Struktur, mätning och rapportering

Anvarsfullt företagande 

Med ett globalt ledningssystem får vi ett gemensamt förhållningssätt och en konsekvent tillämpning av hur vi bedriver verksamheten. Utöver affärsprocesserna finns ett antal övergripande policydokument, bl a Nedermans uppförandekod, och riktlinjer, som ger vägledning i frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Långsiktiga mål och nyckeltal fastställs för varje division och ingår i respektive affärsplan. Koncernledningen ansvarar för uppföljning och utveckling utifrån koncernens styrmodell. 
Kompletterande internkontroll genomförs för utvärdering av affärsprocesser och policyer i syfte att säkerställa att verksamhet bedrivs enligt riktlinjerna.

Majoriteten av produktionsenheterna, 18 av 20, är certifierade enligt ISO 9001 Quality Management Standard och 17 av 20 enheter är certifierade enligt ISO 14001 Environmental Management Standard. Här finner ni certifikatet ISO 9001/14001.Certifieringen av kvarstående enheter är planerat till 2023.

Hållbarhetsstruktur

Nedermans Hållbarhetsstruktur

Hur vi mäter och rapporterar

Koncernen har tillämpat FN:s mål om hållbar utveckling och de tio principerna för hållbar utveckling enligt FN:s Global Compact-initiativ sedan 2015. FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling utgör ramverket för våra insatser i arbetet med att uppfylla framtida sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. Resultaten presenteras i enlighet med det globala redovisningsinitiativet (GRI). Hållbarhetsprinciperna och riktlinjerna i GRI är integrerade i vår strategi och det dagliga arbetet med att ställa om affärsverksamheten och skapa värde för våra intressenter. Vi följer GRI-strukturen och rapporterar enligt denna.

Styrning, ansvarsområden och mätbara målvärden

Styrelsen är ytterst ansvarig för våra hållbarhetsinsatser och ställer upp våra långsiktiga hållbarhetsmål som en del i koncernens strategiska målsättningar. Koncernledningen ansvarar för att uppföljning och utveckling baserat på koncernens styrmodell. Interna tilläggskontroller genomförs i syfte att bedöma affärs-verksamhetens processer och policyer och för att kontrollera att vårt företags aktiviteter utförs i enlighet med riktlinjerna.

Styrmodellen är en integrerad del i koncernens strategi och affärsprocesser. Den ger ett underlag varifrån koncernens strategier, hållbarhetsmålsättningar och planer kan utvecklas och fastställas. Dessa processer gäller för alla divisioner och kunderbjudan-den och syftar till att skapa långsiktiga värden för alla våra intressenter. Genom att ta med hållbarhetsfrågorna i styrmodellen kan vi kontrollera att dessa frågor integreras i alla betydande beslut vi fattar. Ledarskap med fokus på överensstämmelse, process-styrning, kommunikation och utbildning är en viktig faktor när det gäller att förbättra kunnandet och nå förväntade resultat på hållbarhetsområdet, både internt och externt. Vårt globala lednings-system ger oss ett gemensamt standardiserat arbetssätt och en konsekvent global tillämpning av vårt företagsmässiga agerande. Långsiktiga målsättningar och prestationsåtgärder ställs upp för varje division och ingår i affärsplanen för varje division.

Under 2021 har vår styrmodell och mötesstruktur med beslutsfora (board) utvecklats ytterligare. Dessa utgör underlag som ser till att driften styrs och drivs korrekt, effektivt och etiskt.

Klimatredovisning enligt science based targets

Nederman följer upp CO2e i alla Scope-kategorier (1, 2 är baserade på faktisk förbrukningsdata och 3 är schablonmässigt beräknad). CO2e är mängden av en viss växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt.