Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ), org. nr. 556576-4205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 april 2023 kl. 17.00 på Clarion Hotel Sea U, Kungsgatan 1, Helsingborg.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

 dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast fredagen den 14 april 2023.

 dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdagen den 18 april 2023.

 

Anmälan görs på ett av följande sätt:

 per e-post: [email protected]

 per telefon: 042-18 87 00

 per post: Nederman Holding AB (publ), ”Årsstämma”, Box 602, 251 06 Helsingborg.

 

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

 

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. Formuläret finns också tillgängligt för nedladdning på Nedermans hemsida, www.nedermangroup.com.

 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 14 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 18 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

13. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.

14. Val av revisorer.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

16. Beslut om överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2021-2022.

17. Beslut om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och (B) överlåtelse av egna aktier.             

18. Stämmans avslutande.

 

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 26 april 2023. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början tisdagen den 2 maj 2023.

 

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 11-14)

Valberedningen har följande förslag:

 • Johan Menckel väljs till ordförande vid årsstämman 2023.
 • Antalet styrelseledamöter ska vara sex och inga suppleanter.
 • Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2022 inom parentes). Arvode till ordförande föreslås utgå med 773 000 (750 000) kronor och 309 000 (300 000) kronor vardera till övriga årsstämmovalda ledamöter förutom verkställande direktören.
 • Arvode till revisionsutskott föreslås utgå med 108 000 (104 000) kronor till ordförande och med 71 000 (68 000) kronor till ledamot.
 • Arvode till ersättningsutskott föreslås utgå med 54 000 (52 000) kronor till ordförande och med 27 000 (26 000) kronor till ledamot.
 • Revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Ylva op den Velde Hammargren, Johan Menckel, Gunilla Fransson, Sam Strömerstén och Sven Kristensson.
 • Nyval av Anders Borg som styrelseledamot.
 • Omval av Johan Menckel till styrelseordförande.
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2023 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som avser ersätta tidigare LTI-program som beslutats av stämman årligen. I förhållande till nuvarande riktlinjer innebär förslaget att bolaget har lagt till en långsiktig rörlig ersättning för ledande befattningshavare i enlighet med avsnittet ”Långsiktig rörlig ersättning” nedan.

 

Dessa riktlinjer gäller för de befattningshavare som utgör koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman separat.

 

Riktlinjernas främjande av Nedermans affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

 

Nedermans affärsstrategi är i korthet att vara ”the Clean Air Company”, och att använda Nedermans expertis inom industriell luftrening samt dess lösningar och tjänster för att skydda människor, planeten och produktion från skadliga effekter av industriella processer. På så sätt bidrar Nederman till säkrare arbetsplatser, effektiv produktion och betydande miljöfördelar. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med Nedermans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är därför att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.nedermangroup.com.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver, från tid till annan och utanför ramen för dessa riktlinjer, besluta om exempelvis aktiebaserad ersättning. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera ersättningar till ledande befattningshavare, med reservation för att all ersättning till verkställande direktören ska beslutas av styrelsen.

 

Fast lön

Fast lön utbetalas för fullgott arbete.

 

Rörlig kontantersättning

Årlig rörlig ersättning (”STI”)

Det kortsiktiga incitamentet ska vara kopplad till förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella kriterier. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska mätas under en period om ett räkenskapsår (prestationsperiod). STI får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta lönen under prestationsperioden för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare. Kriterierna för STI ska huvudsakligen relatera till koncernens lönsamhet, rörelsekapitalets utveckling och hållbarhetsmål som är kopplade till verksamheten. STI kan även vara kopplad till individuella kriterier. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och eftersom Nedermans affärsstrategi är att vara ”the Clean Air Company” genom att skydda människor, planeten och produktion från de skadliga effekterna av industriella processer, kommer kriterierna för STI, vilka är kopplade till försäljningen av bolagets lösningar och tjänster inom industriell luftrening, oundvikligen att främja bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet.

 

Långsiktig rörlig ersättning (”LTI”)

STI ska kompletteras med ett långsiktigt incitament kopplat till aktiekursutvecklingen. Genom att koppla LTI till aktiekursutvecklingen skapas intressegemenskap med aktieägarna som syftar till att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och värdeskapande.

 

Under år 1 ska det initialt tilldelade beloppet för LTI motsvara beloppet från STI som intjänats under föregående år (”Initialt Tilldelade Beloppet”). Det Initialt Tilldelade Beloppet ska sedermera intjänas under en period av tre år och indexeras för att återspegla aktiekursutvecklingen för bolagets aktie. År 2 ska det Initialt Tilldelade Beloppet indexeras för att återspegla aktiekursutvecklingen mellan publiceringen av bokslutskommunikén år 1 och år 2, varefter 1/3 av det indexerade beloppet ska utbetalas till ledande befattningshavare. År 3 ska det återstående (indexerade) beloppet åter indexeras för att återspegla aktiekursutvecklingen mellan publiceringen av bokslutskommunikén år 2 och år 3, varefter ½ av nämnda indexerade belopp ska utbetalas till ledande befattningshavare. År 4 ska det återstående (indexerade) beloppet åter indexeras för att återspegla aktiekursutvecklingen mellan publiceringen av bokslutskommunikén år 3 och år 4, varefter sådant indexerat belopp ska utbetalas till ledande befattningshavare. Aktiekursindex ska motsvara ökningen eller minskningen av aktiekursen mätt som det volymvägda genomsnittet som erlagts för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar omedelbart efter publicering av bokslutskommuniké.

