Ändrat antal aktier och röster i Nederman

Till följd av att den aktiesplit (3:1) som årsstämman beslutat om nu har genomförts har antalet aktier i Nederman ökat med 23 430 680. Per den 31 maj 2018 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 35 146 020.

Bolagets aktiekapital är oförändrat 1 171 534 kronor och aktiens kvotvärde har ändrats från 0,1 kronor till 0,03 kronor.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 08:00 CET.


 
Fakta om Nederman

Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 1800 anställda och är närvarande i mer än 50 länder.
Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205


Pressmeddelande (PDF)