Drivkrafter och trender

Vi bidrar till en hållbar framtid!

Världen genomgår för närvarande stora förändringar. Den globala uppvärmningen driver en genomgripande förändring av energi- och transportsektorerna. Demografiska förändringar med en växande befolkning och växande medelklass i Asien kommer på några decennier innebära att majoriteten av världens konsumenter kommer att befinna sig i länder utanför Europa och Nordamerika.

Tillgång till jordens resurser kommer med en växande befolkning att bli allt viktigare. En uppkopplad värld kommer också att ställa nya krav på förmågan att kommunicera. Nederman har gjort en strategisk genomgång av de trender som förväntas ha störst påverkan på företaget.

TILLGÅNG TILL ENERGI
Den förändring av energimixen som genomförs för att mildra klimatförändringarna kommer att leda till prisvolatilitet på marknaden för fossila bränslen. Under en period kan omställningen till förnybara energikällor leda till energibrist såväl för Nedermans egen verksamhet som för koncernens kunders verksamhet.

EKONOMISK VOLATILITET
Makroekonomiska trender tender att inte längre vara cykliska utan snarare oförutsägbara. Detta kommer att påverka våra kunders förmåga att planera investeringar och förmåga att skapa långsiktiga värden.

FÖRTROENDE OCH INTEGRITET
Förtroende och integritet är relevanta frågor för alla delar av Nedermans verksamhet. Att bygga goda och fruktbara kundrelationer avgörs precis som företagets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenta och drivna medarbetare på att företaget är transparant, ärligt och förtroendeingivande.

TILLGÅNG TILL REN LUFT
Tillgång till ren luft är en central del i Nedermans löfte. Detta gäller inte minst på tillväxtmarknader som Kina där frågor rörande ren luft ofta är kan vara ingången för lokala intressenters intresse för en hållbar verksamhet.

STRIKTARE LAGSTIFTNING
I flera länder syns nu en framväxande lagstiftning vad gäller utsläpp av koldioxid och andra utsläpp till luft. Lagstiftningen skärps även på områden som mänskliga rättigheter, anti-korruption och transparens. 

MEDVETENHET
Det finns ett ökande intresse bland konsumenter att basera sina inköpsbeslut på hur olika produkter har producerats. Denna ökande medvetenhet påverkar såväl våra kunder som våra relationer med lokala intressenter. I förlängningen kan även lagstiftning komma att påverkas.

EN UPPKOPPLAD VÄRLD
Tack vare internets globala kommunikationsförmåga kan händelser i en del av världen få ett medelbart genomslag på hur Nederman uppfattas av alla företagets intressenter. Genom framväxten av uppkopplade produkter har alla företag en möjlighet att få större insikt i hur väl produkterna fungerar i användning hos kunderna. Detta kommer att skapa nya möjligheter och öka kraven på öppenhet.

URBANISERING OCH EN VÄXANDE MEDELKLASS
I och med den pågående urbaniseringen och städernas allt större utbredning kommer produktion i ökande takt att lokaliseras tillsammans med andra aktiviteter och toleransen för utsläpp kommer att vara ännu lägre. Den växande medelklassen förväntas leda till högre konsumtion, i synnerhet på tillväxtmarknaderna, vilket kommer att påverka såväl ekonomisk tillväxt som tillgänglighet av resurser.