Årsstämma 2023 i Nederman Holding AB

Årsstämman i Nederman Holding AB (publ) ägde rum den 24 april 2023.

På årsstämman var 27 341 494 aktier representerade vilket motsvarar 77,91% av samtliga utestående aktier.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt utdelning

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och stämman beslutade om utdelning till aktieägarna för 2022 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om 3,75 kronor per aktie.

 

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

 

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2023 till ett sammanlagt arvode om 2 009 000 kronor, att fördelas med 773 000 kronor till styrelseordföranden och med 309 000 kronor vardera till övriga årsstämmovalda styrelseledamöter förutom bolagets verkställande direktör. Stämman fastställde vidare att arvode till revisionsutskott utgår med 108 000 kronor till ordförande och med 71 000 kronor till ledamot. Stämman fastställde vidare att arvode till ersättningsutskott utgår med 54 000 kronor till ordförande och med 27 000 kronor till ledamot.

 

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Ylva op den Velde Hammargren, Gunilla Fransson, Sam Strömerstén, Johan Menckel och Sven Kristensson samt nyval av Anders Borg. Johan Menckel omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2024 med auktoriserade revisorn Andreas Mast som huvudansvarig revisor.

 

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

 

Beslut om överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2021-2022

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2021-2022. LTI-program 2021-2022 avslutades planenligt 31 december 2022 och tio befattningshavare ska erhålla bonus i enlighet med programvillkoren. Styrelsens förslag innebär att Nederman Holding AB överlåter 14 349 egna aktier till deltagarna som ska inneha aktierna under minst tre år.

 

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva samt överlåta bolagets egna aktier. Bemyndigandet innebär att styrelsen har rätt att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om förvärv av egna aktier respektive överlåtelse av egna aktier. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom ett intervall mellan högsta köpkurs respektive lägsta säljkurs och bolagets innehav av egna aktier får sammanlagt högst uppgå till tio procent av samtliga utestående aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av aktier i enlighet med bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm och som betalning av köpeskilling vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion varvid vederlaget ska motsvara aktiernas marknadsvärde och kan erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, VD Matthew Cusick, CFO
Tel: +46 42 18 87 00 Tel +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

 

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion. 

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2400 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.
Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Pressmeddelande (PDF)