 

LTI-utbetalningen ska vara föremål för åtagande från ledande befattningshavaren att investera LTI-utbetalningen i Nederman-aktier utan onödigt dröjsmål och att behålla sådana aktier i minst tre år.

 

STI och LTI som varje år utbetalas till ledande befattningshavare får sammanlagt inte uppgå till mer än 150 procent av den totala fasta lönen för VD och högst 100 procent av den totala fasta lönen för övriga ledande befattningshavare.

 

Kostnaderna relaterade till den rörliga ersättningen är sedvanliga personalkostnader relaterade till kontant ersättning.

 

Annan rörlig ersättning

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast utgår på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Det ligger i sakens natur att ersättning för extraordinära omständigheter inte är mätbara, men möjligheten för styrelsen att besluta om sådan ersättning bedöms viktig av styrelsen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

 

Pensionsförmåner

För verkställande direktören ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner vara baserade på en kontraktuell ITP-plan eller vara premiebestämda, om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremier som följer av den kontraktuella ITP-planen eller är premiebestämda ska uppgå till högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen, om inte andra premienivåer gäller enligt tillämplig ITP-plan.

 

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

 

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjuk- och sjukvårdsförsäkring och bilförmåner. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga lönen.

 

Kriterier för utdelning av rörlig ersättning m.m.

 

Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare. När prestationsperioden har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna för utdelning av rörlig ersättning uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig ersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig ersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad prestationsperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

 

Upphörande av anställning

 

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst 24 månader för den verkställande direktören och tolv månader för övriga ledande befattningshavare. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

 

Lön och anställningsvillkor för anställda

 

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

 

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

 

Styrelsen har tidigare inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

 

Frångående av riktlinjerna

 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

 

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och aktieägarnas synpunkter

 

I förhållande till nuvarande riktlinjer beslutade av årsstämman 2022 innebär förslaget till årsstämman 2023 att bolaget har lagt till en långsiktig rörlig ersättning för ledande befattningshavare i enlighet med avsnittet ”Långsiktig rörlig ersättning” ovan.

 

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Beslut om överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2021-2022 (punkt 16)

Bolagets program för långsiktig bonus för VD, ledande befattningshavare och högre chefsbefattningar som presenterades vid årsstämman 2021 (”LTI 2021-2022”) har planenligt avslutats per den 31 december 2022. Målet för programmet var satt till 13-15 kr per aktie. Resultat per aktie för 2021 och 2022 var 17,32kr och programmet har därmed gett ett utfall på 100% av maximalt utfall och tio befattningshavare erhåller en bonus i enlighet med programvillkoren (”Deltagarna”).

 

Villkoren för programmet innebär att nettobeloppet ska återinvesteras av Deltagarna i Nederman-aktier, som ska innehas under minst en treårsperiod. Nederman innehar 52 924 återköpta aktier, vilka återköpts med stöd av bemyndigande från tidigare bolagsstämmor. Styrelsen föreslår därför att bonusen utbetalas i aktier och att årsstämman beslutar om att överlåta egna aktier i Nederman till Deltagarna i LTI 2021-2022 på följande villkor.

 

 1. Sammanlagt 14349 egna aktier ska överlåtas.
 2. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma de Deltagare ([tio] befattningshavare) som enligt villkoren för LTI 2021-2022 har rätt att erhålla bonus, envar Deltagare med det antal aktier som följer av villkoren för programmet.
 3. Överlåtelse av aktierna sker utan vederlag. 
 4. Överlåtelse av aktier ska genomföras så snart som möjligt efter årsstämman 2023.


Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att ge Nederman möjlighet att överlåta egna aktier till de anställda som deltar i LTI 2021-2022.

 

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Förslag till beslut om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och (B) överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier enligt nedan.

 

Bakgrund

Styrelsen bedömer att det under perioden fram till nästa årsstämma kan uppkomma situationer där det finns behov av att återköpa aktier och att överlåta dem. Detta kan exempelvis aktualiseras inom ramen för industriella förvärv och annan strukturell utveckling av Nederman-koncernens verksamhet samt för att möjliggöra överlåtelse av aktier till deltagare i Nedermans incitamentsprogram.

 

(A) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

(i) Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

(ii) Förvärv av egna aktier får ske så att Bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i Nederman.

 

(B) Styrelsens förslag till bemyndigande att överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

(i) Överlåtelse får ske av högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut, och vilka inte överlåts inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

(ii) Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

(iii) Överlåtelse av aktier får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde.

(iv) Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget.

(v) Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Syftet med bemyndigandena och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa en beredskap för styrelsen att helt eller delvis finansiera industriella förvärv, innefattande betalning med egna aktier, och att möjliggöra annan strukturell utveckling av Nederman-koncernens verksamhet. Syftet är vidare att möjliggöra överlåtelse av aktier till deltagare i Nedermans incitamentsprogram.

 

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

 

Handlingar

Valberedningens förslag och motiverade yttrande tillsammans med information om samtliga styrelseledamöter som föreslagits till styrelsen för bolaget kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.nedermangroup.com. Styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast den 3 april 2023 och skickas till de aktieägare som så begär.

 

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 35 146 020. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 52 924, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 

Program

16.00 Registrering påbörjas

16.45 Stämmolokalen öppnas

17.00 Stämman börjar

 

 

Helsingborg i mars 2023

Nederman Holding AB (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2400 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.

Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

 

 

Pressmeddelande (PDF)