Våra hållbarhetsinitiativ

Hållbarhet och Nedermankoncernens initiativ på detta område utgör en integrerad och viktig del av Nedermans affärsverksamhet.

Vi arbetar aktivt med att förbättra  vår egen hållbarhetseffekt samtidigt som våra produkter och lösningar hjälper våra kunder att minska sina luftföroreningar och sin miljöpåverkan. När industrin och  kunderna använder våra produkter och lösningar gör vi vårt största positiva miljömässiga bidrag. Vi skyddar människor, miljö och produktion.

Reducerad miljöpåverkan

Nederman´s åtagande är att minska världens klimatavtryck. Vår produktion är inte energiintensiv men vi arbetar med att öka vår energieffektivitet ännu mer och ställa om driften till grön energi i syfte att minska vårt eget klimatavtryck. Nederman strävar efter att använda alla resurser mer effektivt genom att standardisera och optimera interna processer. Vi arbetar aktivt med att maximera positiva effekter och minimera negativ miljöpåverkan genom hela värdekedjan. För att kunna verkställa ändringar där de gör störst skillnad är det mycket viktigt att ha goda samarbeten med affärspartners och andra intressenter.

Nederman ser hållbarhet och klimatengagemang som avgörande för verksamheten, både för våra kunder, leverantörer, investerare och oss själva, med följande fokusområden:

 • Klimatavtryck och minskad energiförbrukning
 • Material, hantering av farligt avfall och återvinning
 • Vattenförbrukning
 • Grön byggnation
 • Hållbara produkter och produktutveckling

Överensstämmelse med lagar och bestämmelser

Våra verksamhetsprinciper kännetecknas av integritet, ansvar och sund etik – grundläggande principer som vi delar med våra anställda, kunder, leverantörer och investerare. Vi prioriterar förhindrande av korruption. FN:s Global Compact-initiativ har sedan många år tillbaka utgjort vår etiska kompass som ger stöd till anställda och genererar näringsmässiga fördelar i samspelet med kunder och övriga intressenter. Vi blev medlemmar i FN:s Global Compact-initiativ under 2020 och vi har fortsatt att arbeta och utveckla vårt hållbarhetsprogram i enlighet med detta. Vår operativa verksamhet omfattas av miljölagar, föreskrifter och villkor som gäller exempelvis hantering av farlig eller oönskade ämnen i våra produkter.

Nedermankoncernens styrdokument:

 • Uppförandekod
 • Uppföreandekod för leverantörer
 • Policy för hållbarhet och kvalitet
 • Policy för antikorruption och bedrägeri
 • Policy för konkurrensbegränsning
 • Policy för expertkontroller och sanktioner
 • Policy för visselblåsning
 • Mångfaldspolicy
 • Policy för hälsa och säkerhet

Effektivitet inom tillverkning och drift

Nederman strävar efter att använda alla resurser mer effektivt. Vi arbetar aktivt med att maximera positiva effekter och minimera all negativ påverkan genom hela värdekedjan. För att kunna verkställa ändringar där de gör störst skillnad är det mycket viktigt att ha goda samarbeten med affärspartners och andra intressenter.

Health and safety

Faktiskt antal rapporterbara olyckor 2021 var 24 (9), varav inga med dödlig utgång eller skador för livet. Även om olyckfallsfrekvensen är låg sett utifrån ett industriellt perspektiv så är Nederman övertygade om att alla arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar kan förebyggas. Därför kvarstår målet om att eliminera alla olyckor. För att nå nollvisionen genomförs kontinuerligt tekniska och organisatoriska insatser exempelvis fungerande system för identifiering, riskbedömning och utredning av tillbud och riskobservationer för att förebygga olycka och ohälsa samt regelbunden uppföljning av att åtgärder får avsedd effekt och utbildning generellt.

Sjukfrånvarostatistiken har under senaste året planat ut. Vid utgången av 2021 uppgick sjukfrånvaron i medeltal till 2,6 procent (2,8), en siffra som fortfarande påverkades av situationen med covid-19. Insatser är fokuserade på att våra medarbetare ges rätt förutsättningar i sina respektive roller, att må bra, vara motiverade och trivas.