The Clean Air Company

Delårsrapport januari - juni 2023

Fortsatt positiv utveckling


Kvartal 2, 2023

 • Orderingången uppgick till 1 546 Mkr (1 390), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 5,6 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Omsättningen uppgick till 1 631 Mkr (1 172), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 31,7 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Justerad EBITA uppgick till 195,2 Mkr (124,5), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 12,0 procent (10,6).

 • Rörelseresultatet uppgick till 168,5 Mkr (107,2), vilket gav en rörelsemarginal på 10,3 procent (9,1).

 • Resultat efter skatt uppgick till 100,4 Mkr (74,7).

 • Resultat per aktie uppgick till 2,86 kr (2,13).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 97,9 Mkr (147,6).

 

Januari – juni 2023

 • Orderingången uppgick till 3 051 Mkr (2 734), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 5,8 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Omsättningen uppgick till 3 113 Mkr (2 266), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 29,7 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Justerad EBITA uppgick till 367,9 Mkr (240,2), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 11,8 procent (10,6).

 • Rörelseresultatet uppgick till 295,6 Mkr (205,4), vilket gav en rörelsemarginal på 9,5 procent (9,1). Rörelseresultatet inkluderade en omstruktureringskostnad på 20 Mkr.

 • Resultat efter skatt uppgick till 178,2 Mkr (145,2).

 • Resultat per aktie uppgick till 5,08 kr (4,14).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 226,6 Mkr (139,7).

 

VD-ord

 

”Nederman fortsätter att flytta fram positionerna. Under andra kvartalet noterades ett nytt rekord i absoluta tal för såväl omsättning som orderingång och lönsamhet. Vi ser en hög aktivitet i våra fyra divisioner med utrullning av nya produkter, etablering i nya segment och
en allt bättre förmåga att dra fördel av att vara en del av en global och teknikledande koncern.

 

Återigen kan jag summera ett framgångsrikt kvartal för miljöteknikbolaget Nederman. Under andra kvartalet bidrog samtliga fyra divisioner till koncernens nya omsättningsrekord på 1 631 Mkr (1 172), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 31,7 procent. Det som är glädjande är att även orderingången utvecklades väl, och var i kvartalet bara marginellt lägre än kvartalets rekordomsättning. Detta lägger en bra grund för försäljningen kommande kvartal. Vårt arbete för att öka den operationella effektiviteten har fortsatt och bidrog tillsammans med ökade försäljningsvolymer till att vi kunde stärka lönsamheten ytterligare i kvartalet. Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 12,0 procent (10,6) vilket innebär att vi steg för steg tar oss närmare vårt mål om en marginal på minst 14,0 procent. I absoluta tal ökade justerad EBITA med 57 procent. Hög produktutvecklingstakt, ökad försäljning i växande segment, ökad andel service, investeringar i produktion och logistik samt åtgärder för att öka lönsamheten i underpresterande marknader, såsom Kina, är några faktorer som ska bidra till att ytterligare förbättra vår marginal. Samtidigt är vi medvetna om en tilltagande oro och risk för en svagare konjunktur framöver. Som global marknadsledare inom industriell luftrening och med starka finanser har vi möjlighet att flytta fram positionerna oavsett makroekonomiskt läge.

 

Investeringar i ren luft blir allt viktigare för industrier världen över, och Nederman har och ska ha det bästa erbjudandet för att möjliggöra detta. Vi blir lite extra medvetna om vilka förväntningar det finns på oss som teknikledare när vi deltar på olika mässor runt om i världen, som vid världens största textilmässa ITMA som hölls i Milano i juni. Bland annat finns ett stort intresse för våra digitala satsningar, med ett långsiktigt mål om att erbjuda ett helt digitalt kontrollerat luftflöde och kunna framtidssäkra kundernas produktion. Vi har en hög produktutvecklingstakt i koncernen och ser att det vi kontinuerligt lanserar fyller viktiga behov på marknaden. I det andra kvartalet har vi bland annat lanserat nya utsugsystem för farlig svetsrök, nya högeffektiva fläktar för textil­produktion samt förenklade versioner av Nederman SAVE som möter behovet av energieffektiv luftrening i olika industrier. Vi flyttar lösningar och teknologi inom våra divisioner för att stärka positionerna i en särskild marknad, som inom Nederman Process Technology där vi avancerar inom metallåtervinning i USA med våra lösningar för samma segment i Europa, och inom Nederman Monitoring Control Technology där vi framgångsrikt introducerat Neo Monitors lösningar för laserbaserad mätning av gaser i nya marknader. Genom att vara ständigt relevanta kan vi öka vår andel av försäljningen inom växande sektorer där det investeras i ny teknologi, såsom förnybar energi, livsmedel, metallåtervinning och batteritillverkning. Vår orderingång är stark i dessa segment.

 

STABILT POSITIVT I VÅRA DIVISIONER

Samtliga våra divisioner bidrog till koncernens positiva finansiella utveckling i kvartalet, men i en varierande omfattning. En stark basaffär, välfylld orderbok och tidigare förvärv gav Nederman Extraction & Filtration Technology ett nytt lyft i omsättning och resultat. Nederman Process Technology fortsatte att leverera på sin stora orderbok och adderade ytterligare order, främst inom återvinning, och kunde redovisa en rekordstark lönsamhet. Nederman Duct & Filter Technology förbättrade såväl omsättning som lönsamhet, och tog nya order utanför sina traditionella industrier. Nederman Monitoring & Control Technology fortsätter sin trend med högre orderingång, försäljning och lönsamhet. Joakim Ryrstedt, tidigare Group CIO inom Nederman, har tillträtt som ny chef för divisionen medan Ketil Gorm Paulsen blivit ansvarig för strategi och IP-frågor inom Nedermankoncernen.

 

FORTSATT OPTIMISM I EN OSÄKER OMVÄRLD

Även om utvecklingen i våra divisioner är fortsatt positiv kvarstår risken för att utmaningar inom försörjningskedjan, hög inflation och svagare ekonomiska utsikter kommer att påverka kunders investeringsbeslut och möjlighet att göra affärer. Dessutom kvarstår den geopolitiska osäkerheten. I denna makromiljö står Nederman dock starkt. Sett till vår stora orderbok och vår förmåga att växa vår andel av försäljningen inom industrier med god strukturell tillväxt har vi en positiv syn på det närmaste kvartalet, men är något mer osäkra om utvecklingen på medellång sikt.”

 

Sven Kristensson, VD

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli, 2023 kl. 08:00 CET.

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2400 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige

Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Hela rapporten (PDF)