Årsstämma 2021 i Nederman Holding AB

Årstämman i Nederman Holding AB (publ) ägde rum den 26 april 2021. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

På årsstämman var 26 824 886 aktier representerade vilket motsvarar 76,44 % av samtliga utestående aktier.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagd ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och Verkställande Direktören. Härutöver fattades nedan angivna beslut.

Arvode till styrelsen och revisor
Stämman fastställde styrelsearvodet för 2021 till ett sammanlagt arvode om 1 885 000 kronor, att fördelas med 725 000 kronor till styrelseordföranden och med 290 000 kronor vardera till övriga årsstämmovalda styrelseledamöter förutom bolagets verkställande direktör. Stämman fastställde vidare att arvode till revisionsutskott utgår med 100 000 kronor till ordförande och med 65 000 kronor till ledamot samt att arvode till ersättningsutskottet utgår med 50 000 kronor till ordförande och med 25 000 kronor till ledamot.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Hjertonsson, Ylva op den Velde Hammargren, Gunilla Fransson, Johan Menckel, Sam Strömerstén och Sven Kristensson. Johan Hjertonsson valdes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2022 med auktoriserade revisorn Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

Beslut om införande av LTI-program 2021-2022
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett LTI-program för VD, ledande befattningshavare och högre chefsbefattningar inom Nederman-koncernen, för närvarande omfattande tio personer. Programmet omfattar de två verksamhetsåren 2021 och 2022 (”LTI 2021-2022”) och ska vara målsatt på ett sätt som innebär att det varit en särskilt gynnsam utveckling för bolagets aktieägare. LTI-programmet ska maximalt kunna uppgå till 35 procent av en årslön för Verkställande Direktören och 14-20 procent av en årslön för övriga ledande befattningshavare. För utfall krävs att en av styrelsen fastställd miniminivå för ackumulerat resultat per aktie avseende verksamhetsåren 2021 och 2022 uppnås eller överskrids. Den ersättning som enligt villkoren tillfaller den ledande befattningshavaren (netto efter inkomstskatt), ska investeras i Nederman-aktier. Aktieinnehavet ska behållas av befattningshavaren i minst 3 år. Investering i aktie kan komma att ske över börs eller genom överlåtelse av egna aktier, varvid styrelsen i det senare fallet avser att vid årsstämman 2022 återkomma med förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier. Vid fullt utfall beräknas kostnaden för LTI 2021-2022 uppgå till ca 5,19 miljoner kronor.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva samt överlåta bolagets egna aktier. Bemyndigandet innebär att styrelsen har rätt att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om förvärv av egna aktier respektive överlåtelse av egna aktier. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom ett intervall mellan högsta köpkurs respektive lägsta säljkurs och bolagets innehav av egna aktier får sammanlagt högst uppgå till tio procent av samtliga utestående aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av aktier i enlighet med bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm och som betalning av köpeskilling vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion varvid vederlaget ska motsvara aktiernas marknadsvärde och kan erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, VD och Koncernchef
Telefon 042-18 87 00
e-mail: [email protected]com

Matthew Cusick, CFO 
Telefon 042-18 87 00
e-mail: [email protected]

 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2200 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205 

Pressmeddelande (PDF)