The Clean Air Company

Delårsrapport januari-juni 2021

Fortsatt återhämtning och stark lönsamhet

Kvartal 2, 2021

 • Orderingången uppgick till 1 058 Mkr (740), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 53,5 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med motsvarande kvartal 2019 ökade orderingången valutaneutralt med 9,5 procent.
 • Omsättningen uppgick till 977 Mkr (928), motsvarande en valuta-neutral tillväxt om 13,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 126,3 Mkr (-2,3), vilket gav en rörelsemarginal på 12,9 procent (-0,2).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 97,4 Mkr (73,0), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,0 procent (7,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 82,7 Mkr (-10,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,36 kr (-0,30).

Januari – juni, 2021

 • Orderingången uppgick till 2 093 Mkr (1 735), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 31,2 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med motsvarande period 2019 ökade orderingången valutaneutralt med 9,7 procent.
 • Omsättningen uppgick till 1 845 Mkr (1 909), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 5,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 213,5 Mkr (61,9), vilket gav en rörelsemarginal på 11,6 procent (3,2).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 184,8 Mkr (138,1), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,0 procent (7,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 139,9 Mkr (23,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,99 kr (0,68).
 • Styrelsen föreslår utdelning på 1,00 kr (-) per aktie.
   

VD-ord

”Nederman stärkte sina positioner ytterligare under andra kvartalet, där tre av fyra divisioner uppvisade hög lönsamhet och god försäljningstillväxt. Koncernens justerade rörelseresultat ökade till 97,4 Mkr (73,0) vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 10,0 procent (7,9). Även om osäkerheten på våra marknader kvarstår är vi försiktigt optimistiska inför kommande kvartal.

Återhämtningen fortsätter. Under andra kvartalet ökade både omsättning och orderingång med höga tal jämfört med det av pandemin så starkt påverkade andra kvartalet 2020. Samtidigt kan jag konstatera att vi ligger i linje med nivåerna för motsvarande kvartal för två år sedan, då våra marknader befann sig i ett ”normalläge”. Vi har utnyttjat den lägre marknadsaktiviteten under pandemin till att lägga mer tid på att effektivisera verksamheten. Produktions- och säljprocesser är idag betydligt skarpare, vilket möjliggör snabbare uppväxling framöver. Det ska vi dra fördel av när efterfrågan stärks, för att på sikt nå högre lönsamhetsnivåer än de 10 procent vi uppnått de senaste tre kvartalen. En annan viktig faktor är vårt målmedvetna och framgångsrika arbete för att stärka kassaflödet. Vi har idag en balansräkning som inte bara möjliggör investeringar i tillväxtfrämjande aktiviteter utan också lämnar utrymme för att återgå till vår utdelningspolicy. Styrelsen föreslår att 1,00 Kr per aktie delas ut, motsvarande 31,8 procent av nettovinsten efter skatt för räkenskapsåret 2020.

Digitaliseringen öppnar för ökat värdeskapande och vi har idag ett starkt erbjudande inom området. Vi gör det enklare att göra affärer med oss och möjliggör samtidigt för kunderna att stärka sin konkurrenskraft genom övervakning av uppkopplade system i realtid och andra digitala eftermarknadstjänster. Vi erbjuder helt enkelt kunderna att framtidssäkra sina verksamheter. Vi är längst fram i utvecklingen med världsledande teknologier för att mäta och kontrollera gaser och partiklar, och jag kan konstatera att vårt digitala erbjudande blivit synonymt med modern luftrening.

UTVECKLINGEN INOM DIVISIONERNA
Aktiviteten hos våra kunder ökar trots att restriktioner fortfarande präglar många marknader. Bakom detta ligger uppdämda investeringsbehov och ökad framtidsoptimism. Vi har dock en bit kvar till nivåerna före pandemin. Det är framför allt avsaknaden av större projekt på marknaden som påverkar. Detta är extra tydligt inom Nederman Process Technology. Divisionen uppvisar för närvarande en växande orderingång men tiden från order till projektstart kan vara lång. Dess-utom påverkas många av kunderna av ökad osäkerhet kring stigande priser på material och transporter.

Även om våra tre övriga divisioner också påverkas av faktorer såsom stigande materialpriser och osäkerhet kring försörjningskedjan har de en annan typ av affär som snabbare kunnat dra fördel av återhämtningen i efterfrågan. Under andra kvartalet noterade exempelvis Nederman Monitoring & Control sin högsta lönsamhetsnivå för ett enskilt kvartal, med en justerad ebita-marginal på imponerande 23,5 procent. Även Nederman Extraction & Filtration Technology och Nederman Duct & Filter Technology uppvisade hög lönsamhet och med god tillväxt på de flesta marknader. Kostnadseffektiva processer kombinerat med fullt fokus på våra ledande digitala lösningar möjliggör en fortsatt förstärkning av lönsamheten trots utmaningar i form av negativa valutaeffekter, fortsatta nedstängningar och anpassning till snabbt stigande råvaru- och fraktpriser. Vi har varit framgångsrika i detta arbete under den första halvan av 2021 men mer kommer att krävas framöver. 

UTSIKTER
Vi är försiktigt optimistiska inför kommande kvartal. Vår basaffär och ett starkt digitalt erbjudande gör att vi hävdar oss väl på nuvarande marknad, samtidigt som de stora projekten dröjer. På kort sikt pressar stigande råvarupriser vinstmarginalerna och denna negativa påver-kan förväntas fortsätta i det tredje kvartalet. Vi räknar med att nedstängningar och restriktioner får allt mindre påverkan på våra kunders kortsiktiga investeringsvilja men kan vara dämpande på vissa enskilda marknader. Ökad risk för handelsoro och annan geopolitisk osäkerhet, samt problem med tillgång på råvaror och transporter är samtidigt faktorer som kan påverka kundernas långsiktiga investeringsbeslut. Vi följer utvecklingen noga för att ytterligare kunna accelerera vår verksamhet vid rätt tidpunkt.”

Sven Kristensson, VD

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli, 2021 kl. 08:00 CET.

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2100 anställda och närvaro i mer än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205 

Hela rapporten (PDF)