Delårsrapport januari-mars 2021

Kvartal 1, 2021

  • Orderingången uppgick till 1 035 Mkr (995), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 14,7 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med föregående kvartal 2020 ökade orderingången med 12,7 procent.
  • Omsättningen uppgick till 868 Mkr (981), motsvarande en valuta-neutral minskning med 2,7 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 87,2 Mkr (64,2), vilket gav en rörelsemarginal på 10,0 procent (6,5).
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 87,4 Mkr (65,1), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,1 procent (6,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till 57,2 Mkr (34,2).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,63 kr (0,98).

VD-ord

”Nedermans justerade rörelseresultat ökade till 87,4 Mkr (65,1) vilket motsvarar en justerad rörelse­marginal om 10,1 procent (6,6) och bolagets starkaste resultat någonsin under ett första kvartal. Ett år har nu passerat med en pandemi som på många olika sätt förändrat beteenden hos människor och företag världen över. I denna nya miljö ser vi en del positiva signaler i marknaden samtidigt som osäkerheten är fortsatt stor med risk för att kunders investeringsvilja åter dämpas.

Under årets första kvartal såg vi en förstärkning av de signaler på ökad efterfrågan vi successivt kunnat notera under slutet av föregående år. Orderingången uppvisade en organisk tillväxt om 15 procent där samtliga divisioner bidrog till utvecklingen. Lägre kostnader och en gynnsam försäljningsmix gav ett starkt resultat och för andra kvarta­let i rad uppnår vi en marginal på 10 procent. Även om våra långsiktiga ambitioner för lönsamhet är högre än så är det ändå starkt sett utifrån vår lägre försäljning och en negativ valutapåverkan. Det är också gläd­jande att det konsekventa arbete vi bedrivit för att stärka vårt kassa­flöde fortsätter att ge successiva förbättringar. Organisationens för­måga att i en global pandemi framgångsrikt kunna anpassa sig till en ny verklighet och skydda lönsamheten gör att vi har goda möjligheter att flytta fram våra positioner ytterligare, inte minst genom att lansera nya produkter och fortsätta utvecklingen av vårt digitala erbjudande.

UTVECKLING PER DIVISION
Även om restriktioner och nedstängningar fortfarande präglar många marknader ser vi tydliga tecken på en ökad aktivitet hos våra kunder. Bakom detta ligger uppdämda investeringsbehov men också ökad optimism om en återhämtning i världens ekonomier. Den division där dessa faktorer gav särskild effekt under kvartalet är Nederman Pro­cess Technology. Under inledningen av 2021 har divisionens orderin­gång stärkts betydligt, framför allt inom det tidigare så pressade tex­tilsegmentet.

Nederman Extraction & Filtration Technology har en bas av produkt­försäljning och verksamheten brukar vara en bra indikator på den underliggande marknadsaktiviteten. Under första kvartalet stärktes orderingången och lönsamheten ökade trots negativa valutaeffekter.

Nederman Duct & Filter Technology fortsatte sin positiva utveckling från slutet av föregående år, med många nya mindre order samt en kostnadseffektiv produktion som gav en kraftigt förbättrad lönsam­het i kvartalet. Priset på stål har stigit dramatiskt under 2021, i USA handlar det om en fördubbling på kort tid, men divisionen har fram­gångsrikt hanterat utvecklingen.

Nederman Monitoring & Control Technology är den av våra divisioner som hade tillväxt under 2020 trots pandemin och den globala ekono­miska nedgången. Även i inledningen av 2021 uppvisade divisionen styrka sett till såväl orderingång som lönsamhet, med ett kontinuerligt ökat intresse för divisionens digitala lösningar.

UTSIKTER
Året har börjat med en fortsättning på den återhämtning av efterfrå­gan som kunde noteras i det fjärde kvartalet 2020. Vi räknar samtidigt med att nedstängningar och restriktioner kommer att verka fortsatt dämpande på flera av våra marknader på kort sikt, men om de nu pågå­ende vaccinationsprogrammen runt om i världen rullar ut enligt plan ser vi fram emot ett starkare andra halvår. Det finns goda förhopp­ningar om att vaccinationsprogrammen får effekt på såväl den globala smittspridningen som investerings- och konsumtionsviljan hos både privatpersoner och företag. Vi följer utvecklingen noga för att vid rätt tidpunkt kunna accelerera vår verksamhet vidare.

Covid-19-pandemin har satt ren luft i fokus. Nedstängningar av eko­nomier har visat hur världen kan se ut när luften inte förorenas av industriella utsläpp. Att detta går att åstadkomma utan en förlaman­de pandemi men med effektiv luftrening är något Nederman visar varje dag, vid varje installation vi genomför. Många förstår vad som behöver göras, men vad som också krävs är politisk vilja världen över, att genom både regelverk och incitament arbeta för att minska risken för att miljoner människor ska behöva dö i förtid av att andas in smut­sig och farlig luft.”

Sven Kristensson, VD
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april, 2021 kl. 08:00 CET.
 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2200 anställda och närvaro i mer än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

Hela rapporten (PDF)