda under delar av kvartalet beror på beslut från myndigheter i berörda länder.

Nederman – The Clean Air Company
2019 firade Nederman 75 år som företag. Vi är idag ett av världens ledande företag inom vårt område och vårt mål är att ytterligare stärka vår förmåga att bidra till en bättre luftkvalitet världen över. Coronapandemin har genom de nedstängningar som vidtagits visat hur snabbt det går att förbättra luftkvaliteten i världen. Exemplen från Kina och Italien är tydliga. Lika tydlig har Nedermans viktiga roll i samhället blivit. Enligt Health Effects Institute dog fem miljoner människor i förtid 2017 i sjukdomar relaterade till luftföroreningar. Våra produkter och system kan på avgörande sätt bidra till att luften är ren även under normal industriell produktion. Därmed kan vi bidra till att rädda ett stort antal människoliv varje år.

Hög beredskap inför framtiden
Att läget i världsekonomin är allvarligt är uppenbart och situationen försvåras av att det idag inte går att säga när läget kommer att förbättras eller i vilken takt återhämtningen kommer att ske. Vad gäller andra kvartalet räknar vi med att se en betydande negativ påverkan på vår verksamhet. Att göra bedömningar på längre sikt än så är i dagsläget inte meningsfullt.

Nederman har så här långt genomfört åtgärder i form av permitteringar och kortare arbetstid. Bolagets styrelse föreslår slopad aktieutdelning för att kortsiktigt skydda koncernens likviditet och kommer att utvärdera utdelningsmöjligheterna senare under året. Vi har också utökat koncernens kreditfaciliteter.

Utöver detta har vi utarbetat planer på mer långtgående åtgärder och vi har en hög beredskap att implementera dessa planer om den fortsatta utvecklingen kommer att kräva det.

Nederman har en diversifierad verksamhet
Effekterna av den pågående pandemin kommer tidsmässigt att slå olika mellan Nedermans olika divisioner. Divisionen Process Technology arbetar med långa projekt som med stor sannolikhet kommer att genomföras, men med vissa tidsförskjutningar. De omedelbara effekterna på divisionen förväntas därför vara mer begränsade. Övriga divisioner har en mer snabbrörlig verksamhet med försäljning av produkter och mindre system. Här förväntar vi oss att se en mer omedelbart vikande försäljning, men vi gör också bedömningen att den följande återhämtningen kommer att vara snabbare.”

Sven Kristensson, VD
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 
Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]


Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april, 2020 kl. 08:00 CET.
 


Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2600 anställda och närvaro i mer
än 50 länder.  Läs mer på  nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205 

Hela rapporten (PDF)