Delårsrapport kvartal 3 januari – september 2018

Kvartal 3, 2018

 • Orderingången var 817,9 Mkr (761,0), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 1,2 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Omsättningen var 835,2 Mkr (768,7), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Rörelseresultatet var 50,6 Mkr (69,3), vilket gav en rörelsemarginal på 6,1 procent (9,0). 
 • Resultat efter skatt var 32,9 Mkr (42,9). 
 • Resultat per aktie var 0,94 kr (1,22).* 

Januari – september, 2018

 • Orderingången var 2 511,7 Mkr (2 341,5), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 5,4 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Omsättningen var 2 484,9 Mkr (2 288,5), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 6,6 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Justerat rörelseresultat var 181,4 Mkr (179,0), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,3 procent (7,8). 
 • Rörelseresultatet var 177,6 Mkr (179,0), vilket gav en rörelsemarginal på 7,1 procent (7,8). 
 • Resultat efter skatt var 113,5 Mkr (113,1). 
 • Resultat per aktie var 3,23 kr (3,23).* 

* Till följd av den aktiesplit som årsstämman beslutade om har justering skett av föregående års resultat per aktie.

VD-ord

” Årets tredje kvartal blev på flera olika sätt ett mycket utmanande kvartal för Nederman. I USA drabbades vi av produktions- och distributionsstörningar vid våra produktionsanläggningar som samtliga är belägna i North och South Carolina där ovädret Florence orsakade stor förödelse.

I APAC hade Nederman under kvartalet problem av andra slag. I Kina tilltog den försiktighet vi kunde se redan under kvartal två. Nedermans kunder har haft svårt att hitta finansiering för större projekt, vilket lett till en svag orderingång i kvartalet. Den ekonomiska situationen i Kina har också inneburit att våra kunder skjuter på sina betalningar längre än tidigare. Kraftigt stigande råvarupriser har också inneburit en press på koncernens lönsamhet i regionen.

EMEA hade en stabil utveckling i kvartalet med en organisk tillväxt av orderingången om 3,5 procent och en omsättning som uppgick till 410,5 miljoner kronor (376,1).

Sammantaget innebar de många utmaningarna i kvartalet tillsammans med ett mycket starkt tredje kvartalet 2017 att orderingången minskade organiskt med 5,6 procent. Förvärven av NEO Monitors och Auburn Filter Sense har dock haft en mycket positiv påverkan på koncernens utveckling, vilket innebär att orderingången totalt sett ökade med 7,5 procent till 817,9 miljoner kronor (761,0).

Trots utmaningarna i kvartal tre finns det flera ljuspunkter i vår verksamhet. Nederman Insight som etablerades 2017 utvecklas snabbare än vi ursprungligen räknat med och såväl NEO Monitors som Auburn FilterSense lämnar betydande positiva bidrag till vår verksamhet. Det är uppenbart att våra kunder har ett stort behov av att med Nederman Insights hjälp etablera en digital och uppkopplad verksamhet med alla de fördelar detta ger. Nederman Insight som helhet taktar nu på en orderingång motsvarande 250 miljoner kronor. Även om Nederman Insight redan utgör en betydande del av Nedermankoncernen är vi fortfarande bara i början av den resa som syftar till att etablera Nederman som den självklara digitala partnern för våra kunder.

Den 1 oktober tillkännagavs att handelsavtalet NAFTA mellan USA, Mexiko och Kanada ersätts av ett nytt avtal, USMCA. Förhoppningsvis kommer detta nya avtal innebära att en del av den osäkerhet som präglat handeln mellan USA, Mexiko och Kanada successivt kommer att minska.

Under årets sista kvartal kommer vi att fortsätta arbetet med att hantera vår ambivalenta omvärld på bästa sätt och bygga vidare på de lärdomar som årets tredje kvartal gett oss. ”

Sven Kristensson, VD
  
  
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober, 2018 kl. 08:00 CET.


Fakta om Nederman 

Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 1800 anställda och är närvarande i mer än 50 länder.
Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

Hela rapporten (PDF)