Kallelse till extra bolagsstämma i Nederman Holding AB (publ)

 

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt till deltagande
Den som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 augusti 2021,

  • dels ha anmält sitt deltagande senast den 24 augusti 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Nederman tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.nedermangroup.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Nederman tillhanda senast den 24 augusti 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Nederman Holding AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 602, 251 06 Helsingborg, märk kuvertet med ”Poströstning” eller via e-post till [email protected], skriv "Poströstning" i ämnesraden.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.nedermangroup.com. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före stämman, d.v.s. senast den 15 augusti 2021, till Nederman Holding AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 602, 251 06 Helsingborg, eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.nedermangroup.com senast den 20 augusti 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress eller e-postadress. 

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av justerare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om vinstutdelning samt avstämningsdag för vinstutdelning

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokaten Madeleine Rydberger eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av justerare (punkt 2)
Per-Ove Eriksson och Christina Larsson, föreslås till justerare, eller vid någon av dessas förhinder, annan person utsedd av styrelsen. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna.

Godkännande av dagordning (punkt 4)
Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas så som dagordningen för stämman.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)
Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad, vid tillstyrkan av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma.

Beslut om vinstutdelning samt avstämningsdag för vinstutdelning (punkt 6)
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 krona per aktie, motsvarande totalt 35 093 096 kronor.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen fredagen den 27 augusti 2021. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början onsdagen den 1 september 2021.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning framgår ovan. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 finns tillgängliga på bolaget samt bolagets hemsida www.nedermangroup.com och skickas till de aktieägare som begär det.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 35 146 020. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 52 924, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Helsingborg i juli 2021
Nederman Holding AB (publ)

Styrelsen
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2100 anställda och närvaro i mer än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

Pressmeddelande (PDF)