Nedermans styrelse drar tillbaka förslaget om utdelning på grund av osäkerheter på marknaden

Med hänsyn till den växande osäkerheten i världen hänfört till spridningen av COVID-19 coronaviruset och de extraordinära åtgärder som olika myndigheter har vidtagit för att begränsa virusets spridning, har affärssituationen i många marknader där Nederman är verksamt påverkats väsentligt.

Nederman ser redan svårigheter med leveranser och vissa kunder har stängt sina anläggningar vilket orsakar förseningar i utförande av projekt. Mot bakgrund av den snabbt förändrade situationen är det för tidigt att kvantifiera den potentiella påverkan på Nedermans resultat för 2020.


Mot bakgrund av den osäkerhet som föreligger bedömer styrelsen att det vid denna tidpunkt inte är försvarligt  att vidhålla det tidigare utdelningsförslaget om 2,50 SEK per aktie.  Det är i stället styrelsens avsikt att återigen utvärdera utdelningsmöjligheterna senare under året när den finansiella påverkan av COVID-19 utbrottet är mer tydlig.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Tel: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com
Matthew Cusick, CFO
Tel +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.comDenna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars, 2020 kl. 17:15 CET.
 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

 

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2300 anställda och närvaro i mer
än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. 
Organisationsnummer 556576-4205

Pressmeddelande (PDF)