LatestReportAtAGlance

Delårsrapport januari - juni 2024

Fortsatt god utveckling av lönsamheten

Kvartal 2, 2024

  • Orderingången uppgick till 1 415 Mkr (1 546), motsvarande en valutaneutral minskning med 8,9 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Omsättningen uppgick till 1 467 Mkr (1 631), motsvarande en valutaneutral minskning med 10,6 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Justerad EBITA uppgick till 187,7 Mkr (195,2), vilket gav en justerad EBITA-marginal på 12,8 procent (12,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 159,6 Mkr (168,5), vilket gav en rörelsemarginal på 10,9 procent (10,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 97,2 Mkr (100,4).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,77 kr (2,86).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 74,5 Mkr (97,9). 


VD-ord

 

”Högre marginaler och stärkta positioner

 

En ständig och samtidigt fokuserad utveckling av erbjudandet stärker vår ledande position även i nuvarande mer osäkra makromiljö. Detta bidrog till stark lönsamhet i det andra kvartalet, med ett stabilt kassaflöde och framflyttade positioner i strukturellt växande industrier världen över.

 

Andra kvartalet föregående år var Nedermans mest lönsamma någonsin mätt i absoluta tal. Att vi är i närheten av denna nivå under andra kvartalet 2024 trots tydligt lägre omsättning är starkt. Jag ser det som ett kvitto på att våra satsningar i avancerade digitala lösningar, på serviceaffären och i en ökad operationell effektivitet, ger resultat. I kvartalet ökade bruttomarginalen till 40,3 procent (35,1) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 12,8 procent (12,0) och inkluderar lägre lönsamhet i vår största division till följd av flytt av verksamhet i USA. Omsättningen minskade valutaneutralt med 10,6 procent till 1 467 Mkr (1 631) och orderingången minskade valutaneutralt med 8,9 procent till 1 415 Mkr (1 546). Även om jag inte är nöjd med denna utveckling bedömer jag att vi tar andelar i nuvarande lite mer utmanande marknad. Samtidigt ökar vi närvaron i strukturellt växande industrier som grön energi, batteritillverkning och transporter. Den lägre orderingången, såväl som den lägre omsättningen, förklaras i sin helhet av ett minskat antal stora ordrar respektive färre projektleveranser inom division Process Technology. Övriga tre divisioner uppvisade en stabil eller tydligt positiv utveckling av både orderingång och omsättning i kvartalet.

 

Vi ser att våra investeringar i produktion och logistik ger ett allt tydligare bidrag till lönsamheten. Under det senaste året har vi accelererat dessa, för att möta efterfrågan, och för att flytta fram positionerna ytterligare i prioriterade industrier. Satsningar sker inom samtliga fyra divisioner, men skiljer sig beroende på behov och strategi. Investeringen i amerikanska Thomasville, Duct & Filter Technologys anläggning, har gett tydliga konkurrensfördelar. Att kunna erbjuda snabb och säker leverans av ett stort antal produkter av hög kvalitet kan vara avgörande för att vinna nya ordrar, inte minst i samhällskritiska sektorer. Denna filosofi, att helt enkelt underlätta och stärka förutsättningarna för kunderna, ligger även bakom investeringen i vår nya toppmoderna anläggning i Helsingborg, flytten av RoboVents verksamhet i USA, och våra löpande investeringar i en uppgraderad maskinpark och ökad automatisering. En stark finansiell ställning och ett stabilt kassaflöde gör alla dessa satsningar möjliga.

 

Som ett ledande globalt miljöteknikbolag inom avancerad luftrening har vi ett stort fokus på innovation. I kvartalet lanserade vi en ny komplett industriell luftfiltreringslösning för svetsrök, och vi tog ytterligare steg inför lanseringen av den nya generationen Insightprodukter. Energieffektivitet är en viktig del av erbjudandet och möter ett växande behov hos kunderna och samhället i stort. I kvartalet lanserade vi ett nytt sortiment av högvakuumstoftavskiljare för utsugning och filtrering av damm och rök som är upp till 60 procent mer energieffektivt, och som redan genererat ett flertal ordrar. Samtidigt är intresset fortsatt stort hos både nya och befintliga kunder för vårt tjänstepaket för energieffektivare filtersystem, Nederman SAVE, och vårt effektiva fläktsystem för textilfabriker.

 

EN VÄXANDE SERVICEAFFÄR I VÅRA DIVISIONER

Nedermans divisioner uppvisar en fortsatt positiv utveckling av sina respektive verksamheter, där kvalificerad service med hög tillgänglighet för att säkra kontinuerlig drift hos kunderna blir en allt viktigare del. Extraction & Filtration Technology noterade ett nytt rekord i antal stora ordrar, och fortsatt god tillväxt av serviceaffären. Även Process Technology gynnas av en stark trend inom service som bidrog till ett nytt lyft i lönsamheten, samtidigt som orderingång och försäljning föll tillbaka. Duct & Filter Technologys satsningar på produktion och logistik i USA ger stärkt konkurrenskraft och fortsatt hög lönsamhet. Monitoring & Control Technology noterade ett nytt försäljningsrekord för ett enskilt kvartal och en återhämtning av lönsamheten.

 

FÖRSIKTIGT POSITIVA I EN OSÄKRARE OMVÄRLD

Även om utvecklingen i våra divisioner för det mesta är positiv kvarstår risken för att bland annat dagens räntenivåer och svagare ekonomiska utsikter kommer att påverka kunders investeringsbeslut. Dessutom ser vi en risk att den tilltagande geopolitiska osäkerheten leder till ökad protektionism på sikt. Nederman står dock starkt i denna makromiljö. Sett till vår stora orderbok och vår förmåga att öka vår andel av försäljningen inom industrier med god strukturell tillväxt har vi en försiktigt positiv syn på möjligheterna under andra halvan av året.

 

Sven Kristensson, VD”

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2024 kl. 08:00 CET.

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2 500 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg, Sverige

Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205