Hållbarhet Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s nya utvecklingsagenda som består av 17 globala mål med totalt 169 delmål. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Målen berör alla, såväl länder som organisationer, företag och individer.

De globala målen för hållbar utveckling ersätter millenniemålen, vilket bland annat innebär att miljö och utveckling inte längre behandlas som två separata frågor. Processen att ta fram de nya
målen har varit öppen och inkluderande med deltagande från stora delar av det internationella civilsamhället och har arbetats fram av olika arbetsgrupper, forskare och organisationer.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling – den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga – är integrerade i de globala målen. Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen och det
är respektive regerings ansvar att målen nås i det egna landet. Målen ska nås till 2030. (Källor till ovanstående är fn.se och regeringen.se) Grunden i Nedermans verksamhet har genom ett tydligt fokus
på ren luft och goda arbetsförhållanden alltid varit hållbarhet. Tack vare detta och den strategiutveckling som Nederman genomfört de senaste åren har företaget skapat en unik position med stora möjligheter att aktivt lämna betydande bidrag till en positiv utveckling i den sociala dimensionen genom förbättrade arbetsmiljöer och den miljömässiga dimensionen genom att minska mängden förorenade utsläpp till luft. På nästa sida visas tre exempel på hur Nederman kommer att bidra till förverkligandet av Agenda 2030.

Nederman FN hållbarhetsagenda 2030