Delårsrapport kvartal 1 januari – mars 2018

Kvartal 1, 2018

  • Orderingången var 781,7 Mkr (731,1), vilket motsvarar en organisk ökning på 3,7 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Omsättningen var 785,8 Mkr (760,6), vilket motsvarar en organisk ökning på 1,2 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet var 60,4 Mkr (48,8), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (6,4).
  • Resultat efter skatt var 36,8 Mkr (31,9).
  • Resultat per aktie var 3,15 kr (2,73).

VD-ord

” Första kvartalet 2018 var ett bra kvartal för Nederman. Orderingången växte organiskt med 3,7 procent och lönsamheten stärktes till en rörelsemarginal om 7,7 procent (6,4), vilket bådar gott för fortsättning av året.

EMEA hade en svagt positiv organisk utveckling av orderingång och försäljning i kvartalet och en markant förbättring av lönsamheten.

I APAC fortsatte den positiva utvecklingen från 2017. Såväl orderingång som omsättning växte med tvåsiffriga tal och lönsamheten stärktes på ett betydande sätt jämfört med motsvarande kvartal 2017. Den fortsatta förbättringen av lönsamheten är mycket glädjande och vi arbetar nu för att successivt etablera en lönsamhet i nivå med Nedermans finansiella mål.

I USA präglas marknaden fortsatt av osäkerhet kring politiska beslut med en låg projektförsäljning som följd. Kanada hade en orderingång i nivå med motsvarande kvartal 2017, medan såväl Brasilien som Mexiko hade en betydligt starkare utveckling än motsvarande kvartal 2017.

Under 2017 etablerade vi Nederman Insight för att utveckla vårt kunderbjudande inom digitala och uppkopplade tjänster. Förvärvet av norska NEO Monitors var ett viktigt steg på denna resa och under inledningen av årets andra kvartal tog vi ytterligare ett steg genom förvärvet av amerikanska Auburn FilterSense. Genom förvärvet breddas Nedermans kompetens till att också omfatta effektiv hantering och mätning av mängden damm och andra partiklar. Detta med moderna lösningar, intelligenta system och programvara för detektering av filterläckage.”

Sven Kristensson, VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april, 2018 kl. 16:00 CET.

Fakta om Nederman 

Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 1800 anställda och är närvarande i mer än 50 länder.
Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

Hela rapporten (PDF)