Värdekedjan

Nederman strävar efter att företagets verksamhet ska drivas utan att ge upphov till avfall samtidigt som företagets produkter och lösningar bidrar till att göra kundernas verksamhet långsiktigt hållbara

Den slutgiltiga visionen är att såväl Nederman som företagets kunder ingår i en cirkulär ekonomi som varken ger upphov till avfall eller föroreningar. På materialsidan innebär detta att allt material utformas så att det går att återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas. Som ett första steg på vägen mot visionen om en cirkulär ekonomi har Nederman analyserat hur företaget påverkar i de olika delarna av värdekedjan, samt hur stor möjligheten är att påverka de olika delarna. 

UTVECKLING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER  
Möjlighet att påverka: Hög

Nedermans utvecklingsarbete kommer att fokusera på att utforma
produkter och tjänster på ett sådant sätt att de levererar
hållbarhetsfördelar för kunden, bland annat genom att se till
att olika typer av resurser utnyttjas på ett optimalt sätt. Utvecklingsarbetet
ska också göras så att alla delar av produkten
kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas.
Områden som står i särskilt fokus är effektivitet i energianvändning
och leverans av ren luft; materialval; kvalitet, säkerhet och
livslängd.


LEVERANTÖRER  
Möjlighet att påverka: Låg

Nederman kommer att fokusera på att minska negativ påverkan
från leverantörsledet och verka för ökad öppenheten kring
leveratörer och deras arbete. Målsättningen är att utveckla strategiska
partnerskap som kan hjälpa Nederman att utveckla och
upprätthålla ett hållbart produkterbjudande.


DEN EGNA VERKSAMHETEN  
Möjlighet att påverka: Hög

I den egna verksamheten lägger Nederman grunden för att integrera
hållbarhet i resten av värdekedjan. Att detta görs på rätt
sätt i alla delar av organisationen är särskilt viktigt när Nederman
expanderar på tillväxtmarknader där nationell lagstiftning
är svagare och korruption ett större problem än på företagets
mer mogna marknader. Att samtliga hållbarhetsfrågor hanteras
på ett fullgott sätt och återspeglar Nedermans kärnvärden är
ett ansvar för de lokala organisationerna på respektive marknad.
De viktigaste områdena i detta arbete är energi, avfall och utsläpp;
personalutveckling; innovation för hållbarhet; ekonomisk
styrka; ansvarsfulla investeringar samt säkra och hälsosamma
arbetsplatser.


FÖRSÄLJNING  
Möjlighet att påverka: Hög

Genom att visa kunderna hur de kan göra sin produktion
mer hållbar och samtidigt förbättra sin produktionseffektivitet
kan Nederman skapa långsiktiga relationer som är ömsesidigt
lönsamma. 


UTVECKLING AV SYSTEMLÖSNINGAR  
Möjlighet att påverka: Hög

En del av Nedermans erbjudande utgörs av utveckling av systemlösningar,
dvs skräddarsydda lösningar för luftrening i olika
typer av industrier. Detta arbete erbjuder stora möjligheter för
Nederman att utforma kunskapskrävande lösningar optimerade
för hållbar produktion och därmed etablera djupa och långvariga
relationer med stora industrikunder.


DISTRIBUTION  
Möjlighet att påverka: Låg


En effektiv distribution är en integrerad del av Nedermans erbjudande.
Genom att reducera distributionens miljöverkan genom
optimerade förpackningar och transportval bidrar Nederman
till att göra hela värdekedjan så effektiv som möjligt. Företagets
strategi med regionala inköp och regional tillverkning minskar
påverkan på miljön och begränsar risken för leveransförseningar.


PRODUKTEN I ANVÄNDNING  
Möjlighet att påverka: Medelstor

Nedermans största miljöpåverkan, i vid mening, uppkommer
under produkternas användning. Därför utgör produkternas
utformning också den enskilt största möjligheten att bidra till
en hållbar utveckling genom att utveckla produkter som är så
effektiva som möjligt avseende luftfiltrering och energianvändning
samtidigt som de bidrar till att göra arbetsplatserna säkra.

FRÅN VAGGAN TILL VAGGAN  
Möjlighet att påverka: Låg

Målsättningen för Nederman är att när en av företagets produkter
tas ur drift ska detta inte innebära att produkten skrotas.
Tvärtom ska produkter som nått sin maximala livslängd utgöra
starten på något nytt genom att delarna kan återvinnas. Avgörande
för att göra detta möjligt och därmed möta en allt striktare
lagstiftning på området är genomtänkta materialval, att
produkterna från början är utformade för att återvinnas eller
återanvändas samt att produkterna är av högkvalitet och har en
lång livslängd.