The Clean Air Company - Vision 2025

Framtiden för ren luft är här

Nederman fyllde 75 år 2019. Redan från starten var affärsidén ren luft. Idag är miljö och hållbarhet aktuellare än någonsin och kraven på att aktivt bidra till effektivare produktion och minskade utsläpp inom industrin ökar. Nu väntar nästa generation lösningar inom rening av industriella luftflöden. Och Nederman är längst fram i utvecklingen.

95% ANDAS DÅLIG LUFT

Health Effects Institute (HEI) i Boston, USA är en icke vinstdrivande organisation som finansieras med offentliga och industriella medel med syftet att bedriva forskning och utvärdering av hälsoeffekter till följd av luftföroreningar. 

I sin rapport State of Global Air 2018 konstaterar HEI att ”Ren luft håller på att bli en sällsynt lyx: Endast 5% av världens befolkning andas ren luft” Omvänt innebär det att 95% av världens ca 8 miljarder invånare andas luft som inte når upp till internationell standard för vad som är hälsosamt.

Det är naturligtvis alarmerande siffror, men för Nederman innebär det ett kvitto på att vår verksamhet är viktigare än någonsin, och att efterfrågan på lösningar för effektiv rening av luft kommer att bestå. Det ger oss energi att investera ytterligare i forskning, utveckling och förvärv för att behålla vår position som världsledare inom vår industri.

Källa: HEI: State of Global Air 2018

INDUSTRINS EFFEKTIVITET I FOKUS

Ökad befolkning, handel och teknikutveckling kommer ofrånkomligen att leda till ökad efterfrågan på varor och produkter som involverar industriell produktion. För industrin gäller det naturligtvis att producera på ett miljömässigt och hållbart accepterat sätt, men lika viktigt är det att effektivisera produktionen av strikt ekonomiska orsaker. Och här spelar ren luft en stor roll. 

  • Damm och rök förkortar väsentligt livslängden på dyra maskiner och övrig produktionsutrustning
  • Vidare påverkar förekomsten av damm och rök produktkvaliteten negativt
  • Dessutom har stigande kostnader för råvaror, inte minst metaller, inneburit att behovet av återvinning och återanvändning av dyra insatsvaror ökat.
  • Det är lönsamt för arbetsgivare att erbjuda ren och säker arbetsmiljö. I konkurrensen om högkvalificerad arbetskraft blir det allt viktigare att erbjuda rena, säkra och attraktiva arbetsplatser för att attrahera den bästa arbetskraften.

Sammantaget innebär detta att ren luft i många fall innebär ren vinst. Till detta bidrar också att nya produktgenerationer är betydligt energisnålare och ger möjlighet till pålitlig compliance (överensstämmelse) med myndighetskrav. Det är här Nedermans strategi inom produkt- och tjänsteutveckling öppnar helt nya möjligheter för våra kunder.

DIGITAL REVOLUTION…

Utvecklingen av digitala produkter och tjänster inom konsumentsektorn under den senaste 10-års perioden har lett till ett helt nytt samhälle för många av oss. Banktjänster, myndighetskontakter och dagligvaruhandel som digitaliserats och flyttat in i mobilen har medfört ökad rörlighet, handel och produktivitet. Industrin genomgår nu motsvarande utveckling. Och vinsterna är stora:

  • Traditionella analoga produkter (exempelvis ett avancerat filter) kompletteras med digitala komponenter vilket ger möjlighet till mätning och övervakning av funktionalitet och prestanda
  • När stand-alone enheter digitaliseras kan de kopplas samman via wifi vilket ger ökade möjligheter för att optimera en hel process, och i förlängningen även flera separata produktionsprocesser till en komplett industrilösning (IoT, sakernas nätverk)
  • Med hjälp av insamlade data och AI (artificiell intelligens) har man sedan möjlighet att dra slutsatser om belastning, nyttjandegrad, förslitning etc och därifrån optimera processen ur ett miljömässigt och produktionsekonomiskt perspektiv
  • Molntjänster (IoT cloud) ger möjlighet för en extern partner med ingående expertkompetens att övervaka och styra kundens process på distans, vilket minimerar kundens behov av investeringar i utrustning, personal och kompetens samtidigt som det ökar processkvaliteten
  • Data kan sedan presenteras på mobila enheter för exempelvis servicepersonal som på plats utför föreslagna åtgärder 

Nederman har under de senaste åren förvärvat betydande kompetens inom bland annat avancerad utrustning för mätning av gaser och partiklar. Parallellt har vi genomfört kontinuerlig utveckling av vårt produktsortiment och betydande investeringar i digital transformation, så att vi idag kan erbjuda våra kunder en världsledande plattform för framtiden.

… SKAPAR NYA AFFÄRSMODELLER

Förutom att digitaliseringen gör det möjligt att kontrollera och optimera industrins luftflöden med hög effektivitet, ger det också upphov till nya affärsmodeller för Nederman. När vi får möjlighet att fullt ut mäta och styra kundens process, har vi också möjlighet att paketera och erbjuda drift, service och underhåll som en integrerad tjänst. På så sätt skulle vi kunna erbjuda våra kunder ”ren luft” som en outsourcad tjänst. Vägen dit är utstakad och vi är på god väg mot en första version.

Nederman Clean Air Company - smart filters