Nedermans styrelse föreslår en vinstutdelning om 1,00 krona per aktie

Med anledning av osäkerheten omkring de ekonomiska effekterna av nedstängningar och restriktioner i anledning av covid-19, har årsstämmorna 2020 och 2021 inte fattat beslut om vinstutdelning, vilket har gjort det möjligt för Nederman att upprätthålla finansiell stabilitet och flexibilitet.

Styrelsen har sedan dess löpande utvärderat utdelningsmöjligheterna och styrelsen gör nu bedömningen att marknadsläget och koncernens finansiella ställning medger utdelning. Mot den bakgrunden har styrelsen idag beslutat att föreslå en utdelning om 1,00 krona per aktie, motsvarande totalt 35 093 096 kronor, för beslut vid en extra bolagsstämma den 25 augusti 2021. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 augusti 2021, vilket innebär att utdelningen kan utsändas med början den 1 september 2021.  

Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämman sker genom separat pressmeddelande.  Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 18:20 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, VD och Koncernchef
Telefon 042-18 87 00
e-mail: [email protected]com

Matthew Cusick, CFO 
Telefon 042-18 87 00
e-mail: [email protected]

 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2100 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205 

Pressmeddelande (PDF)